Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsmoen, Hege
dc.date.accessioned2012-09-07T10:20:41Z
dc.date.available2012-09-07T10:20:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7671-876-8
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133699
dc.description.abstractNorsk: I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra arbeidet med LP-modellen i perioden 2009–2011 (LP4). Høsten 2009 startet implementeringen av LP-modellen innført ved 11 skoler i 5 kommuner. Lillegården kompetansesenter har hatt ansvaret for opplæring og implementering av LP-modellen, mens Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark har gjennomført evalueringen av dette utviklingsarbeidet. Den første ble gjennomført høsten 2009, der skolene fikk et bilde av skolens utgangspunkt, før implementeringen av LP-modellen. Den andre undersøkelsen, som er identisk med den første, ble gjennomført høsten 2011. Hver enkelt skole fikk da tilgang til dataene fra den første til den andre spørreundersøkelsen, og denne rapporten sammenstiller disse resultatene. De kvantitative resultatene fra undersøkelsen viser at det har vært en positiv utvikling etter arbeidet med LP-modellen knyttet til flere av områdene ved læringsmiljøet. Når vi sammenlikner elevvurderte områder, vurderer guttene endringer i lærernes arbeid etter innføring av LP-modellen på flere områder, enn det jentene gjør. Guttene hadde en dårligere vurdering på de fleste områdene av læringsmiljøet, enn jentene ved den første undersøkelsen. Samlet sett vurderer guttene at læringsmiljøet er forbedret etter lærerens arbeid etter LP-modellen. Lærerne vurderer at skolens miljø er bedre, enn hva elevene gjør. Resultatene fra lærerskjemaene viser en positiv utvikling både når det gjelder undervisning, relasjoner til elevene og skolens miljø. Generelt vurderer både kontaktlærerne og lærerne større endringer, enn elevene, men guttene betrakter også relasjonen til læreren som noe bedre ved bruk av LP-modellen. Tittelen på rapporten utvikling av skolens miljø handler om at det særlig er en positiv utvikling når det gjelder lærerens vurdering av relasjoner mellom lærer og elev, samt samarbeidet mellom lærerne og lærernes trivsel på skolene.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This research report presents results from implementing the LP-model in the period 2009–2011 (LP4). In autumn 2009, the work with the LP-model was introduced at 11 schools in 5 municipalities. Lillegården Resource Center has been responsible for the instruction and implementation of the LP-model, while the Centre for Studies of Educational Practice (SePU) at Hedmark University College has carried out this evaluation. The aim of the evaluation has been to provide an overview of the results obtained in the schools work with the LP-model, through a quantitative analysis of the results from two online surveys. The first was conducted in autumn 2009, as the schools point of view about the learning environment before the implementation of the LP-model. The second survey, which is identical to the first, conducted in autumn 2011. Each school had access to this quantitative data from the first to the second survey, this report assemble the results. The quantitative survey results indicate that there has been a positive development of the work with the LP-model, related to some areas of the learning environment. When we compare students rated areas, consider the boys changes in teachers’ work after implementing the LP-model in several areas than girls do. The boys had a poorer rating on most areas of the learning environment, than the girls at the first survey. Overall, considering the boys that the learning environment is enhanced by the teacher’s work after implementing the LP-model, but the teachers consider that the learning environment is better, than what the students’ judge. The results from teacher questionnaires emphasises a positive trend in terms of better structure on the teaching, relations to students and the school environment. In general, considering both the contact teachers and teachers’ better development of the learning environment, than the students, but the boys also considers the relationship of the teacher as something better after their teachers’ work with the LP-model. The title of the report the development of the school environment is the positive progress in terms of teachers’ assessment of the relationship between teacher and student, as well as the collaboration between teachers and teachers’ well-being in schools.
dc.description.sponsorshipLillegården kompetansesenterno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;4/2012
dc.subjectskolemiljøno_NO
dc.subjectlæringsmiljøno_NO
dc.subjectLP-modellenno_NO
dc.title«Utvikling av skolens miljø». En kvantitativ spørreundersøkelse om arbeid med læringsmiljøet ved bruk av LP-modellen 2009–2011no_NO
dc.title.alternative«Development of the school environment». A quantitative survey of work on learning environment for LPmodel 2009–2011no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record