Show simple item record

dc.contributor.authorDötterer, Michael
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorZimmermann, Barbara
dc.contributor.authorChristensen, Hanne
dc.contributor.authorMaartmann, Erling
dc.contributor.authorOmland, Marius
dc.contributor.authorJohansen, Tom
dc.contributor.authorArnemo, Jon Martin
dc.date.accessioned2008-08-15T09:30:42Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-321-1
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133649
dc.description.abstractNorsk: En analyse av jaktstatistikken viser en kontinuerlig nedgang i oter-bestanden i Hedmark (og i det kontinentale Skandinavia) fra 1901 til 1954. I Norge har oteren vært totalfredet siden 1982, og på Østlandet siden 1972. Likevel ble det ikke registrert økning i bestanden før midten av 1990-tallet. Fra tidlig nittitallet ble det stadig oftere funnet spor etter otere og døde eksemplarer av arten, både i Hedmark og i nabofylker på norsk og svensk side av grensen. Tre studier, henholdsvis i 1989 (Christensen 1995), i 1995 (Johansen 1995) og i 1999 (Øie og Myklebust 1999), viste aktivitet av oter i midtre og nordøstre deler av Hedmark fylke. Fra 1998 begynte vi systematisk innsamling av informasjon om oterutbredelse i Sørøst-Norge. Vi mottok 452 rapporter om observasjoner eller sporog sportegn av oter fra 70 ulike informasjonskilder for perioden 1954–2002. Av disse var 353 observasjoner fra Hedmark fylke. Fordelingen av oterobservasjoner var ujevnt fordelt i Hedmark fylke. Observasjonsskjemaene viste en konsentrasjon av forekomst i visse områder og totalt fravær i andre områder. Det var nesten totalt fravær av oterobservasjoner i det sørlige Hedmark, sør for elva Jømna (kun fire av 353 rapporteringer). Andre områder med få rapporteringer var Trysilelva- Ljørdalen, nordlige deler av Tolga og Os kommuner, Holøydalen i Tolga kommune og Glomma mellom Atna og Rena. Observasjoner fore-kom vanligst langs Renaelva fra Rena til Øvre Rendalen, øvre deler av Atnaelva, langs Glomma mellom Jømna og Rena, langs Glomma mellom Hanestad og Tolga og i Femundsmarka nord for Drevsjø mot sørøstre deler av Sør-Trøndelag (Aursund-regionen). Utviklingen fra 1990 til 2002 viser at det tidligere kjerneområdet i Femundsmarka, Alvdal, Atnaelva og kjerneområdet ved Renaelva har blitt til ett sammenhengende utbredelsesområde for oter. Kvikneregionen og Gaula elvesystem kan nå potensielt forbinde denne lokale oterpopulasjonen med den sammenhengende populasjonen langs kysten av Sør-Trøndelag. Likeledes vil området Aursunden/ Femundsmarka potensielt kunne forbinde den samme lokale populasjonen med svensk bestand av innlandsoter. Det ble registrert reproduksjon i åtte ulike områder i perioden 1979–2002, syv innen Hedmark fylke og èn i Røros kommune i Sør-Trøndelag fylke. Det viktigste reproduksjonsområdet var i Løpsjøen i Åmot kommune, med seks reproduksjonsår mellom 1990 og 1999. I tillegg ble reproduksjon registrert i elva Jømna (1998 og 1999), i Elverum (1998), ved Deset (1994 og 1995), ved Østamyra i Rendalen (1998), i Tylldalen (1979 og 2000 og to ganger i området mellom Tynset og Tolga (1979 og 2002). Det beste reproduksjonsåret var i 1998, med rapportert yngling fra fire ulike områder. Barmarksregistreringen av oter i Hedmark fra 1989 (Christensen 1995) ble delvis gjentatt høsten 2002. Av 145 lokaliteter ble 70 (hovedsakelig i sør) undersøkt på nytt for forekomst av markeringer og ekskrementer. Ved å bruke samme punkttakseringsmetode ble oteraktivitet funnet på 11,1 % - 12,7 % av lokalitetene, mot 3,2 % i 1989. Dette er en firedobling i registrert oterforekomst i disse deler av Hedmark, og viser at oterpopulasjonen har beveget seg fra en svært kritisk bestandssituasjon i 1989 til en mindre kritisk i 2002. Ved å bruke en ny 400m-transektmetode, der man leter etter oteraktivitet over en lengre strekning ved hver lokalitet, fant vi oteraktivitet ved 22,9 % 27,1 % av lokalitetene. Denne 400m-transektmetoden i denne registreringen viste at menneskeskapte strukturer i landskapet, som broer og damanlegg, var hyppig brukt av oter for revir-markering. Av totalt 160 markeringer ble 84 (52,5 %) funnet innen 20 m fra slike konstruksjoner.en
