Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Elin
dc.contributor.authorKolden, Håkon
dc.date.accessioned2013-06-28T10:49:55Z
dc.date.available2013-06-28T10:49:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132459
dc.descriptionMastergradsoppgave MPA, 2013. Erfaringsbasert master, 30 st.p.no_NO
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen har hatt som formål å undersøke hva som er ulike synspunkter på bestiller- utfører modellen. Det blir i avhandlingen fremsatt en hovedproblemstilling, og av den er det utledet fire delproblemstillinger innen styring og ledelse, økonomi og ressursstyring, forvaltning og tjenestetildeling og kvalitet. Bestiller- utfører modellen har sitt utspring fra teoriene i New Public Management (NPM). Dette er en markedsfokusert reformbølge som har skyllet inn over mange land de siste årene. NPM legger hovedvekten på at offentlig styring skal bli mer markedsorientert, og at en benytter seg av økonomiske og ledelsesmessige teorier fra privat sektor. Organisasjonen vil med en bestiller- utfører modell skille forvaltningsoppgaver fra driftsoppgaver, og med dette innføre det som i NPM beskrives som kontraktstyring. Målet er å få bedre kvalitet på tjenestene, styrke rettssikkerheten til brukerne, mer kostnadseffektiv drift og bedre økonomisk styring og kontroll. Metoden som er brukt er kvalitativ forskningsintervju, og informanter fra to kommuner har fått spørsmål innenfor fire delmål. Intervjuene er gjennomført i mars og april 2013. Funnene som presenteres viser at det er både styrker og svakheter ved å innføre modellen. En har valgt å drøfte noen hovedfunn fra hver delproblemstilling opp mot den teoretiske tilnærming. Det er lagt mest vekt på teori fra NPM og de evaluering som er gjort av BUM som er referert i teorikapittelet. Et hovedfunn som trekkes fram her er at en BUM gir gjennom forbedrede rapporteringssystemer, bedre styringsdata som grunnlag for å treffe beslutninger både på politisk og administrativt overordna nivå. Det andre hovedfunn er at om en vil oppnå best effekt av en BUM så må det samtidig innføres en innsatsstyrt eller aktivitetsbasert finansieringsmodell. Det er også et hovedfunn i vår avhandling at en BUM gir økt profesjonalisering av forvaltningsoppgavene og dermed økt rettssikkerhet for brukere av helse- og omsorgstjenester. Hovedfunnene er drøftet opp mot den teoretiske tilnærming, med hovedvekt på NPM-teori og evalueringer andre har gjort av BUM.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): This master thesis aimed to investigate the different views on the Ordering-performing model. It is the thesis put forth a key issue, and it is derived four sub-questions in management and leadership, finance and resource management, administration and service allocation and quality. Subscriber-performing model has its origins in the theories of New Public Management (NPM). This is a market-focused reform wave that has washed over many countries in recent years. NPM emphasizes that governance must become more market oriented, and that use of financial and managerial theories from the private sector. The organization will be a book-performing model separating administrative tasks from operational tasks, and with this implement that in NPM described as contract management. The goal is to improve the quality of services, enhance legal certainty for users, more efficient operations and better economic governance. The method used is qualitative research interviews, and informants from two municipalities have been asked in four targets. The interviews were conducted in March and April 2013. The results presented show that there are both strengths and weaknesses by introducing model. We have decided to discuss some key findings from each objective was against the theoretical approach. It is placed most emphasis on the theory of NPM and the evaluation made by BUM referenced in the theory chapter. The main findings are highlighted here is that a BUM and through improved reporting systems, better management data as a basis for making decisions both at political and administrative level overall. The second main finding is that if one will achieve the best effect by a BUM so there must also introduce a performance-based or activity-based funding. There is also a main finding of our thesis that a BUM provides increased professionalization of management tasks, thereby increasing legal certainty for users of health services. The main findings are discussed from the theoretical approach, with emphasis on NPM theory and evaluations others have made of BUM.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectbestiller-utfører modellenno_NO
dc.subjectNew Public Managementno_NO
dc.subjectmarkedsorienteringno_NO
dc.subjectoffentlig styringno_NO
dc.subjectkontraktstyringno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.titleBestiller- og utførermodellen: Synspunkter på styrker og svakheterno_NO
dc.title.alternativeOrdering and performing model: Views on the strengths and weaknessesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber113 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record