Show simple item record

dc.contributor.authorAustvik, Bjarte
dc.date.accessioned2012-12-19T14:22:00Z
dc.date.available2012-12-19T14:22:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132576
dc.description.abstractSAMMENDRAG Bakgrunn og hensikt Tema for denne oppgaven har vært å gjennomføre en evalueringsstudie av etterutdanningkurs i psykisk helse og rus, gjennomført i regi av Hoved- Undervisningssykehjemmet region sør. Hensikten med studien er å få en mer inngående forståelse av hvilke faktorer ved etterutdanningskurs i psykisk helsearbeid og rus, som synes å innvirke til godt læringsutbytte og forbedret kompetanse. Evalueringsstudien søker å ha et resultatorientert fokus, og vil således være et bidrag i kvalitetsforbedringsarbeidet innen kompetanseheving av helsepersonell. Metode Studien er utformet som en kvalitativ evalueringsstudie. Datainnsamling er gjort ved individuelle intervjuer blant helsearbeidere som gjennomførte dette etterutdanningskurset. Det innhentede datamaterialet er bearbeidet ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse inspirert av Malterud (2011). Resultater Psykisk helse og rusarbeid er et tema stadig flere helsearbeidere møter i sin hverdag. Dette er en erkjennelse som både fremkommer hos helsepersonell selv, men er også poengtert fra de nasjonale myndigheter. Det er i studien pekt på at dette er et fagfelt som er endring og behovet for kunnskap er i økning. Studien viser at formidling av kunnskap gjennom en kombinasjon av undervisning, felles refleksjon og som er forankret i praksis og løftet frem i en tverrfaglig kontekst, har gitt kursdeltakerne økt kompetanse som er relevant for deres arbeid.no_NO
dc.description.abstractEnglish: ABSTRACT Background and purpose The theme for this task has been to conduct an evaluation study of a post-graduate training course in mental health and substance abuse, conducted by the Hoved- Undervisningssykehjemmet for region sør. The purpose of this study is to gain a more thorough understanding of the factors in continuing training courses in mental health and substance abuse, which seems to affect the good outcomes and improved skills. This evaluation study seeks to have a results-oriented focus, and will thus be a contribution to quality improvement efforts within the competence of health professionals. Method The study is designed as a qualitative evaluation study. Data collection is done by individual interviews among health care workers who completed this post-graduate training course. The collected data is processed using qualitative content analysis inspired by Malterud (2011). Result Mental health care and substance abuse is an issue more and more health professionals encounter in their daily work. This is a recognition that both are presented by healthcare professional, but also pointed out by national authorities. It is in the study pointed out that this is a field that is changing and the need for knowledge is increased. This study shows that the dissemination of knowledge through a combination of teaching, shared reflection and which is rooted in practice and highlighted in an interdisciplinary context, has given the participants increased skills relevant to their work.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectrusno_NO
dc.subjectutdanningno_NO
dc.subjectkompetansehevingno_NO
dc.subjecttverrfaglig psykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectevalueringno_NO
dc.titleEtterutdanningskurs i psykisk helsearbeid - rus. En kvalitativ evalueringsstudieno_NO
dc.title.alternativePost-graduate training course in mental health and substance abuse. A qualitative evaluation studyno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber78no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record