Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Cathrine
dc.date.accessioned2012-02-16T09:43:37Z
dc.date.available2012-02-16T09:43:37Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132640
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011.no_NO
dc.description.abstractNorsk: Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilken rolle og funksjon bruk av eksterne smågruppebaserte deltidstiltak har for utvikling av elevers sosiale kompetanse. Som forsker ser jeg i denne studien nærmere på ett eksternt smågruppebasert deltidstiltak i en alternativ skole i Hedmark. I dette deltidstiltaket vektlegges utvikling av elevenes sosiale kompetanse og sosiale ansvarlighet gjennom bevisst bruk av erfaringsbasert og praksisorientert pedagogikk. Den alternative skolens filosofi bygger på en erfaringsbasert og praksisorientert modell, som tilsier at elever bør ha sin primære tilhørighet i hjemme-/ordinærskolen. Som et ledd i å kvalitetssikre denne typen tiltak blir evalueringsstudier etterspurt. Kvalitetsvurdering og kvalitetssikring er essensielt for å kunne utvikle og bedre et skoletilbud i lærende organisasjoner. Elevene er hovedaktørene i skolen, og det er i denne studien interessant å få innblikk i deres tanker, vurderinger og erfaringer, i tillegg til lærere og foresatte. Denne kunnskapen vil kunne hjelpe skolen i arbeidet med kvalitetsutviklingen, som Kunnskapsløftet har en sterk satsing på. I denne masteroppgaven benyttes et sosiokulturelt overordnet perspektiv. Metoder for innsamling av data er observasjon og kvalitativt forskningsintervju i en semistrukturert form. Datamaterialet er analysert og bearbeidet gjennom en abduktiv tilnærming, der både informantenes uttalelser og oppgavens teoretiske utgangspunkt vekselvis blir sett i lys av hverandre. Datamaterialet blir deretter drøftet i forbindelse med oppgavens teoretiske forståelsesramme. Jeg tar utgangspunkt i teori om smågruppebaserte eksterne deltidstiltak og alternative skoler i Norge generelt, det ene deltidstiltaket i Hedmark spesielt, og læringsteorier av blant annet Bandura, Antonovsky og Dewey. Oppgavens fokusområder er pedagogiske målsettinger, arbeidsmåter, mestring, samarbeid/samhandling og sosial kompetanse. Empirien er strukturert og analysert ut i fra prinsipper fra hermenutisk-fenomenologi. Undersøkelsen viser at deltakelse i eksterne smågruppebaserte deltidstiltak bidrar til økt sosial kompetanse. Denne kompetansen har overføringsverdi til den ordinære skolen. Det fremkommer allikevel at det finnes flere områder med utviklingspotensial i både deltidstiltakene i den alternative skolen og i den ordinære skolen for å lykkes med Kunnskapsløftets målsettinger om tilpasset opplæring og måloppnåelse innen sosial kompetanse.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this thesis is to examine the role and function of external small group part-time measures for the development of students' social competence. The study takes a closer look at one such part-time small group initiative in an alternative school in Hedmark. The emphasis of this part-time initiative is on the development of students' social competence and social responsibility through the conscious use of experience-based and practice-oriented education. The alternative school's philosophy is based on a model which suggests that students should have their primary affiliation with their local/regular school. Evaluation studies are required to ensure the quality of these types of measures. Quality evaluation and quality assurance are essential in order to develop and improve the education. Students are the main players in the school, and it is interesting in this study to gain insight into their thoughts, values and experiences, as well as those of their teachers, parents and guardians. This knowledge will assist the school in its development. Kunnskapsløftet is associated with a strong focus on quality improvement of educational needs. The present work uses a socio-cultural perspective. Observation and qualitative research interviews in a semi-structured form are methods for collecting data. The data are analyzed and processed through an abductive approach, where both the informants' statements and the theoretical basis of the thesis are viewed alternately in the light of each other. The data are then discussed in relation to the theoretical framework of the thesis. The research is founded on the theory of external small group part-time measures and alternative schools in Norway in general, the above mentioned part-time measure in Hedmark in particular, and the learning theories of Bandura, Antonovsky and Dewey, amongst others. The thesis focus areas are educational objectives, work methods, achievement, cooperation /teamwork and social skills. Empirical data are structured and analyzed according to the principles of hermeneutic phenomenology. The survey shows that participation in external small group part-time measures contributes to social development and that this knowledge can be transferred to regular schools. However, in order to reach the objectives of the Knowledge Promotion Reform with regard to adapted learning and social competence, there is further potential for developing part-time measures in alternative as well as in regular schools.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectMITOno_NO
dc.subjectsmågrupperno_NO
dc.subjectopplæringno_NO
dc.subjectsosial kompetanseno_NO
dc.title”Eksterne smågruppebaserte deltidstiltak i skolen” : Et bidrag til utvikling av elevers sosiale kompetanse? En kvalitativ undersøkelse.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber105no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record