Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorAronson, Åke
dc.contributor.authorStrømseth, Thomas H.
dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorSvensson, Linn
dc.contributor.authorKojola, Ilpo
dc.date.accessioned2008-08-12T09:06:55Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7671-561-3
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133709
dc.description.abstractNorsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2005-06 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i en felles utarbeidet rapport. I Sverige har länsstyrelsene fra og med 2002-2003 hatt ansvaret for registreringer av ulv i de respektive län, mens Viltskadecenter (SLU) har ansvaret for den nasjonale kvalitetsikringen i form av koordinering, utredning og sammenstilling av länsstyrelsenes ulveregistreringer. Som tidligere har Høgskolen i Hedmark hatt ansvaret for å koordinere og kvalitetssikre kartleggingen av stasjonære ulver i Norge innenfor rammene av det nasjonale overvåkingsprogrammet for store rovdyr (NINA), mens Statens naturoppsyn (SNO) har hatt ansvaret for kartlegging av ikke-stasjonære dyr. Det er samarbeidet med Finland om felles bestandsovervåking av ulveflokker i hele Fennoskandia. Et stort antall personer og mange organisasjoner har bidratt med opplysninger om ulveforekomster. De fleste opplysninger har kommet fra länsstyrelser/fylkesmenn, jegerforbundene i de respektive land, Svenska Rovdjursföreningen og direkte fra tilfeldige observatører eller gjennom media. Sammenstillingen bygger hovedsakelig på funn av spor på snødekket mark, men andre metoder som radiotelemetri og DNA-analyser er også brukt. Majoriteten av de rapporterte meldingene om ulv er kvalitetssikret ved hjelp av sporkontroller og sporinger i felt. Alle registrerte ulveforekomster er klassifisert som tilhørende én av fire kategorier: Familiegrupper, revirmarkerende par, andre stasjonære eller andre ulver. Det beregnede, totale antall ulver i Skandinavia som er presentert i denne rapporten er basert på opplysninger registrert i perioden 1. oktober 2005 til 28. februar 2006. Totalantallet er presentert som et intervall der minimumsantallet er basert på opplysninger som er kontrollert i felt av erfarne sporere, mens det i maksimumsantallet også er inkludert andre og mer usikre meldinger om ulveforekomster. Svensk sporingsmateriale for kategorien ”andre ulver” er ikke bearbeidet, men er i denne rapporten beregnet til totalt 12-19 ulver. Totalt i Skandinavia ble det ved disse metoder konkludert med minst 141 og maksimalt 160 ulver i vintersesongen 2005-2006. Av disse var 89-93 ulver fra 15 familiegrupper og 28-30 ulver fra 14-15 revirmarkerende par. Flest ulver hadde tilhold i Sverige. Vinteren 2005-2006 ble det i Norge registrert totalt 15-17 ulver, hvorav 12 fordelt på 2 helnorske familiegrupper, ingen revirmarkerende par, én ulv i kategorien ”andre stasjonære” og 2-4 i kategorien ”andre ulver”, mens 24 ulver hadde tilhold både i Sverige og Norge. Det ble registrert 15 valpekull i 2005, der 7 kull ble født i eksisterende flokker med tidligere yngling. Av de 141-160 registrerte ulvene totalt i Skandinavia, var minst 7 døde i løpet av vintersesongen. I Finland ble 30 familiegrupper med totalt 167 ulver påvist vinteren 2005-2006, hvorav 9 flokker med tilhold på tvers av finsk-russisk riksgrense, mens de resterende 21 flokker med til sammen 121 ulver holdt til innenfor landets grenser. De fleste flokkene var konsentrert til østre og sørøstre deler av Finland. 3en
dc.description.abstractEnglish: The wolves in Sweden and Norway are members of a joint Scandinavian wolf population. In a combined Swedish-Norwegian monitoring project wolves on the Scandinavian Peninsula were located and counted during the winter of 2005-2006. Following a contract with the management authorities, the Wildlife Damage Center (VSC) at Grimsö Research Station was responsible for evaluating and summarizing the results of the wolf monitoring in Sweden, while the wolf biologists at Hedmark University College were responsible for the monitoring of resident wolves in Norway. Furthermore, cooperative wolf monitoring has been carried out in Fennoscandia in collaboration with Finland. A large number of volunteers and organizations have participated in the wolf monitoring activities. County environmental agencies and Hunting associations in both countries, as well as the Swedish Carnivore Association were responsible for most reports of wolf. The estimated number of wolves in Scandinavia is mainly based on ground tracking on snow, but also by radio-telemetry and DNA-analysis. The estimate was restricted to the period of October 1, 2005 – February 28, 2006. To guarantee the quality of the reports used, the majority have been checked in the field by the project, or by personnel with experience of ground tracking wolves on snow. By taking into account the distance and time between observations, different social groups or individual wolves were separated and counted. Wolves were classified as 1) family groups (packs), 2) scent-marking pairs, 3) other resident wolves, or 4) other wolves. The results were presented as minimum-maximum numbers where the minimum was exclusively based on field-checked reports, while the maximum also included other reports. A total of 141-160 wolves were estimated on the Scandinavian Peninsula during the 2005-2006 winter. Among these, 15 packs included 89-83 wolves, and 28-30 wolves belonged to 14-15 scent-marking pairs. The majority of the wolves (102-119) were located in Sweden. Of the 15-17 wolves restricted to Norway, 12 were members of 2 packs, one was classified as “other resident wolf”, and 2-4 were classified as “other wolves”. Areas were utilized on both sides of the national border between Sweden and Norway by 24 wolves. Successful reproduction in the spring of 2005 was confirmed in 15 of the Scandinavian wolf territories. Of the estimated 141-160 wolves, at least 7 wolves died during the winter and spring of 2006. In Finland, during the winter 2005-2006, a total of 121 wolves in 21 packs were estimated to have exclusively Finnish territories. In addition, 46 wolves were pack members within 9 territories across the Finnish-Russian border.
dc.description.sponsorshipNorsk institutt for naturforskning (NINA)
dc.description.sponsorshipNaturvårdsverket, Sverige
dc.format.extent1948030 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries03/2006en
dc.subjectulven
dc.subjectSkandinaviaen
dc.subjectbestandsovervåkingen
dc.subjectbestandsstørrelseen
dc.subjectutbredelseen
dc.subjectreproduksjonen
dc.titleUlv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2005-2006en
dc.title.alternativeThe wolf in Scandinavia : status report of the 2005-2006 winteren
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Clinical veterinary science disciplines: 950::Reproduction: 951en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel