Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstveit, Yngve
dc.date.accessioned2008-08-11T08:42:19Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7671-602-3
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133492
dc.description.abstractNorsk: I denne rapporten ønsker jeg å utvikle teoretiske modeller som kan bidra til å fortolke og forklare hvorfor og hvordan en sterk organisasjonskultur bidrar til å skape resultater i og for en bedrift eller en virksomhet. Dette er forsøkt gjort ved å analysere problemstillingen langs tre tilnærminger. Organisasjons-kultur forstått som (1) rotmetafor, som (2) internvariabel og som (3) situasjons-variabel. Disse begrepsmodellene referer til tre paradigmer eller dominerende forskningstradisjoner innen organisasjonskultur. Sosialiseringsmodell: Med basis i en rotmetafor forståelse hvor organisasjonen er kulturen, går man bort fra en tradisjonell instrumentell forståelse, og ser på organisasjoner som sosiale fenomener og uttrykk for en manifestering av menneskelig bevissthet. Innen Ouchi-tradisjonen finner man forskning og teoridannelser som bygger på sosialiseringsteori. Med grunnlag i Berger og Luckmanns (1967) tre grunnleggende begreper: objektivisering, internalisering og eksternalisering, utvikler jeg en modell som viser hvordan samfunn og organisasjoner blir legitimert og kan framstå som symbolsk universer. Men-nesker med kunnskaper om og identifikasjon med en kultur skaper en ny objektiv virkelighet og en fornyet organisasjonskultur som sosialiseres og internaliseres på nytt. Gjennom å arbeide i organisasjonen deltar man i dens dialektikk, og som ledere og medarbeidere bidrar vi til at organisasjonens kultur framstår som et symbolsk univers og en objektiv virkelighet. Kulturen videreformidles og gjenskapes gjennom internalisering og sosialisering. Ouchi-tradisjonen som innen organisjonskulturell forskning vektlegger enhetlig og langsom sosialisering og har en ledelsestradisjon med intern rekruttering og opplæring, vil fanges opp av denne modellen. Managementmodell: Forutsetningen for denne modellen er en forståelse av organisasjonskultur som en av flere systemvariabler. Tidligere vektla man de mer strukturelle og formelle sidene ved organisasjonen. I nyere forskning har det kulturelle og symbolske blitt framhevet som en systemvariabel som bidrar til balanse og effektivitet i virksomheter. Det blir hevdet at organisasjonskultur er en fellesnevner ved vellykkede bedrifter og virksomheter, og ledelse gjennom kulturen skaper resultater for bedriften. Med grunnlag i aktuell forskning og faglitteratur har jeg utviklet en begrepsmodell hvor kultur er en intern variabel forankret i ledelsen. Lederen formulerer bedriftens idégrunnlag og mål og omformulerer det til kjerneverdier og preger foretningsmiljøet og forsterker kulturen gjennom helter, ritualer og seremonier. Slik skaper og forsterker man en organisasjonskultur som skaper resultater menneskelig og sosialt i bedriften, og økonomisk og markedsmessig for bedriften. Situasjonsmodell: I denne modellen ses situasjonsbestemte faktorer som styrende og utløsende variabler for hvordan en virksomhet bør struktureres og styres, men hvor kultur og kulturledelse er avgjørende for om man oppnår resultater. Med utgangspunkt i Allaire og Firsirotus (1984) sitt viktige forsk-ningsbidrag som framhever at både det sosiostrukturelle og det kulturelle sys-tem må ta utgangspunkt i bedriftens situasjonsbetingede faktorer. Forhold i samfunnet, bedriftens historie, dens økonomiske situasjon, marked og de særpregede produksjons- og bransjeforhold som virksomheten er underlagt - vil være avgjørende for hvordan man organiserer og driver virksomheten. Det blir også viktig å etablere kjerneverdier og kultur som legitimerer og støtter produksjonen. Det blir viktig å skape en organisasjon hvor det kulturelle støtter og legitimerer det sosiostrukturelle og omvendt. Grad av gjensidig tilpassing mellom disse to undersystemene - gjerne forsterket av ledelsen - bidrar til å forklare om virksomheten vil oppnå resultater eller ikke. Styrken i denne mo-dellen ligger i at både relevante ytre og indre forhold for bedriften vil bringes inn ved valg av strategi, organisering og utvikling av kulturelt særpreg. Avslutningsvis foretar jeg en vurdering av modellen og de underliggende paradigmers styrker og svakheter.en
dc.description.abstractEnglish: In this report I wish to develop theoretical models which can contri-bute to interpret and explain why and how a strong organizational culture contributes in creating within and for a business. This is done by analyzing the problem along three approaches. Organizational culture explained as (1) a root metaphor, (2) an internal variable, and as an (3) contingency variable. These conceptual models refers to three paradigms or dominating research traditions within organizational culture. Socialization model: Funded in a root metaphorical of the organization as the culture. We leave the instrumental understanding of organizations and look upon them as social phenomenon and as a manifestation of human consciousness. Within the Ouchi tradition we find research and theoretical models built upon socialization theory. Funded upon Berger and Luckmann`s (1967) significant concepts: objectivation, internalization and externalization - I have developed a model which explain how society and organizations become legitimate and can appear as a symbolic universe. Human beings with knowledge about and identification with a culture creates a new objective reality and a renewed organizational culture which will be socialized and internalized upon new generations of organizational members. By working in an organization we take part in its dialectic and we contribute to create a symbolic universe and an objective reality. The culture passes on and will be recreated to internalization and socialization. The Ouchi research tradition with focus on an total and slow socialization, internal recruitment and leadership training will be captured by this model. Management model: This model is based upon an understanding of organizational culture as one of several system variables. Earlier formal and structural aspects of organizational behaviour where looked upon as important in research. In newer research culture and other symbolic variables are looked upon as important contribution in creating balance and efficiency in business. Organizational cul-ture is the common feature in the successful business and symbolic leadership through culture and core values creates extraordinary results for the business. Based upon significant research and specialist literature I have developed a model where culture is one of several internal variables and where the organization is lead to results through symbolic management. Leaders formulate business ideas, set goals and transform the strategy into core values. These values dominate the business and reinforce the culture through heroes, rituals and ceremonies. In this way the organizational culture is created and reinforced – an the culture itself create human and social results within the business and develop production, market and economy for the business. Contingency model: In this model the contingency factors are looked upon as the conditional variables as for how the business should be structured, operated and lead. They are also important for developing core values and create a cultural system which can legitimate and support the sociostructural system. Based upon Alliare and Firsirotu (1984) significant contribution to organizational research which emphasize that both sociostructural and cultural systems must build upon relevant contingency factors for the business. Circumstances in society, history, the economic situation, market and special condition in production and line of business should be considered. It will be important to create an organization where the culture support and legitimate the sociostructure and vice versa. Mutual support and legitimacy between the two systems – reinforced by management – settle whether the business gets results or not. The strength behind this model is that significant exterior and interior factors for business will be brought into consideration choice of strategy, organizational structure and core values. In the end there will be a discussion of the three models and the paradigms strength and weaknesses.
dc.format.extent1362347 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries07/2007en
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjectteorimodelleren
dc.titleOrganisasjonskulturens teorimodeller : teori og modellutviklingen
dc.title.alternativeTheory model of the organizational cultureen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record