Show simple item record

dc.contributor.authorLekhal, Ratib
dc.contributor.authorKostøl, Anne Kristoffersen
dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.contributor.authorLøken, Gro
dc.contributor.authorSunnevåg, Anne Karin
dc.contributor.authorVigmostad, Inger
dc.contributor.authorMyhr, Lars
dc.date.accessioned2014-02-21T07:46:47Z
dc.date.available2014-02-21T07:46:47Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133723
dc.description.abstractHensikten med denne rapporten er å presentere den kvantitative og kvalitative kartleggingsundersøkelsen som er gjennomført i de sju skolene som har deltatt i utviklings- og forskningsprosjektet «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» (KLL). Formålet er å undersøke om endringsarbeidet som har blitt gjennomført i KLL-skolene har ført til positive endringer. Problemstillingene som ble undersøkt var følgende: • Hvilken endring og utvikling viser resultatene fra første til andre kartlegging på de ulike fokusområdene (Skolekultur, Undervisning, Elevenes motivasjon og arbeidsinnsats og Opplevelse atferdsproblematikk)? • Skiller KLL-skolene seg fra resten av skolene i fylkeskommunen når det gjelder elevenes gjennomstrømning og læringsutbytte? • Hvilke erfaringer er gjort av de ansatte på skolene i forhold til implementering og gjennomføring i prosjektet? Resultatene fra KLL viser en positiv utvikling for lærerne på samtlige fokus/temaområder med unntak av arbeid med faktoren fagsentrert undervisning (hverken positiv eller negativ). Også når det gjelder resultater på elevnivå viser KLL-skolene positiv fremgang. Skolene viser en positiv utvikling på antall fraværsdager (nedgang) og andel elever som har fullført- og bestått videregående opplæring. Videre ser det ut som om det er store variasjoner i hvilke erfaringer de ansatte på skolene har gjort seg gjennom prosjektet, både når det gjelder positive og negative erfaringer. Vi vil understreke at denne studien ikke gir mulighet til å trekke kausale slutninger (det vil si årsakssammenhenger). Vi kan ikke se bort fra at endringen som har skjedd fra T1 til T2 (første og andre måling) kan skyldes andre årsaker vi ikke har kontroll over eller har målt i denne studien.no_NO
dc.description.abstractEnglish:The intention of this report is to present the quantitative and qualitative survey carried out in the seven secondary schools that participated in the project CLL (Classroom Management, Learning and Teaching Authority). The purpose is to examine whether development of teacher-competences has led to positive changes. The issues examined were the following: • What changes and development does the results from the first to the second survey show for the various focus areas (School culture, Teaching, Students’ motivation and effort and Students` behavior problems)? • Is the CLL-schools separate different from the rest of the schools in the county council regarding the students’ drop-out-rate and learning outcomes within both academic- and vocational programs? • How does the schools staff experience the implementation of the project? The results of CLL showed a positive development for teachers at all focus/topic areas with the exception of topic «subject centred» teaching (either positive or negative). The CLL-schools do also show positive progress in results related to student performance. The CLL-schools show a positive development in the number of days absent (decrease) and percentage of students who have completed and passed secondary education. Furthermore, it appears as though there is a wide variation of experiences in the staff of the schools related to the project, both in terms of positive and negative experiences. We want to emphasize that this study does not allow causal inferences (ie causality). We cannot ignore the change that has occurred from T1 to T2 may be due to other reasons, that we do not control or have measured in this study.en
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;3/2014
dc.subject7 videregående skolerno_NO
dc.subjectutviklings- og forskningsprosjektno_NO
dc.subjectkvantitativ studieno_NO
dc.subjectkvalitativ studieno_NO
dc.titleKlasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber94no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record