Recent Submissions

 • De vanskelige samtalene – lærerens kommunikasjon med foreldre til barn med utfordrende atferd 

  Pettersen, Sidsel (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Temaet for oppgaven er samarbeidet mellom skole og hjem, og hvordan lærerens kommunikasjon kan påvirke relasjonen til foreldrene. Problemstillingen blir belyst gjennom teori og intervjuer med foreldre til et barn ...
 • Traumatiserte barn fra beredskapshjem i skolen 

  Olsby, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: En kvalitativ studie av hvordan lærere håndterer når de får barn fra beredskapshjem i klassen. Denne presentasjonen ser på hvilke grunnleggende forhold som må være til stede for at traumatiserte barn kan få mulighet ...
 • Lærer – elev relasjoner 

  Pytte, Rine Hansen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Dette er en bacheloroppgave om lærer – elev relasjoner. Etter å ha vært i Namibia, hatt praksis og samlet inn data, har jeg skrevet denne oppgaven. Oppgaven er bygget rundt problemstillingen: Hvordan er lærer – ...
 • ”Nei, lese det gjør vi i spisepausen” – en studie om hva ulike lærere sier om tekstpraksiser på barnetrinnet 

  Sund, Therese Wilhelmsen (Bachelor thesis, 2018)
  English: In recent years, the role of fiction has been a controversial topic. With the introduction of LK06 and the new revision in 2013, the Norwegian subject is now seen as a subject for language and communication. The ...
 • Brøkforståelse på 6.trinn - En undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne om brøk på 6. trinn. 

  Løkken, Anette Tveterhagen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig ...
 • Bruk av vurdering for læring, med fokus på både faglig og sosial læring hos elever. 

  Kroken, Tina Wernerson (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet vurdering, hvor jeg har fokus på både faglig og sosial læring. Dette er blitt et økende tema dagens skoledebatt, som har gitt et økt fokus på å gi elever veiledning ...
 • En studie om læreres refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på elevers sosiale ferdigheter og faglige læring 

  Eriksen, Hege Lunde (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I dagens samfunn velger hvert 5. samboerpar med felles barn å gå fra hverandre, mens ca 9000 gifte par skiller seg. De aller fleste barn viser reaksjoner på et samlivsbrudd som varer lengre enn ett år. Disse ...
 • Argumenter og forventninger knyttet til ny femårig grunnskolelærerutdanning 

  Fuglem, Aurora Mølmann (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Meninger og debatt om hva som skal være innhold og form på grunnskolelærerutdanninga i Norge er ikke et nytt fenomen. Allerede ved oppstarten av de første statlige lærerseminarene grunnlagt tidlig på 1800-tallet, ...
 • Vi skal jo samme vei – en kvalitativ studie om samarbeid mellom lærere og PP-tjeneste 

  Skjønhaug, Emil (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Elevene har rett på en opplæring som er tilpasset deres evner og forutsetninger, og det er skolens jobb å hjelpe elevene til å utvikle seg faglig og sosialt. I dagens skole er det mange elever som ikke har utbytte ...
 • Inne bra, men ute best. Et kvalitativ studie av uteskolematematikk. 

  Grabon, Michal (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgave tar jeg for meg undersøkelse av hvordan uteskole påvirker interessen for matematikk. Forskningen er basert på intervju av 6 elever som ble gjennomført i etterkant av uteskoledagen. I oppgaven ...
 • Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

  Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...
 • Klasseledelse og læringsbrett 

  Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
 • ”Lesing er lett når noe spennende skjer” 

  Åbyholm, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
  English: In this Bachelors thesis I examine what motivates students in fourth grade to read, what they read and the characteristics of this type of literature. The purpose of this assignment is to discuss the role and ...
 • Læringsutbytte i utforskende arbeid 

  Håland, Beate (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven ser jeg på læringsutbyttet i utforskende arbeid. Ludvigsenutvalget mener at utforskende arbeid er positivt for elevenes læring, og sier derfor at utforsking bør inkluderes som et av kompetanseområdene ...
 • Bruddet mellom kirke og skole 

  Høines, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Grunnskolen i Norge har sin spede begynnelse i 1739. Den gang kun som en forlengelse av kirken, og dens funksjon var utelukkende konfirmasjonsforberedelse. I dag ser vi at situasjonen er en helt annen. Denne oppgaven ...
 • Tilpasset opplæring i et aldersblanda fellesskap 

  Teigen, Sara Einbu (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitativ forsking, forsøkt å svare på problemstillingen min: ”Hvordan sikrer lærerne tilpasset opplæring i aldersblanda klasser?”. Gjennom intervju og observasjon av tre lærere i ...
 • Tilpasset undervisning til faglig sterke elever som er umotiverte i lesing og skriving. 

  Furusæter, Ida (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitative undersøkelser sett på hvordan lærere jobber for å tilpasse undervisningen til de faglig sterke elevene som har blitt umotiverte i lesing og skriving. Jeg har sett på ...
 • Muntlig elevdeltakelse i engelskundervisning 

  Sveen, Øyvind Sjøberg (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Elevers vanskeligheter med å tørre å prate engelsk i undervisningen er en utfordring som det trengs å ta tak i. Mange elever sitter med ferdigheter de velger å ikke vise fram, og det finnes flere grunner til at det ...
 • Motivasjon i skolen, «jeg vet du kan klare det». 

  Brandlistuen, Else Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Prestasjon i skolen henger tett sammen med motivasjon (Manger, 2013, s. 133). Noen elever er mere motiverte enn andre til å jobbe med skolearbeidet. Temaet for denne oppgaven er motivasjon og hovedfokuset ligger ...
 • Å våge å spørre og ha kunnskap til å se 

  Sivesind, Anne-Lene (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Dessverre vet vi at det finnes mange barn i Norge som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Mange av disse tilfellene blir ikke avdekt, og overgrepene fortsetter. Å bli utsatt for slike overgrep kan føre til ...

View more