Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHage, Mette Kristin
dc.date.accessioned2007-08-02T13:31:22Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132652
dc.description.abstractDet har gjennom nasjonal og internasjonal forskning kommet frem at et godt pedagogisk tilbud for barn under skolealder har positive effekter for læring og utvikling. Pedagogisk tilbud i barnehagen har effekt for videre læring for barn med vanskelig bakgrunn eller minoritetsspråklig bakgrunn. Videre i St.meld. nr. 16 (2006-2007) ” og ingen sto igjen” har Kunnskapsdepartementet fremhevet behovet for å lage ett opplæringssystem som skal gi alle barna grunnleggende ferdigheter. Videre ser jeg betydningen av å sikre tilgang til utdanningssystemet. Hovedutfordringen i dagen samfunn er å inkludere alle så tidlig som mulig i gode læringsprosesser (Kunnskapsdepartementet, 2006a). Barnehagen er en god arena for læring og utvikling, og er viktig for barn med spesielle behov. Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver (2006) har ett prinsipp om at barnehagen skal gi det enkelte barnet støtte og ulike utfordringer ut fra barnets egne forutsetninger, samt å bidra til at barnet får et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne (Kunnskapsdepartementet, 2006b). Dette mener jeg kan sammenlignes med opplæringslovens prinsipper om tilpasset opplæring i skolen da begge tar utgangspunkt i barnets forutsetninger og evner. Formålet med min undersøkelse er å se på hvordan spesialpedagogiske tiltak kan tilrettelegges og organiserer for å sikre inkludering og tilpasset opplæring for barn med spesielle behov i barnehagen. Er de organisatoriske valg som fattes i tråd med målet om å inkludere barnet i barnehagens fellesskap. Er det mulig å tilpasse opplæringen uten å måtte organisere deler av tiltakene utenfor fellesskapet. Jeg vil belyse dette i undersøkelsen ved å drøfte funn opp imot ulik teori. Mye av teorien om tilpasset opplæring og inkludering er utarbeidet for skole, men jeg har tatt for meg den teorien jeg mener kan være av relevant også for barnehagen.en
dc.format.extent456443 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectbarnehageren
dc.titleTilpasset opplæring for barn med spesielle behov i barnehagen. Tilrettelegging og organisering av spesialpedagogisk arbeid i barnehagen for å sikre inkludering og tilpasset opplæringen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280no


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel