Recent Submissions

 • Voldsutsatt barn – Traumatisert voksenpasient: Forebygging av den orale helsen 

  Memedi, Feride; Brekka, Stine Kvasnes (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie basert på kvalitative og kvantitative forskningsartikler, samt pensum- og selvvalgt litteratur. Oppgaven handler om hvilke psykiske og orale lidelser og konsekvenser som kan ...
 • Veiledning av et onkologisk behandlingsteam 

  Johansen, Lenita Ekerhovd; Johnsen, Hanne (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven er et litteraturstudie som tar for seg veiledning og innholdet i veiledningen. Vi tar også for oss orale komplikasjoner av alle typer kreftbehandling. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan ...
 • Barnets tannhelse – Hvordan veilede innvandrerforeldre? 

  Sieberer, Linda Katharina; Melby, Stine (Bachelor thesis, 2017)
  Fra praksis i Den offentlige tannhelsetjenesten, erfarte vi at barn med ikke-vestlig bakgrunn hadde større tannhelseproblemer og karieserfaring, enn norske jevnaldrende barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å redegjøre ...
 • Tverrprofesjonelt samarbeid - veien til en bedre oral helse? 

  Dyrnes, Hanne Regine Edvardsen; Nes, Marte Hauge (Bachelor thesis, 2017)
  Levealderen øker og flere beholder egne tenner livet ut. Sjansen for å få demens øker også med alderen. En stor andel av de som bor på sykehjem har en demenssykdom og pleiepersonalet er pliktige til å ivareta den orale ...
 • Oral helse hos kreftpasienter 

  Herland, Irene; Hanssen, Håvard Normann; Stensrud, Maritza (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven er en litteraturstudie som tar for seg orale skader ved strålebehandling av kreft i hode-/halsregionen, og tannpleiers rolle i det forebyggende arbeidet knyttet til disse skadene. Oppgavens problemstilling ...
 • Oral helse hos eldre pasienter med demens på sykehjem 

  Rostamkhel, Diana; Mohammed Omar, Suzan (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven handler om «Hvordan kan tannpleiere bidra til å ivareta oral helse hos eldre pasienter med demenssykdom på sykehjem?». Formålet med oppgaven er å finne ut i hvilken grad det er fokus på tannhelsen ...
 • Hvordan nå frem med forebygging av karies hos innvandrerbarn? 

  Ahmed, Hamna; Omar, Pirsing Lateef Omar; Hasanbegovic, Maida (Bachelor thesis, 2017)
  Tannhelsen til barn i Norge er generelt god, men vi ser allikevel at innvandrerbarn er mer utsatt for karies enn etnisk norske barn. Hensikten med bacheloroppgaven er å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan nå frem ...
 • Veiledning av unge – sammenhengen mellom dental erosjon og trening 

  Bakke, Linn Marie; Vesterdal, Karine (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven omhandler veiledning om sammenhengen mellom trening og dental erosjon rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år. Forekomsten av dentale erosjoner har økt blant ungdom i dagens samfunn. Ungdom har i dag ...
 • Veiledning av unge voksne 

  Smuk, Berit Aslaksen; Salamonsen, Nora Westgaard (Bachelor thesis, 2017)
  Befolkningens tannhelse har i løpet av de siste 30-40 årene blitt betydelig bedre i Norge. Dette er blant annet på grunn av økt fokus på helsefremming og forebyggelse. Den offentlige tannhelsetjenesten har økonomiske ...
 • Tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern 

  Pedersen, Irene Nyhus; Grov, Kamilla Blomberg (Bachelor thesis, 2017)
  Denne fordypningsoppgaven omhandler tverrprofesjonelt samarbeid mellom tannpleier og barnevern. Forskning viser at det er underrapporteringer av bekymringsmeldinger fra tannhelsetjenesten, herunder tannpleier, til barnevernet. ...
 • Kognitiv atferdsterapi ved tannbehandlingsangst – en arbeidsoppgave for tannpleiere? 

