Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWilson, Dordy
dc.date.accessioned2007-09-06T14:09:49Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132638
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er implementering av LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse). Modellen er utviklet av Dr. polit Thomas Nordahl, og bygger på teoretiske og empiriske kunnskaper om atferdsproblematikk. Modellen er en systemteoretisk analysemodell, og hensikten med analysemodellen er å hjelpe lærerne til å se hvilke faktorer som påvirker og bidrar til å opprettholde atferds- og læringsproblemer i skolen for slik å utvikle gode læringsmiljøer. Jeg har i dette arbeidet vist til implementeringsstrategier for LP-modellen, der selve implementeringen av analysemodellen skjer via lærergrupper. Arbeidet har derfor spesifikt rettet seg mot det som foregår i lærergruppene under følgende todelte problemstilling; Hvordan mestrer lærerne i lærergruppene å få frem refleksjoner som er teoretisk forankret, og hvordan gjenspeiles dette i tiltakene? Formålet med oppgaven er å bidra til økt forståelse og innsikt i implementeringen av LPmodellen. I dette arbeidet har jeg brukt LP-modellens teoretiske og empiriske forankring, samt Batesons kommunikasjonsteori for å forklare, samt forstå de prosesser som foregår når lærergruppene tar i bruk analysemodellen for å løse de utfordringer de opplever i egen praksis. Det er valgt casestudie som forskningsdesign, og det er benyttet ulike metoder som observasjon, intervju og dokument for innhenting av data, for slik å øke dataenes validitet og reliabilitet. Forskningsspørsmålet er operasjonalisert for hvert måleinstrument, og de har like kategorier som benyttes i analysearbeidet. Analysen av dataene er kvalitativ med både induktiv og deduktiv tilnærming. I analysen referer jeg til mine funn og setter dette i sammenheng med det teoretiske grunnlaget. Jeg fant i denne casestudien at lærergruppene etter en svært kort implementeringsperiode, hittil hadde vansker med å få frem refleksjoner som var teoretisk forankret ved bruk av analysemodellen. Dette er gjenspeilet i utarbeidelse av få tiltak. Bakgrunnen for dette er foreløpige vansker med å knytte LP-modellens teori og empiri til det praktiske arbeidet med analysemodellen. I det praktiske arbeidet inngår også gruppenes kommunikasjonsform, der denne hemmer fremdriften i arbeidet. Det er avdekket at bruk av analysefasen er en kritisk faktor for mestre analysemodellen og denne oppgaven gir økt innsikt og forståelse av implementeringen knyttet til kommunikasjon og interaksjon for å ta i bruk analysemodellen.en
dc.format.extent559206 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectLP-modellenen
dc.subjectatferdsproblemeren
dc.subjectlæringsproblemeren
dc.titleImplementering av LP-modellen. En casestudieen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280no


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel