Show simple item record

dc.contributor.authorEidnes, Ylva
dc.date.accessioned2009-06-12T12:31:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132690
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2009en
dc.description.abstractNorsk: Grunnskoleopplæringen skal i følge Opplæringsloven være inkluderende, og opplæringen tilpasses den enkelte. Til tross for dette rapporteres det om elevgrupper som faller utenom faglig og sosialt. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling for undersøkelsen formulert: Hva er situasjonen for AD/HD-diagnostiserte elever sammenlignet med øvrige elever i grunnskolen, med tanke på sosial og faglig kompetanse? Hvordan kan eventuelle forskjeller forklares? Tradisjonelle forklaringsmodeller for atferdsproblemer knytter årsaken til diagnosen til faktorer som ligger i individet. Dette har ført til en individrettet praksis i utredningen og tiltakene rettet mot elevene som har den. Dette individrettede fokuset er imidlertid ikke uproblematisk da forskning har stilt spørsmålstegn ved forklaringsmodellenes falsifiserbarhet og utredningens troverdighet. Derfor presenteres systemteori som et supplement til de tradisjonelle forklaringsmodellene. Her flyttes fokuset fra enkelteleven til eleven som deltaker i sosiale systemer. Undersøkelsen bygger på kvantitative data samlet inn ved hjelp av LP-modellen. På denne måten har et stort antall informanter bidratt med sine vurderinger på ulike fokusområder knyttet til sosial og faglig kompetanse. Både lærere og elever har deltatt ved å ta stillinger til spørsmål og påstander i spørreskjemaer. Det er gjennomgående relativt store forskjeller mellom AD/HD-elevene og de øvrige elevene. AD/HD-elevene skårer dårligere enn de øvrige elevene på samtlige områder knyttet til sosial og faglig kompetanse. Forskjellen er minst i elevenes vurderinger av relasjonene til kontaktlærer, størst når kontaktlærer vurderer elevenes sosiale kompetanse. Resultatene støttes av tidligere forskning på områdene. Gjennom systemteori kan forskjellene mellom elevgruppene forklares ved at det i grunnskolens virksomhet i for liten grad er tilpasset slik at AD/HD-elevenes behov blir imøtekommet. Dette medfører videre at dagens praksis i grunnskolen ikke er tråd med hva som er hjemlet i Opplæringsloven i forhold til tilpasset opplæring. English: According to law, the primary instruction should be inclusive, and the education adapted to the individual pupil. Despite this, it is reported that different groups among the pupils falls outside both academic and social. On this basis, the following problem for the survey was formulated: What is the situation for AD/HD-diagnosed pupils compared with other students in primary school, in terms of social and academic competence? How could any differences be explained? Traditional models for explaining behavior problems relate the cause of the diagnosis to factors inherent in the individual. This has led to a person-centered practice in assessment and interventions aimed at pupils who have it. Nevertheless this individual-oriented focus is not unproblematic as research has raised the question of the explanation models falsifiability, and credibility related to the selection research is based on. Therefore, system theory is presented as a supplement to the traditional explanation models. Here focus is moved from the individual pupil to the pupils` participation in social systems. The survey is based on quantitative data collected using the LP model. In this way, a large number of informants contributed with their reviews of the different focus areas related to social and academic competence. Both teachers and students have participated by taking positions to the questions and statements in the questionnaires. There are generally relatively large differences between pupils with AD/HD and other students. Pupils with AD/HD score worse than the other students in all areas related to social and academic competence. The difference is at least in the pupils' assessments of the relationship to their form teacher, greatest when form teacher assesses pupils' social competence. The results are supported by previous research in the areas. Through system theory can the differences between the groups be explained by that the school's activities is not sufficiently adapted so that they meet the AD/HD-pupils' needs. This means that the current practice in school is not keeping with what is warranted by law in relation to adapted education.en
dc.format.extent806271 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectMITOen
dc.subjecttilpasset opplæringen
dc.subjectADHDen
dc.subjectgrunnskoleen
dc.titleAD/HD-elevenes situasjon i grunnskolen : en sammenligning av AD/HD-elevers og øvrige elevers sosiale og faglige kompetanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record