  Mujic, Mihriba Evelina; Meland, Elise (Bachelor thesis, 2016)
  Denne fordypningsoppgaven omhandler voksne pasienter med tannbehandlingsangst. Hensikten med oppgaven er å finne svar på hvordan tannpleieren kan behandle pasientgruppen med kognitiv atferdsterapi (CBT). Derfor er ...
 • Forebygging av ventilatorassosiert pneumoni i et tverrfaglig samarbeid 

  Edwin, Marina Nilani; Austbø, Kari Haug (Bachelor thesis, 2016)
  Problemstilling: Hvordan kan tannpleiere forebygge utviklingen av Ventilatorassosiert pneumoni? Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er pneumoni som oppstår på sykehuset og kommer av aspirasjon av mikrober fra munnen ned ...
 • Bedre livskvalitet for rusavhengige 

  Kjeldsen, Heidi; Ali, Nor Mohammed (Bachelor thesis, 2016)
  Det blir stadig flere rusavhengige i Norge, men allikevel ser vi tannpleiere denne pasientgruppen sjeldent. I tillegg viser det seg at det er mange rusavhengige pasienter som ikke møter opp til timer på klinikken. Vi undret ...
 • Oral helse hos pasienter på sykehus 

  Kazmi, Farhat; Sigurjonsdottir, Iris (Bachelor thesis, 2016)
  Tittel: Oral helse hos pasienter på sykehus Engelsk tittel: Oral health among hospitalised patients Innledning: Dårlig oral helse hos sykehusinnlagte pasienter kan øke risiko for utvikling av sykehuservervet infeksjoner ...
 • Veiledning – på ungdommens premisser 

  Nørstebø, Ane Trelvik; Haugrav, Gina Alvilde (Bachelor thesis, 2016)
  Tannhelsen hos ungdom har blitt bedre. Likevel viser tannhelsedata at kariesforekomsten på landsbasis øker i alderen 12 til 18 år. I denne alderen er det viktig å legge grunnlaget for gode tannhelsevaner, siden de ofte ...
 • Kunnskap – En viktig faktor for hvordan oral helse blir ivaretatt hos eldre pleietrengende? 

  Halvorsen, Kristina; Mellemstuen, Anne (Bachelor thesis, 2015)
  Stadig flere eldre beholder egne tenner livet ut. I dagens samfunn er terskelen for å få sykehjemsplass høy, og eldre i institusjon er derfor ofte svært pleietrengende. Denne bacheloroppgaven handler om i hvilken grad ...
 • Drop-out – Hva kan tannhelsetjenesten gjøre? 

  Martinsen, Victoria; Grøndahl, Mia Siren (Bachelor thesis, 2015)
  Formålet med denne fordypningsoppgaven er å finne tiltak som kan fremme unge voksnes bruk av tannhelsetjenesten. Oppgaven er litteraturstudie som bygger på tidligere forskning og litteratur. Tittelen på vår oppgave er ...
 • Samarbeid - nøkkelen til suksess? 

  Ousdal, Trine Iren; Korsmo, Josefine Elin Wiktoria (Bachelor thesis, 2014)
  Flere eldre i dag beholder egne tenner livet ut. Et økende behov for forebyggende tiltak vil derfor være av betydning. Sykehjemsbeboende eldre er av samfunnets sykeste eldre og har ofte behov for hjelp og assistanse ved ...
 • Forebygging av periodontitt hos røykere 

  Dang, Lina (Bachelor thesis, 2014)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å belyse hvordan vi tannpleiere kan bevisstgjøre pasienter på forholdet mellom røyking og periodontitt. Jeg har valgt tittelen «Forebygging av periodontitt hos røykere». Oppgaven er ...
 • Snus- en ulv i fåreklær? 

  Shala, Linda Shqipe; Kristiansen, Trine Cecilie (Bachelor thesis, 2013)
  Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå i Norge viser at røyking har gått ned mens snusbruken har gått opp, spesielt blant ungdom. Hensikten med vår bacheloroppgave er å belyse snusens skadeeffekt på den orale helsen, og ...

View more