Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHawdeany, Azad
dc.date.accessioned2012-03-02T09:49:15Z
dc.date.available2012-03-02T09:49:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132706
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2011.
dc.description.abstractNorsk sammendrag I denne avhandlingen leter jeg etter årsakpåvirkninger på faglig sterke minoritetselevers atferdsproblemer. Jeg satt som en morsmållærer/tospråkliglærer med et spørsmål om disse elevers atferdsproblemer i mange år. Jeg prøver å svare på dette spørsmålet ved å knytte atferdsproblemer hos minoritetselever til en sosialiseringsteori. En sosialiseringsteori anvender teorien om kulturell kapital, for eksempel hvordan sosiale og kulturelle verdiforskjeller gir betydning i et felt, hvor noen aktører og aktørgrupper former og setter deres verdiorienteringer som gyldige for alle deltakere i feltet, og dermed ekskluderer grupper og personer med andre verdiorienteringer. Eller som reaksjon at noen deltakere selv ekskluderer seg og motsetter seg den verdiorienteringen som foregår på skolen, og i samfunnet. Som pedagoger vil man forvente at minoritetselevene skal ha en rolig, velordnet, planmessig og formålsrettet livsførsel. En vil understreke at, på det mer bevisste plan er formålet å forsøke og skape forståelse for problemene, og motvirke fordømmelse av minoritetselever med atferdsproblemer. Jeg vil begrunne mitt engasjement i minoritetselevenes atferdsproblemer i at jeg ser det som min, og pedagogens, oppgave å reise mennesker opp, minne dem om deres verdighet og gi dem et nytt håp eller mot. Etter hånden, som jeg har hørt flere og flere lærere og pedagoger fortelle om hvordan minoritetselever, spesielt gutter, danner gjenger og på forskjellige måter motsetter seg skolens autoritet, verdier og normer, så er jeg blitt nysgjerrig og ønsker å undersøke disse fortellingene og opplevelsene. Jeg har derfor etterspurt, om jeg i mitt materiale, kan se tendenser til at minoritetselevene utvikler en form for atferd som er preget av verdikonflikt og opposisjonell subkultur. Av skolen oppfattes det som antisosialt og bekymrende. Det bildet, som kommer ut av mitt materiale, peker langt fra på, at noen minoritetselever prøver å gjøre opprør mot skolens kulturelle verdier og normer. Her er jeg mer opptatt av for å søke i sosiale og kulturelle årsaker.no_NO
dc.description.abstractEnglish In this thesis I am trying to find the reasons for and impacts on the problems with behavior that theoretically strong pupils with minority background have. As a bilingual teacher I have observed and been interested in these behavior problems for many years. I want to find the answer to this question by connecting the behavior problems among minority pupils to socialization theory. A socialization theory uses the theory of cultural capital and focuses on how social and cultural differences in values have significance within a certain field. Furthermore how some participants and groups of participants form and define the values for all the participants in the field and thereby exclude groups and people with a different value orientation. Or as a reaction to that, some participants may exclude themselves and oppose to the value orientation that take place in school and in the society in general. As educators it is natural to expect minority pupils to have a calm, planned and well organized way of living. One wants to emphasize that on a more conscious level the aim is to create understanding for the problems and to prevent condemnation of minority pupils with behavior problems. My commitment in the minority pupils and their behavior problems is a result of my view of the educator and his or her most important task which is to raise people, remind them of their dignity and give them restored hope and courage. During my career I have heard several teachers and educators tell about how the minority pupils, especially boys, form gangs and in different ways oppose to the school’s authority, values and norms. I became interested in studying these stories and experiences. I have therefore formed the question if I, in my material, can find tendencies that show that minority pupils develop a way of behavior which is characterized by conflicting values and oppositional subculture. By the school this is regarded as antisocial behavior and a source of concern. The material I found does not show that minority pupils try to rebel against the school’s cultural values and norms. I am more interested in looking into the social and cultural reasons.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectMITOno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.subjectminoritetseleverno_NO
dc.subjectatferdsproblemerno_NO
dc.titleAtferdsproblem blant de faglig sterke minoritetselevene : "Hvordan kan vi forklare at (noen) minoritetselever med sterke faglige ferdigheter likevel får sosiale- og atferdsproblemer i den norske skolen?"no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber92no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel