Show simple item record

dc.contributor.authorJohannessen, Helen
dc.date.accessioned2013-07-08T09:39:25Z
dc.date.available2013-07-08T09:39:25Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132737
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark,2013no_NO
dc.description.abstractFaget Mat og helse er eit nytt fag i Kunnskapsløftet (LK06) og erstattar det tidlegare faget Heimkunnskap i L97. Mat og helse er det minste faget i grunnskolen. Faget er eit praktisk fag som byggjer på tilrådingar frå helsemyndigheitene. I denne oppgåva har eg sett nærmare på kvifor faget fekk eit nytt innhald, korleis lærarane oppfattar sentrale tema i Læreplan i mat og helse, og korleis læreplanen blir operasjonalisert. Undersøkinga er gjennomført som eit kasusstudie med skygging som hovudmetode. Intervju, deltakande observasjon og dokumentanalyse er brukt som bimetode for å komplettere innsamla forskingsmateriale ved skygging. Det er lite forsking og kunnskap om faget Mat og helse på 4. årssteg. Derfor ønska eg å finne meir ut om praksisfeltet her. Funna viser at Læreplan i mat og helse er lagt til grunn for opplæringa. Det var vanskeleg å få tak i kasus til oppgåva, sannsynlegvis fordi dette ikkje er eit fag som skulane prioriterer. Det er derfor behov for meir forsking for å finne ut korleis timetalet i faget blir brukt og korleis innhaldet i faget blir realisert.no_NO
dc.description.abstractFood and Health subject curriculum is a new subject in the national curriculum Knowledge Promotion form 2006, commonly known by the abbreviation LK06, and replaces the previous subject Home Economics in the national curriculum L97. Food and Health is by far the smallest subject in primary schools. The subject is practical, and builds upon health authority guidelines for healthy eating. In this study I look more closely at how and why the subject received a new content,and the content of the new curriculum in Food and Health is being operationalized. The research is based upon a case study utilizing shadowing as the main method. Interview, participatory observation and document analysis are used as supplementary methods. There is little research about the subject Food and Health in the 4th grade. This is the reason for my wishing to research this field. The findings show that the curriculum in Food and Health forms the basis for teaching. It was difficult to locate a case to study, probably because it a subject that has low priority in Norwegian primary schools. There is therefore a need for more research to understand how the allocated hours to teaching this subject are actually used and what is the content of this teaching.
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectMITOno_NO
dc.subjectmat
dc.subjecthelse
dc.subjectlæreplan
dc.titleFrå idé til praksis. Læreplan i mat og helse
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber80no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record