Recent Submissions

 • Tidlig identifisering av Sepsis 

  Mathisen, Christoffer Hagen; Bakke, Stian (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost i somatisk sykehus». Metode: Litteraturstudie. Drøfting: I oppgaven drøftes det i hovedsak hvordan sykepleiere kan oppdage ...
 • Onde mennesker eller bare onde handlinger? 

  Andreassen, Sunniva; Fagerli, Stine (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Vi ønsker å belyse temaet vold og aggresjon, og se på utfordringene dette kan medføre for sykepleien som blir gitt. Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan danne en relasjon og utøve god ...
 • Kan kommunikasjon lindre moderat angst? 

  Biti, Silje; Antonsen, Tim (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn En angstlidelse rammer omtrent 30% av den norske befolkningen i løpet av livet (Psykisk Helse, 2015). Vi har møtt flere pasienter med angst gjennom våre praksisperioder. Vi har erfart at kommunikasjonen mellom ...
 • Hvordan kan jeg ligge med noen da? 

  Dalen, Kjersti; Huse, Frida (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne bacheloroppgaven er å vise hvordan sykepleiere kan bidra tilå bevare unge stomioperertes seksualitet, og på hvilken måte en kan fremme mestring og veilede en pasient igjennom dette. Problemstilling: ...
 • Møter med flyktninger 

  Mirzaee, Zainab; Sharif, Maryama (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Flyktninger kommer ofte fra krigsland og opplever turtur, fengsel og vanskeligheter før, under og etter flukten. Dette kan føre til at disse menneskene er traumatiserte og på grunn av dette får en psykiatrisk ...
 • Rus- og psykisk lidelse, samhandling og relasjon med ROP brukeren 

  Børresen, Jeanett Nørholm; Tveit, Stine Lundetræ (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I dagens samfunn er det større fokus på mennesker som sliter med både rus- og psykisk lidelse. Denne gruppen mennesker møter ofte fordommer og negative holdninger. Det er kun de siste 14 årene denne gruppen ...
 • Seksualitet: Mellom sykepleierens oppfatning og pasientens forventning 

  Arnestuen, Julie Kjensmo; Halvarsson, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hjerte- og karsykdommer samlet sett innebærer flest dødsfall i alle aldersgrupper. På tross av dette er dødeligheten tilknyttet disse sykdommene kraftig redusert. Dette medfører at flere pasienter overlever og ...
 • Når rollene forandrer seg, hva nå? 

  Andersson-Mutara, Elizabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Kols har i løpet av de siste ti årene utviklet seg til en folkesykdom og antas til å bli den syvende ledende årsaken til uføretrygd innen 2030. I tillegg politisk signaler tyder på at pårørende vil få en ...
 • Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

  Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...
 • Ivaretakelse av pårørende til personer med schizofreni 

  Lundsbakken, Frank; Farstad, Marthe Bø (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Schizofreni forårsaker stor belastning for den det rammer og gir ofte nedsatt funksjonsnivå, noe som fører til at den som er syk i stor grad er avhengig av hjelp fra helsevesenet og pårørende. Pårørende til ...
 • Foreldre til barn i palliativ fase 

  Grindvoll, Anita; Grøtting, Eva Cecilie (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse ...
 • Smertelindring til opioidavhengige pasienter 

  Andersen, Marie; Johansen, Emily (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn I 2015 ble det rapportert at 17,7 millioner mennesker i verden anvendte opioider. Rusavhengighet blir beskrevet som et syndrom bestående av en rekke symptomer som fører til at personen har nedsatt kontroll på ...
 • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

  Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...
 • Bruk av tvang i demensomsorgen 

  Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
 • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

  Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
 • Kols og underernæring – et økende problem 

  Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
 • Trygghet til barn som pårørende 

  Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
 • Møte med en pasient i manisk fase 

  Aalerud, Hanna; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
 • Når hvert minutt teller 

  Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
 • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

  Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...

View more