Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNygard, Ole Kristoffer Grythe
dc.date.accessioned2013-09-24T13:50:41Z
dc.date.available2013-09-24T13:50:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132908
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: ”Hva er klasseledelse og hvordan bidrar god ledelse til elevers læring?”. Klasseledelse handler om å skape gode betingelser for både faglig og sosial læring i skolen (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, 2009) sammenfatter forskning på hvilke faktorer som påvirker elevenes læringsutbytte, der han blant annet kom frem til at den avgjørende faktoren er læreren og lærerens håndtering av bråk og uro i undervisningen. Samt tilbakemeldinger til elevene, lærerens ledelse, tydelighet, struktur i undervisingen, en positiv og støttende relasjon mellom lærer og elev, kognitive strategier i undervisningen som dialog, forklaring, repetisjon og oppsummering er områder som i følge Hattie har stor effekt på elevers læringsutbytte. Lærere med en trygg og god lederstil, er lærere med gode og nære relasjoner til elevene, de fremstår som tydelige voksnen personer. Det er viktig for elevene at de føler å bli likt og anerkjent. Det skal ikke være noen tvil blant elevene om hvem som har ansvaret, eller bestemmer, det er læreren. Evnen til å lede klasser på en god måte er en stor forutsetning for at en lærer kan bruke sine fagkunnskaper (Nordahl, 2012).no_NO
dc.description.abstractSummary: “What is class management and how does it support the students’ learning?” Class management is about creating good conditions for the teaching of both subjects and social skills in schools (Nordahl, 2012). Visible learning (Hattie, 2009) summarizes research on factors which influence the students’ learning, and in which he found out that the most decisive factor is the teacher and the teacher’s handling of noise and bad behaviour in class. Along with feed back to students, the teacher’s management, clearity, structure of lessons, a positive and supportive relation between students and teacher, cognitive teaching strategies like dialogues, explanations, repetitions and summarizings are areas which according to Hattie has a great effect on student’s learning. Teachers who are confident and good leaders, are teachers who have good and close relations to the students, and who are clear and precise adults. It is important that the students feel liked and appreciated. Still, there are not any doubts among the students about who is in charge or decides, it is the teacher. The ability to manage classes in a good way is an important condition enabling the teacher to use his/her knowledge (Nordahl, 2012).
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectklasseledelseno_NO
dc.subjectelevers læringno_NO
dc.subjectforskningno_NO
dc.subjectGLU
dc.titleKlasseledelseno_NO
dc.title.alternativeClass managementno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber26no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel