Show simple item record

dc.contributor.authorBark, Kristine Aalde
dc.date.accessioned2013-07-10T08:44:23Z
dc.date.available2013-07-10T08:44:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132739
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2013.no_NO
dc.description.abstract"Det skal skje noe…." er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Bakgrunnen for studien er Kunnskapsløftet og andre sentrale styringsdokumenter som vektlegger kompetanse for utvikling i skolen. Forskning viser at LP-modellen er en skoleutviklingsmodell som fungerer for mange skoler som har tatt den i bruk. Målsettingen med modellen er å utvikle gode læringsmiljøer i skolene, der det skal eksistere hensiktsmessige betingelser for både skolefaglig og sosial læring hos elevene. I LP-modellen er det flere viktige nøkkelpersoner: Skoleleder, LP-koordinator, kommunekoordinator, PPT-veileder og gruppeleder. Forskningsrapporter om LP-modellen sier at veilederrollen i LP-arbeidet er viktig. Rapportene setter imidlertid i liten grad fokus på hvordan LP-veilederne praktiserer veiledning i lærergrupper og hvordan veiledningen bidrar til framdrift og utvikling. Studien søker en forklaring på dette ved å se på hvordan tre veiledere praktiserer veiledning i lærergrupper og hvordan veilederne selv og fire lærergrupper opplever den veiledninga som finner sted. Det empiriske materialet bygger på observasjon av veiledning i lærergrupper, semistrukturerte individuelle intervjuer og gruppeintervjuer. Resultatene analyseres og tolkes med vekt på Batesons kommunikasjons- og relasjonsteori, systemteori, teori om veiledning og teori om LP-modellen. Analysen samles under to hovedkategorier; kommunikasjon i lærergrupper og rollen som veileder i LP-modellen. Studien bekrefter at veiledning er en viktig del av LP-arbeidet og av stor betydning for lærergruppene. Lærergruppene har klare mål med LP-arbeidet sitt, men oppfyller ikke alltid kriteriene som skal til for å nå målsettingen med modellen. Lærergruppene har vanskeligheter med systemisk tenkning og å sette utfordringene de jobber med inn i systemteoretisk perspektiv. Årsaken til at studien viser dette er trolig fordi lærere tradisjonelt er vant til å tenke ut i fra enkle lineære årsakssammenhenger. Veilederne beskriver at de hjelper lærerne å tenke systemisk og se sammenhenger i forhold til de utfordringene de jobber med. Veilederne kommuniserer med lærergruppemedlemmene og har til hensikt å komme i symmetriske relasjoner med lærergruppemedlemmene, slik at nye sider ved utfordringene det jobbes med kan bringes inn i lærergruppa. Lærergruppene bekrefter at veiledning hjelper dem videre og er vesentlig i LP-arbeidet for at utvikling skal fremmes. Konklusjonen i studien er at veiledning i lærergrupper praktiseres på en slik måte at lærere som får veiledning etter analysemodellen, utvikler egen praksis. Veilederne gjør dette 7 gjennom kommunikasjon som fremmer lærernes systemiske refleksjon. Lærerne sier at veiledningen hjelper dem til å utvikle hensiktsmessige tiltak og å etablere bedre skolemiljøer.no_NO
dc.description.abstract"Something should happen ...." is a master`s thesis in adapted education at Hedmark University College. The backdrop of the study is the Curriculum 2006 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006) and other key documents that emphasize skills development in schools. Research shows that the LP-model is a school development model that works well for many schools that have adopted it. The purpose of the model is to develop effective learning environments in schools, where appropriate conditions for both academic and social learning among pupils should exist. Within the LP-model, several key persons are important: the school administrator, the LP-coordinator, the community coordinator, the supervisor and the team leader. Research reports on the LP-model state that the role of the supervisor in LP work is important. However, the reports scarcely focus on how supervisors carry out their supervisory practices in teacher groups and how their advice contributes to progress and development. The study seeks an explanation for this by looking into how three supervisors practice supervision in teacher groups, and also how the supervisors themselves and four teacher groups experience the supervision. The empirical material is based on observations of tutorials in teacher groups, semi-structured individual interviews and group interviews. The results are analyzed and interpreted with emphasis on Bateson's communication and relational theory, system theory, theory of supervision and theory of the LP-model. The analysis is divided into two main categories; communication in teaching groups and the role of the supervisor in the LP-model. The study confirms that supervision is an important part of the LP-model´s work approach, and of great importance to teacher groups. Teacher groups have well-defined intentions with their LP-work, but do not always fulfill the criteria needed to achieve the objectives of the model. Teacher groups experience difficulties with regard to both systems thinking and the ability to place the challenges they work with in a systems theory perspective. The cause of this finding is probably the traditional inclination of teachers to base their reasoning on simple linear causality. Supervisors describe that they help teachers with systems thinking and with discovering connections in relation to the challenges they are working with. Supervisors communicate with members of the teacher groups with the intent to establish symmetrical relationships with members. In that way new aspects of the challenges they are working with can be brought into the teacher group. Teacher groups confirm that the supervision they receive, help them further along and is significant in LP-work to advance development. 9 The conclusion of the study is that the supervisory practice in teacher groups enables teachers who receive supervision based on the analysis model, to develop their practice. Supervisors achieve this through communication that promotes teachers' systemic reflection. Teachers state that the supervision helps them to develop appropriate measures and to establish better school environments.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectveilederno_NO
dc.subjectLP-modellenno_NO
dc.subjectlærergrupperno_NO
dc.subjectMITOno_NO
dc.title"Det skal skje noe…" - En kvalitativ studie om veilederes forståelse og praksis av veilederrollen i arbeid med LP-modellenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281no_NO
dc.source.pagenumber99no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record