• Elg som en økonomisk ressurs: En kunnskapsoversikt 

   Henriksen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;13/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi gir en oversikt over tidligere resultater og pågående prosjekt der temaet elgøkonomi blir tatt opp. Vi viser hvilken kunnskap vi har om økonomiske kostnader og inntekter knyttet til elg sett fra storsamfunnets ...
  • Elg som næring: Et forprosjekt om forvaltning av ressursen elg i områder med rovdyr, trafikk og aktivt skogbruk 

   Storaas, Torstein; Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Kastdalen, Leif; Brottveit, Ånund; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Fremming, Odd Reidar; Henriksen, Hege; Hesjadalen, Magnar (Rapport;11/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi har utformet en skisse for et prosjekt som skal gi svar på om elgbestanden i Stor-Elvdal kan gi grunnlag for en økonomisk levedyktig, og økologisk bærekraftig, næringsvirksomhet. Prosjektet er delt i økologiske ...
  • Elgbeiting på furu: En kunnskapsoversikt 

   Fremming, Odd Reidar (Rapport;12/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Denne utredningen sammenfatter norsk og internasjonal elgbeite-litteratur fra de siste 10-15 år. Elg er en stor generalist herbivor tilpasset rikelig tilgjengelig fôr av relativt lav næringsverdi. Den forsøker alltid ...
  • Forsvarets relokalisering Gardermoen: Konsekvenser for elg 

   Kastdalen, Leif; Storaas, Torstein (Rapport;03/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Kort beskrivelse og verdivurdering av områdene i dag Begge områdene er viktige vinterbeiteområder for elg som hovedsakelig har sommerbeiter i åsene i vest. I normale vintre trekker elg ned til disse områdene i ...
  • Gardermoutbyggingen: Evaluering av avbøtende tiltak for elg 

   Kastdalen, Leif (Rapport;26/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Denne rapporten er en evaluering av hvordan elg brukte de avbøtende tiltakene som er etablert for å hindre at Gardermobanen og Europaveg 6 ble barrierer for vilt. I tillegg er det en gjennomgang av aktuelle tiltak ...
  • Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

   Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...
  • Romerikselgen - arealbruk etter Gardermoutbyggingen : Konsekvenser av Forsvarets etablering av nye øvings- og undervisningsområder på Øvre Romerike 

   Kastdalen, Leif; Gundersen, Hege (Rapport, Research report, 2008)
   Norsk: Øvre Romerike har de siste 10 år hatt en rekke store utbygginger. Det er samtidig et viktig vinterbeiteområde for elg fra et stort omland. Elgens bruk av disse vinterbeiteområdene ble kartlagt før de større ...
  • Vinterfôring av elg i Stor-Elvdal: Elgaktivitet og beiteskader i relasjon til fôringsstasjoner 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter (Rapport;15/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vinterfôring av elg er et forholdsvis nytt tiltak. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra et studie av elgaktivitet og beiteskader som ble registrert rundt 44 fôringsstasjoner i Stor- Elvdal, vinteren ...