Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFremming, Odd Reidar
dc.contributor.authorStoraas, Torstein
dc.contributor.authorLangdal, Kjell
dc.date.accessioned2012-05-08T11:16:04Z
dc.date.available2012-05-08T11:16:04Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-409-9
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133516
dc.description.abstractUtmarka er områdene som ligger utenfor innmark og bosettingsområder. Utmarka kan brukes til å: 1. Produsere og høste salgbare produkter som tømmer, kjøtt og bioenergi. 2. Trekke til seg turister og hyttefolk som oppsøker verdiene i utmarka for rekreasjon. 3. Trekke til seg folk som tar med seg arbeidsplassene for bosetting i distriktet for å nyte utmarksverdiene. Omsetningen rundt opplevelser i utmark (særlig hyttenæringa) har i dag vokst til samme størrelsesorden som produksjonen av salgbare produkt. Skogbruket er en moden næring der tallet på sysselsatte trolig har stabilisert seg. Det kan være et lite potensiale i ved og bioenergi. Med mindre importvern og mer rovdyr vil tradisjonell beitebruk bli ulønnsomt, særlig i sørlige Hedmark. Elg vil kunne bruke de frigjorte beiteressursene. Viltet kaster mindre av seg i områder med faste stammer av ulv. Styresmaktene vil kunne godtgjøre dette tapet der styresmaktene bestemmer at det skal være ulv. Med mer kunnskap og landbruksmessig forvaltning vil inntektene fra vilt og fisk øke. Det vil likevel trolig være få arbeidsplasser innen vilt- og fiskeforvaltning. Taigaen begynner ved Ånestadkrysset (Rolf Jacobsen). Største verdien av utmarka kan være illusjonen om taiga og kulturen knytta til den naturlige bruken av den. Ved målretta utmarksforvaltning kan denne illusjonen bygges sterk og trekke turister, friluftslivsutøvere, hyttekjøpere og fastboende til Hedmark.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The Norwegian word utmark is a name for the wildland with forests or alpine areas outside settlements and cultivated land. The utmark may be used to: 1. Produce and harvest commercial products like timber, meat and bioenergy. 2. Attract tourists and cabin owners that seek the values in the utmark for recreation. 3. Attract people that take their work to settle in the district to enjoy the values of the utmark. The economic gross value of recreation in utmark (especially the cabin industry) has recently increased to the same order of magnitude as the production of commercial products. Forestry is a mature industry where the number of employees may have almost stabilized. There may be a potential increase in production of firewood and bioenergy together with the need for forest establishing (planting) and brush clearing in young stands. With less trade protection and more carnivores traditional grazing in utmark will become unprofitable, especially in southern Hedmark. Moose may use the released grazing resources. Wildlife will be less profitable in areas with permanent wolf packs. The Government may compensate for these losses where local people are not allowed to remove the wolf. With more knowledge and agricultural management the income from wildlife and fish may increase. However, there will probably continue to be few jobs in wildlife and freshwater fish management. The poet Rolf Jacobsen wrote “The taiga starts at the Ånestad junction” (close to the regional capital Hamar). The greatest value of the utmark may be the mental image of the taiga as a concept, and the culture of the traditional use of it. With directed management this image may become strong and attract tourists, recreational users, new cabin owners and residents to Hedmark.
dc.description.sponsorshipHedmark Senterpartino_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Notat;05/2004
dc.subjectnæringsutviklingno_NO
dc.subjectutmarkno_NO
dc.subjectHedmarkno_NO
dc.titleNæringsutvikling og nye arbeidsplasser i utmark. Momenter for Fylkesplan for Hedmark 2005 – 2008no_NO
dc.title.alternativeBusiness development and creation of new jobs in the land outside settelment and cultivation. Elements for County Plan for Hedmarkno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910no_NO
dc.source.pagenumber226no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel