• Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 2: Tiltak ved påkjørsler og nestenpåkjørsler av elg 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter; Haave, Hanne M.; Storaas, Torstein (Rapport;08/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Denne rapporten er skrevet etter oppdrag fra Jernbaneverket, Direktoratet, for å komme frem til tiltak for å redusere risikoen for å kjøre på elg som står på jernbanelinjen. Tiltakene skal kunne settes i verk når ...
  • Forsvarets relokalisering Gardermoen: Konsekvenser for elg 

   Kastdalen, Leif; Storaas, Torstein (Rapport;03/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Kort beskrivelse og verdivurdering av områdene i dag Begge områdene er viktige vinterbeiteområder for elg som hovedsakelig har sommerbeiter i åsene i vest. I normale vintre trekker elg ned til disse områdene i ...
  • Vilt-trafikk i Østerdalen. Del 1: Tiltak for å begrense elg nær jernbanelinjen 

   Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;05/1997, Research report, 1997)
   Norsk: Etter oppdrag fra Jernbaneverket har vi vurdert forskjellige tiltak for å redusere togpåkjørsler av elg langs jernbanelinjen i Østerdalen. Vi har særlig konsentrert vårt studie til kommunene Stor-Elvdal og Rendalen, ...
  • Vinterfôring av elg i Stor-Elvdal: Elgaktivitet og beiteskader i relasjon til fôringsstasjoner 

   Gundersen, Hege; Andreassen, Harry Peter (Rapport;15/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vinterfôring av elg er et forholdsvis nytt tiltak. I denne rapporten presenterer vi resultatene fra et studie av elgaktivitet og beiteskader som ble registrert rundt 44 fôringsstasjoner i Stor- Elvdal, vinteren ...
  • Lauv på innmark som elgfôr: En kunnskapsoversikt 

   Hesjadalen, Magnar (Rapport;14/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Utredningen søker å gi en kunnskapsoversikt over hva som er kjent om produksjon av lauv som elgfôr for nordiske forhold. Kapittel 1 og 2 gir en historisk bakgrunn for elgens beitegrunnlag, og hvordan problemene arter ...
  • Minoritetselever i grunnskolen : analyse av ressursbehovet til særskilt norsk- og morsmålsopplæring 

   Aasen, Joar; Mønness, Erik Neslein (Rapport;8, Research report, 1999)
   Norsk: Studien er utført som et oppdrag for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Den er et forarbeid til St meld nr 25 1998-1999 Morsmålsopplæring i grunnskolen. Objektet for studien er grunnskolens tilbud til ...
  • Elgbeiting på furu: En kunnskapsoversikt 

   Fremming, Odd Reidar (Rapport;12/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Denne utredningen sammenfatter norsk og internasjonal elgbeite-litteratur fra de siste 10-15 år. Elg er en stor generalist herbivor tilpasset rikelig tilgjengelig fôr av relativt lav næringsverdi. Den forsøker alltid ...
  • Elg som en økonomisk ressurs: En kunnskapsoversikt 

   Henriksen, Hege; Storaas, Torstein (Rapport;13/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi gir en oversikt over tidligere resultater og pågående prosjekt der temaet elgøkonomi blir tatt opp. Vi viser hvilken kunnskap vi har om økonomiske kostnader og inntekter knyttet til elg sett fra storsamfunnets ...
  • Ulv i Skandinavia: Statusrapport for vinteren 1998-99 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Rapport;19/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Målsettingen med vinterens overvåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøy, og å presentere dette i en for begge land felles utarbeidet ...
  • Elg som næring: Et forprosjekt om forvaltning av ressursen elg i områder med rovdyr, trafikk og aktivt skogbruk 

   Storaas, Torstein; Andreassen, Harry Peter; Gundersen, Hege; Kastdalen, Leif; Brottveit, Ånund; Wabakken, Petter; Arnemo, Jon Martin; Fremming, Odd Reidar; Henriksen, Hege; Hesjadalen, Magnar (Rapport;11/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Vi har utformet en skisse for et prosjekt som skal gi svar på om elgbestanden i Stor-Elvdal kan gi grunnlag for en økonomisk levedyktig, og økologisk bærekraftig, næringsvirksomhet. Prosjektet er delt i økologiske ...
  • Gardermoutbyggingen: Evaluering av avbøtende tiltak for elg 

   Kastdalen, Leif (Rapport;26/1999, Research report, 1999)
   Norsk: Denne rapporten er en evaluering av hvordan elg brukte de avbøtende tiltakene som er etablert for å hindre at Gardermobanen og Europaveg 6 ble barrierer for vilt. I tillegg er det en gjennomgang av aktuelle tiltak ...
  • Tekst og tone på Internett : rRapport fra en nasjonal etterutdanningskonferanse for musikk- og norskfaglig personale ved høgskoler som gir allmennlærerutdanning, Hamar 14.-16.12.1998 Arrangert av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning, med støtte fra Norgesnettrådet, Statens Lærerkurs 

   Dyndahl, Petter; Klempe, Hroar; Kulbrandstad, Lars Anders (Høgskolen i Hedmark - Rapport;1/2000, Research report, 2000)
   Norsk: De seks artiklene kan stikkordsmessig rubriseres under følgende tema: Nettdialoger Hypertekst Interaktivitet Musikkvitenskap og tekstteori Multimedia IT og musikkpedagogikk Det fins dessuten en oversikt over ...
  • Med plikt til å tie : yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollen 

   Bugge, Liv Susanne (Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten utgjør en del av forskningsprosjektet «Yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.» Målet med prosjektet er å studere førskolelæreres kunnskap og forståelse i forhold til lovpålagt taushetsplikt. ...
  • Unge lesere – fire artikler 

   Kulbrandstad, Lise Iversen (Rapport;2/2000, Research report, 2000)
   Norsk: De fire artikler belyser hver på sin måte lesingen til ungdomstrinnselever i norsk skole. Emnene for de to første artiklene er henholdsvis unges lesevaner og innholdet i den fortsatte leseundervisningen. Et didaktisk ...
  • Konfeksjon eller skreddersøm? : Et studium i voksenpedagogikk 

   Sjøbakken, Ola Johan (Høgskolen i Hedmark - Rapport;11/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Denne rapporten er en studie i voksenpedagogiske problemstillinger nasjonalt og spesielt i Hedmark og Oppland. Målet med dette arbeidet var å vurdere grunnlaget for et voksenpedagogisk studium ved Høgskolen i Hedmark. ...
  • Strandflatens dannelse : kystlandskapet som spiser seg inn i landblokken 

   Motrøen, Terje (Høgskolen i Hedmark - Rapport;4/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Strandflaten er navnet på det lave landet og grunne sjøområdet langs hele norskekysten i vest og langs kysten i andre arktiske og antarktiske områder som har vært eller er nediset. Frostforvitring og sjøisprosesser ...
  • Økologisk landbruk : innovasjon 2000 

   Cottis, Thomas (Høgskolen i Hedmark - Rapport;7/2000, Research report, 2000)
   Denne rapporten inneholder foredragene som ble holdt på den nasjonale fagkonferansen: Økologisk landbruk - innovasjon 2000, i Hamar 25. okober 2000. Foredragene er innenfor de to hovedtemaene for dette årets konferanse: ...
  • Forutsetninger for valid vurdering av sykepleierstudenters sykepleiekompetanse ved frikjøp av praksisveiledere 

   Amundsen, Steinar; Foss, Jette (Høgskolen i Hedmark - Rapport;8/2000, Research report, 2000)
   Norsk: Prosjektet ble gjennomført høsten 1999, ved den desentraliserte sykepleierutdanninga som Høgskolen i Hedmark driver i Kongsvinger. Til sammen deltok 30 studenter, 2 praksisveiledere i halv stilling og to lærere i ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk : eller: den fristende fjernheten 

   Gabrielsen, Knut (Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...
  • Kommunikasjon, informasjon og etikk 

   Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Rapport;2000/9, Research report, 2000)
   Norsk: Den norske informatørens yrkeshistorie er relativ kort, selv om ”PR” ble en del av språket vårt like etter 2. verdenskrig. PR - fornorsket til ”Informasjon og samfunnskontakt” - ble for alvor en yrkesbetegnelse ...