Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAghdam, Manijeh Fatollahzadeh
dc.date.accessioned2010-02-08T14:27:26Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132672
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2009en
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Oppgaven har fokus på samarbeid mellom kontaktlærerne og foreldre med minoritetsbakgrunn. Jeg fant ikke noen nærmere definisjon i ulike retningslinjer om hvem betegnes som "foreldre med minoritetsbakgrunn", "foreldre fra språklige minoriteter" og "minoritetsforeldre". Ut fra funn i min undersøkelse er foreldre fra språklige minoriteter en sammensatt og variert gruppe. Minoritetsforeldrene viste seg å ha ulike forutsetninger for samarbeid med skolen. Undersøkelsen ser på hvilke erfaringer minoritetsforeldre har med samarbeidet, og søker å finne forklaring på hvilke faktorer som hindrer eller fremmer et godt samarbeid mellom skolen og foreldrene. Seks foreldre, av ulike kjønn, med ulike kulturer, språk og ulik skolebakgrunn har gjennom kvalitative intervjuer bidratt til å svare på problemstillingen. Funnene viser at de behov og forventninger kontaktlærerne og minoritetsforeldre har til samarbeidet ikke nødvendigvis oppfylles innenfor de bestemte rammer et formelt samarbeid i skolen gir. Minoritetsforeldrene med høyere utdanning ønsket å ha innflytelse og dialog med kontaktlærerne om barnas faglige og sosiale utvikling, mens minoritetsforeldrene med lav utdanning hadde lite kjennskap til skolens forventninger, de hadde problem med å hjelpe sitt barn og var ikke helt klar over sitt ansvar når det gjaldt barnas opplæring og oppdragelse. Hovedkonklusjonen min er at foreldre vil ha samarbeid med skolen. Kontaktlærerne trenger imidlertid mer kompetanse og flere strategier for hvordan de skal samarbeide med mangfoldet av foreldre. Disse trenger å bli hørt, sett og få oppleve at de kan bidra. Kontaktlæreren kan fremme samarbeidet med å vise interesse for barn og foreldre både med ord og med kroppsspråk. Åpenhet, tilrettelegging og fleksibilitet er viktig. Kontaktlærerne bør forsøke å forstå foreldrene ut fra deres ståsted. En åpen og trygg dialog kan fremme samarbeidet. Med dialog kan kontaktlærere og foreldre hjelpe hverandre med det som er best for barna.en
dc.description.abstractEnglish: This is a Master's thesis in adapted education at the Hedmark University College. The thesis is focused on cooperation between classroom teachers and parents with minority backgrounds. On the basis of the findings in my survey, there are diverse parents with linguistic and cultural backgrounds. Minority Parents appeared to have different challenges in relationship to cooperation with schools. The survey looks at the different experiences of minority parents have with school cooperation, and seeks to find explanation to which factors hinder or promote a good working relationship between schools and parents with minority backgrounds. In order to assist is addressing these challenges; I have interview six different parents. They have different gender, culture, language and education backgrounds. The findings show that the expectations of classroom teachers and minority background parents do not always coincide within the framework typical school cooperation gives. Minority background Parents with higher education wanted to have a dialogue and influence with classroom teachers regarding their child's academic and social development. Parents with a low education had little knowledge of the school's expectations and had problems helping their children. They were not fully aware of their responsibilities when it came to their children's training and education. The main conclusion is that parents in general will cooperate with the school. Teachers however need more skills and strategies to cooperate with the diversity of parents. Parents need to be heard, seen and experience that they can contribute. The classroom teacher can promote cooperation by showing more interest in the children and the parents both in words and with body language. Openness, facilitation and flexibility are important. Teachers should understand the parents from their standpoint. An open and safe dialogue may promote cooperation. With a dialogue may teachers and parents help each other with what is best for children. Dialogue has great significance for promoting the cooperation between school and home.
dc.format.extent596120 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectMITOen
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectsamarbeiden
dc.subjectskolenen
dc.subjectforeldreen
dc.subjectminoriteteren
dc.titleSamarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsbakgrunn : hvilke faktorer fremmer eller hindrer et godt samarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsbakgrunn?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel