Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVik, Stine E.
dc.date.accessioned2008-09-25T12:37:16Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132656
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdelig for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2008en
dc.description.abstractNorsk: Tilpasset opplæring skal være et bærende element i den norske skolen, i henhold til styringsdokumentene fra Kunnskapsdepartementet. Begrepet tilpasset opplæring er imidlertid tvetydig definert i departementets føringer hva gjelder innhold, og hvordan det skal utføres i praksis. I denne avhandlingen argumenteres det for at tilpasset opplæring i et danningsperspektiv, handler om opplæring som fremmer autonomi, evne til refleksjon over seg selv i sin kontekst. I Kunnskapsløftet (KUD 2006) er det imidlertid et noe ensidig fokus på kompetanse og ferdigheter elevene skal tilegne seg. Om dette medfører at danningsperspektivet i opplæringen svekkes, problematiseres i denne avhandlingen. Tema for avhandlingen er: Tilpasset opplæring i et danningsperspektiv: Operasjonalisering av tilpasset opplæring, med fokus på overbevisning og overtalelse i læreres språklige formidling i klasserommet. Målet er å operasjonalisere tilpasset opplæring, som et metodisk verktøy for senere bruk i den praktiske pedagogiske konteksten gjennom 1) innhentet empiri av læreres bruk av overbevisning og overtalelse i sin språklige formidling i klasserommet, 2) en syntese av Skjervheim og Vygotskijs teorier og 3) styringsdokumentenes føringer. Vygotskijs teori om læring og utvikling har stor anerkjennelse i pedagogikken. Sammen med Hans Skjervheims teori om verbal påvirkning skapes den teoretiske syntesen. Syntesen, sammen med empiriske funn, er grunnlaget for utvikling av indikatorer på tilpasset opplæring i et danningsperspektiv. Bevisst eller ubevisst står lærere hver dag overfor valg av strategi i sin språklige formidling til elevene, valg som har implikasjoner for hvordan tilpasset opplæring praktiseres i klasserommet. Jeg har innhentet empiri fra to læreres språklige formidling. Indikatorene jeg har utviklet som operasjonaliserer tilpasset opplæring i et danningsperspektiv er disse: • Spørsmål/utropsformuleringer • Spørsmål/svar-sekvenser • Lærermonolog • Gjentakelse/utdyping • Korrigering • Ros/oppmuntring • Bruk av kontekstuell støtte • Overbevisende/overtalende holdninger. For at tilpasset opplæring skal kunne operativt realiseres i et danningsperspektiv, argumenterer denne avhandlingen for at en overbevisende holdning både hos lærer og i planverket, må ligge til grunn.en
dc.description.abstractEnglish: Adaptive education is considered one of the pillars of the education given in Norwegian schools. Adaptive education is a political constructed term, with blur definitions of how it is to be interpreted and performed, in pedagogical practice. The focus of this Master is Adaptive education in the perspective of Bildung. Bildung denotes both educative interplay and the reflection of this interplay. The main objective of this Master is to create indicators of Adaptive education, for later use in pedagogical practice, through 1) persuasion and conviction in teachers verbal communication to the students, 2) synthesizing Vygotskij´s and Skjervheim´s theories and 3) Governmental strategies for Education.
dc.format.extent572041 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectTilpasset opplæringen
dc.subjectOperasjonaliseringen
dc.subjectSpråklig formidlingen
dc.subjectAvdeling for lærerutdanning og naturvitenskapen
dc.titleTilpasset opplæring i et danningsperspektiv : Operasjonalisering av tilpasset opplæring, med fokus på overbevisning og overtalelse i læreres språklige formidling i klasserommeten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel