• Problembasert læring (PBL) i lærerutdanningen: Et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringer 

   Nes, Kari; Strømstad, Marit (Notat;01/1999, Working paper, 1999)
   Norsk: Rapporten gir først en kort begrunnelse for å arbeide ut fra situasjons- eller problembeskrivelser («case») i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. Begrunnelsen er basert på teori og forfatternes egne erfaringer. ...
  • Med sabel, kårde og florett : den norske metodestriden i retrospekt 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;4/1999, Working paper, 1999)
   Sammendrag: Den såkalte «metodestriden» oppsto på slutten av 1800-tallet i den tyske his-torieskolen som mente at historieforskningen måtte sentreres rundt det enestående - det «Ein-malige» og det «Einzartige». Denne striden ...
  • Teknologisk utvikling og demokratisk styring : en problemskisse 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;1999 - 2, Working paper, 1999)
   Sammendrag: Notatet tar utgangspunkt i C. P. Snows berømte Cambridge-forelesning (1959) om «de to kulturer», og setter teknologien inn i et idéhistorisk perspektiv fra slutten av 1700-tallet og opp til vår tid. Det er ...
  • Brukerundersøkelse i Løten kommune 

   Langen, Ole Ragnar (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2000, Working paper, 2000)
   Løten kommune er svært opptatt av å gi gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen spurte derfor høsten 2000 alle kommunens hustander hvor fornøyd de var med utvalgte tjenester i kommunen. Svært få svarte på ...
  • Navngivning av auditorier på Rena : noen biografiske opplysninger 

   Lundesgaard, Jon (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: En er igang med å sette navn på auditoriene ved Høgskolen i Hedmark på Rena. I begrunnelsen fra “Navnekomitéen” ble det lagt vekt på at navngivningen skulle bidra til å skape identitet faglig sett, og i forhold til ...
  • Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen 

   Aasen, Joar (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Undersøkelsen er blitt gjennomført på oppdrag av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Formålet har vært todelt: Å styrke beslutningsgrunnlaget når ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen ...
  • Statlige overføringer til kommunesektoren 

   Langen, Ole Ragnar (Working paper, 2000)
   Norsk: Kommunesektorens virksomhet blir i hovedsak finansiert gjennom skatter, statlige overføringer, gebyrer og finansinntekter/forretningsdrift. Denne artikkelen ser nærmere på statlige overføringer til kommunesektoren, ...
  • Skjerming : teoretisk begrunnelse og praktisk gjennomføring 

   Holte, Jan Stensland (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling og et ledd i den videre utviklingen av personalkompetansen knyttet til skjerming som metode på Akuttposten. Studien søker å kartlegge den eksisterende praksis ...
  • Lokaldemokrati i krise? 

   Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
   Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...
  • Handelslekkasje fra Stor-Elvdal : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;3/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10 % av kommunens husholdninger deltok, fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...
  • Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;2001/1, Working paper, 2001)
   Norsk: Kompromisset er resultat av (vellykkede) forhandlinger. Men hva er et kompromiss og hvilken status har det som politisk løsning? Er det ”den høyeste politiske eller demokratiske dyd”, ”einer der grössten ...
  • Vurdering av ClassFronter 

   Zachrisen, Berit (Notat;5/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Rapporten presenterer resultatene av en vurdering av studienettet ClassFronter. Vurderingen ble gjennomført ved lærerutdanningen, Høgskolen i Hedmark i 2001. Målet var å få fram erfaringer og betraktninger angående ...
  • Fangsteffektivitet ved utfisking med garn i sju bestander av abbor og mort i Hedmark, Norge og Jämtland, Sverige 

   Linløkken, Arne N.; Seeland, Per Arne Holt (Notat;06/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Det ble gjennomført uttynningsfiske med bunngarn (1,5 x25 m) med maske-viddene 13, 16,5, 19,5, 22 og 24 mm i sju innsjøer i Hedmark fylke og i Jämtlands län i Sverige. Innsjøenes overflatearealer var 15,5 - 62 ha, ...
  • Handelslekkasje fra Rendalen : undersøkelse av innbyggernes innkjøpsvaner 

   Dizdar, Haris (Notat;4/2001, Working paper, 2001)
   Norsk: Denne rapporten ble skrevet på oppdrag fra Stor-Elvdal Næringsforening. I en telefonundersøkelse der omtrent 10% av kommunens husholdninger deltok fikk man opplysninger om innbyggernes innkjøpsvaner. Det ble ...
  • Senterstruktur og tjenester. Notater i utvalg 2000 

   Aasbrenn, Kristian (Notat, Working paper, 2001)
   Norsk: Publikasjonen består av tre notater. De er alle bestillingsnotater, skrevet i løpet av 2000. Alle tre handler på ulike måter om senterstruktur, tjenester og regional utvikling, men er skrevet for å kunne leses ...
  • Blikk på hode og hatt 

   Fjeldstad, Walborg (Høgskolen i Hedmark - Notat;01/2002, Working paper, 2002)
   Rapporten gir en kort oversikt over hodeutsmykking og bruk av hodeplagg gjennom ulike perioder i stilhistorien, samt studenters eget skapende arbeid som svar på tilegnet teoretisk og praktisk kunnskap om temaet. L – 97 ...
  • Punktpraksis - er det noe for oss? 

   Hopland, Siri (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2002, Working paper, 2002)
   Mange av dagens studenter har ikke erfaring fra jobb i barnehage, og mange har problemer med å se sammenhengen mellom teori og praksis. I førskolelærerutdanningen i Norge har praksis tradisjonelt vært avviklet i flere ...
  • Bred medvirkning for regional utvikling - forprosjekt til "Verdiskaping 2010" i Innlandet høsten 2001 

   Hafting, Tore (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2002, Working paper, 2002)
   Arbeidsnotatet er prosjektskissen til forprosjektet på Verdiskaping 2010 (VS2010). Mindre endringer er gjort i forhold til originalmanuset. Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena, søkte Norges Forskningsråd om midler til ...
  • Mellom organisering og improvisering innen fotballen 

   Pedersen, Tor Helge (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2002, Working paper, 2002)
   De fleste samfunnsvitenskaplige tilnærminger til fotball fokuserer og utforsker faktorer utenfor selve spillet heller enn utviklingen av fotballspillet per se. Dette notatet utforsker en ny organisasjonsteoretisk tilnærming ...
  • Prosjekt praksisbarnehage - erfaringer med teamarbeid 

   Taarud, Randi (Høgskolen i Hedmark - Notat;04/2002, Working paper, 2002)
   ”Prosjekt praksisbarnehager” ble initiert av praksiskoordinatorene og studieleder på førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Grunnen var ønsket om å tilby studentene en bedre praksis.Vi anvender betegnelsen ...