dc.description.abstractEnglish: From 1901 to 1954, hunting statistics show a continuous decline in otter numbers in non-coastal Hedmark County, and continental Scandinavia in general. In Norway, the otter has been totally protected by law since 1972 in south-eastern Norway and throughout the whole country since 1982. Despite this the population did not recover until the mid 1990s. In the early 1990s, observations of otter tracks and finding of dead otters became more frequent, both in Hedmark and in the neighbouring counties of Norway and Sweden. Three studies, one in 1989 (Christensen 1995), one in 1995 (Johansen 1995), and one in 1999 (Oie and Myklebust 1999), all showed otter activities in the central and northeastern parts of Hedmark County. In 1998, we started to collect information about otter distribution more systematically. During the period 1954 to 2002, we received 452 records of otter presence from 70 different information resources, among those,. 353 originated from Hedmark County. The distribution of otter observations in Hedmark County was not even. There were areas of concentration as well as areas without any reports. Hardly any otter reports came from southern Hedmark, south of Jømna river (only 4 out of 353). Other areas with very few records were the Trysil river-Ljøra district, the northern-most parts of the rural municipalities Tolga and Os, Holøydalen in Tolga municipality, and along the main river Glomma between Atna and Rena. The highest density of observations were found along the Rena river, the upper Atna river, the Glomma river between Jømna river and Rena, the Glomma river between Hanestad and Tolga, and the Femundsmarka area. During 1990 to 2002, the distribution trend showed that the former four nucleus in Femundsmarka, Alvdal, Atna river, and the Rena river grew now closer together in space. In northern Hedmark, the Kvikne region and the Gaula river system may potentially connect the otter population to the coastal population in Sør-Trøndelag County. In the northeast, Femundsmarka may connect the otter population to the interior Swedish population of otters. During 1979 - 2002, reproduction was recorded in eight different areas, seven within Hedmark, and one in Røros municipality, Sør-Trøndelag. The most important reproduction area recorded was the Løpsjøen-area in Åmot municipality, with reproduction in six of the 10 years during the 1990s. Additionally, reproduction was observed once at Østamyra in Rendalen (1998) and in Elverum (1998), and twice between Tynset and Tolga (1979, 2002), in Tylldalen (1979, 2000), at Deset (1994, 1995), and at the Jømna river (1998, 1999). The best year of breeding was in 1998, when reproduction was reported in four distinct areas. The summer otter survey in 1989 (Christensen 1995) was partly repeated in fall 2002. Then, 70 out of 145 places were checked for otter signs (sprains, excrements), in the southern and central parts of Hedmark. Using Christensen’s (1995) point check method, otter signs were found at 11.1-12.7 % of the spots, versus 3.2 % in 1989. This was a four-fold increase in otter presence, and together with other results presented, lead us to conclude, that the otter population has increased in Hedmark during the last 10-15 years. Using the new 400m transect method, we found otter presence at 22.9 %- 27.1 % of the localities surveyed in fall 2002. The 400m transect method used in this survey also demonstrated that features like bridges or dams are of great importance for the marking behaviour of otters. Of 160 otter signs found during fall 2002, 84 (52.5 %) were located within 20 meters of these elements in the landscape.
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Hedmarken
dc.format.extent1495332 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries01/2004en
dc.subjectoteren
dc.subjectutbredelseen
dc.subjectbestandsutviklingen
dc.subjectHedmarken
dc.titleProsjekt innlandsoter : utbredelse og bestandsutvikling av oter i Hedmark fylke 1901-2002en
dc.title.alternativeProject inland Otter: distribution and population trend in Hedmark County, southeastern Norway 1901-2002en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record