Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorAronson, Åke
dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorStrømseth, Thomas H.
dc.contributor.authorKojola, Ilpo
dc.date.accessioned2008-08-15T08:50:14Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-418-8
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133655
dc.description.abstractNorsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2003-04 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i en felles utarbeidet rapport. I Sverige har det vært endringer i organisering, koordinering og kvalitetssikring av ulveregistreringene, men Viltskadecenter ved Grimsö forskningsstasjon har som tidligere, på vegne av forvaltningen, hatt i oppdrag å evaluere og sammenstille resultatene fra svensk bestandsovervåking av ulv. I Norge har Høgskolen i Hedmark som tidligere hatt ansvaret for å koordinere og kvalitetssikre kartleggingen av stasjonære ulver i Norge innenfor rammene av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr (NINA). Det er samarbeidet med Finland om felles bestandsovervåking av ulveflokker i hele Fennoskandia. Et stort antall personer og mange organisasjoner har bidratt med opplysninger om ulveforekomster. De fleste opplysninger har kommet fra länsstyrelser/fylkesmenn, jegerforbundene i de respektive land, Svenska Rovdjursföreningen og direkte fra tilfeldige observatører eller ved mediaoppslag. Sammenstillingen bygger hovedsakelig på funn av spor på snødekket mark, men andre metoder som radiotelemetri og DNA-analyser er også brukt. Majoriteten av de rapporterte meldingene om ulv er kvalitetssikret ved hjelp av sporkontroller og lengre sporinger i felt. Granskning av meldinger og forekomster med hensyn til tidspunkt og avstand mellom ulike observasjoner har også vært sentralt. Alle registrerte ulveforekomster er klassifisert som tilhørende én av fire kategorier: Familiegrupper, revirmarkerende par, andre stasjonære eller andre ulver. Det beregnede, totale antall ulver i Skandinavia som er presentert i denne rapporten er basert på opplysninger registrert i perioden 1. oktober 2003 til 29. februar 2004. Totalantallet er presentert som et intervall der minimumsantallet er basert på opplysninger som er kontrollert i felt av erfarne sporere, mens det i maksimumsantallet også er inkludert andre og mer usikre meldinger om ulveforekomster. Svensk sporingsmateriale for de to kategoriene ”andre stasjonære” og ”andre ulver” er foreløpig ikke bearbeidet, men er i denne rapporten beregnet til totalt 8-18 ulver. Totalt i Skandinavia ble det ved disse metoder registrert minst 101 og maksimalt 120 ulver i vintersesongen 2003-2004. Av disse var 64-69 ulver fordelt på 11 familiegrupper og 22 ulver fra 11 revirmarkerende par. Flest ulver hadde tilhold i Sverige. Vinteren 2003-2004 ble det i Norge registrert totalt 23-26 ulver, hvorav 14 fordelt på 2 familiegrupper, 4 i 2 revirmarkerende par, 1-2 andre stasjonære og 4-6 i kategorien andre ulver. 20-22 ulver hadde tilhold både i Sverige og Norge. Det ble registrert 11 valpekull i 2003, der 7 kull ble født i eksisterende flokker, mens nye par reproduserte i 4 tilfeller. Av de 101-120 registrerte ulvene totalt, var minst 10 døde i løpet av vinterregistreringen. I Finland ble 22 familiegrupper med totalt 137 ulver påvist vinteren 2003-2004, sju med tilhold på tvers av finsk-russisk riksgrense, mens de resterende 15 holdt til innenfor landets grenser. Det var totalt 100 ulver i disse 15 flokkene. Alle flokker var utbredt i østre og sørøstre deler av Finland.en
dc.description.abstractEnglish: The wolves in Sweden and Norway are members of a joint Scandinavian wolf population. In a combined Swedish-Norwegian monitoring project wolves on the Scandinavian Peninsula were located and counted during the winter of 2003-2004. Following contract with the management authorities, the Wildlife Damage Center (VSC) at Grimsö Research Station was responsible to evaluate and summarize the results of the wolf monitoring in Sweden, while the wolf biologists at Hedmark University College were responsible for the monitoring of resident wolves in Norway. Furthermore, cooperative wolf monitoring in Fennoscandia has been in collaboration with Finland. A large number of volunteers and organizations have participated in the wolf monitoring activities. County environmental agencies and Hunting associations in both countries, as well as the Swedish Carnivore Association were responsible for most wolf reports. The estimated number of wolves in Scandinavia reported is mainly based on ground tracking upon snow, but also by radio-telemetry and DNA-analysis. The estimate was restricted to the period of October 1, 2003 – February 29, 2004. To guarantee the quality of the reports used, the majority has been checked in the field by the project, or by personnel with experience of ground tracking wolves on snow. By taking into account the distance and time between observations, different social groups or individual wolves were separated and counted. Wolves were classified as 1) family groups (packs), 2) scent-marking pairs, 3) other resident wolves or 4) other wolves. The results were presented as minimum-maximum numbers where the minimum was exclusively based on field-checked reports, while the maximum included other reports also. A total of 101-120 wolves were estimated on the Scandinavian Peninsula during the 2003-2004 winter. Among these, 11 packs included 64-69 wolves, and 22 wolves belonged to 11 scent-marking pairs. The majority of the wolves were located in Sweden. Of the 23-26 wolves restricted to Norway, 14 were members of 2 packs, 4 were scent-marking pair members, 1-2 were other resident wolves, and 4-6 were classified as other wolves. Areas were utilized on both sides of the national border between Sweden and Norway by 20-22 wolves. Successful reproduction in the spring of 2003 was confirmed in 11 of the Scandinavian wolf territories. Among the estimated 101-120 wolves, at least 10 wolves died during the winter and spring of 2004. In Finland, during the winter 2003-2004, a total of 100 wolves in 15 packs were estimated to have exclusively Finnish territories. In addition, 37 wolves were pack members within 7 territories across the Finnish-Russian border.
dc.description.sponsorshipNorsk institutt for naturforskning (NINA) og Naturvårdsverket, Sverigeen
dc.format.extent10223315 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries05/2004en
dc.subjectulven
dc.subjectSkandinaviaen
dc.subjectbestandsovervåkingen
dc.subjectbestandsstørrelseen
dc.subjectutbredelseen
dc.subjectreproduksjonen
dc.titleUlv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2003-2004en
dc.title.alternativeThe wolf in Scandinavia : status report of the 2003-2004 winteren
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Clinical veterinary science disciplines: 950::Reproduction: 951en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel