Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØiestad, Ann Kristin
dc.date.accessioned2013-09-26T08:07:34Z
dc.date.available2013-09-26T08:07:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132960
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Denne oppgaven retter hovedfokuset mot de evnerike elevene i skolen. Den tar hovedsakelig for seg hvordan man som lærer kan tilpasse opplæring for disse evnerike elevene, med hovedvekt på differensieringsmetodene akselerasjon og anrikning. Akselerasjon er den differensieringsmetoden som studier har vist funger best for de evnerike elevene, mens anrikning kan være den beste differensieringsmetoden for å ivareta inkluderingen i fellesskapet og dannelsen av den sosiale kompetansen. Begge disse differensieringsmetodene kan sees i en sammenheng, hvor man som lærer både kan differensiere elevene ut ifra kunnskaps- og evnenivå i enkelte av fagene, samt innad i klasserommet som fellesskap ved berikelse av ulike oppgaver. For å kunne tilpasse opplæringen kreves det kompetansedyktige og kunnskapsrike lærere som kjenner godt til denne elevgruppen, slik at disse elevene blir tidlig identifisert og tatt på alvor. Samtidig må lærerne sitte inne med kunnskap om riktige differensieringsmåter innenfor ulike sammenhenger i skolehverdagen.no_NO
dc.description.abstractSummary: This study mainly focuses on the gifted students in school. It is primarily based on how one as a teacher can adapt the education for these gifted students, with main emphasis on the differentiation methods acceleration and enrichment. Studies show that acceleration is the best differential method for the gifted students, while enrichment may be the best differentiation method in order to attend to the inclusion in the community and to the formation of the social competence. Both of these differentiation methods can be seen in coherence, where one as a teacher can differentiate both students based on their knowledge- and capability level in some of the classes, but also in the classroom where they can be enriched as a community with different tasks. In order to adapt the education, one need teachers with a high competence- and knowledge level who is well known with this group of students, so that these students are early identified and taken seriously. Also, the teachers must have knowledge about the right differentiation methods within different coherences during the school day.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttilpasset opplæringno_NO
dc.subjectevnerike eleverno_NO
dc.subjectakselerasjonno_NO
dc.subjectanrikningno_NO
dc.subjectkompetansedyktige lærereno_NO
dc.subjectsosial kompetanseno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleTilpasset opplæring for evnerike eleverno_NO
dc.title.alternativeAdapted education for the gifted studentsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber29no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel