Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstveit, Tove Brit
dc.contributor.authorSjølie, Gunvor
dc.contributor.authorSommervold, Tove
dc.date.accessioned2010-01-22T08:35:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7671-753-2
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133778
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten er et resultat av et prosjekt knyttet til strategiplanen Gi rom for lesing!, finansiert av Utdanningsdirektoratet og med støtte fra Høgskolen i Hedmark. Rapporten bygger på intervjuer med tiendeklassinger ved tre ungdomsskoler, samt en bibliotekansvarlig. Målet med prosjektet har vært å belyse elevenes innsikt i og refleksjoner om egne lesestrategier o • g egen lesepraksis • elevenes holdninger til lesing på papir og skjerm • hva slags type tekster elever leser • skolebibliotekets betydning for elevenes lesing Materialet tyder på at barneskolen legger et viktig grunnlag for elevenes holdninger til lesning. Det kommer fram at de lesesterke og leseglade elevene i vårt materiale for en stor del har hatt barneskolelærere som har brukt mye tid på lesing og på å bearbeide det de har lest. Elevene opplever at på ungdomsskolen er forholdet til lesing annerledes, her er det å lese et gitt pensum det aller viktigste. Elevene gir uttrykk for at ungdomslitteratur i liten grad leses, verken på skolen eller på fritiden. Intervjuene tyder også på at lesing er en aktivitet mange av jentene prioriterer høyt. Det er også gutter i dette materialet som oppgir at de leser en del, men jentene gir inntrykk av å være mer dedikerte lesere. De som sier at de ikke er interessert i lesing, gir klart uttykk for at lesing er veldig kjedelig. Intervjuene tyder på at en slik holdning ofte henger sammen med svake leseferdigheter. Men også noen av de elevene som ikke har leseproblemer, opplever lesing som svært negativt. Mye tyder på at de svake leserne unngår situasjoner der de må lese, og det lykkes de med for en stor del. De som trenger det mest, får dermed svært lite lesetrening. Skolebiblioteket kan være en viktig ressurs i elevenes leseopplæring. Materialet i dette prosjektet tyder på at det kan være en uutnyttet ressurs. Flere forhold spiller en rolle her, bl.a. hvordan skolebiblioteket er organisert, og hvordan det er integrert i undervisningen. Tilgjengelighet, utvalg og den bibliotekansvarliges faglige og pedagogiske kompetanse er viktige faktorer.en
dc.description.abstractEnglish: This report is a result of a project financed by the Norwegian Directorate for Education and Training, under the strategic plan Make room for reading! Hedmark University College has also supported the project financially. The report is built on interviews with 10th grade students from three lower secondary schools, and one school librarian. The aim of the project has been to throw light on the students’ insight into and reflections on their own reading • strategies and reading practice • the students’ attitudes towards reading on paper and on screen • what kind of texts the students read • the role of the school library for the development of the students’ reading Our material indicates that primary school can build an important foundation for the children’s attitude towards reading. The students we have interviewed that are competent readers and like to read have most of them had primary school teachers that spent time on reading and on talking and writing about what they read. The students’ experience is that in their secondary school reading is seen differently. Here the most important point is to read the set texts. According to the students, youth literature is not much read, neither at school nor in their free time. The interviews indicate that reading is an activity that is given high priority by many girls. There are also boys that tell us they are readers, but the girls give the impression of being more dedicated readers. The students who say that they are not interested in reading, express strongly that reading is very boring. The interviews indicate that this attitude often is connected with low reading ability. But also some of the students without actual reading problems describe reading in very negative terms. It seems that the students that score low on reading try to avoid situations where they have to read, and mostly succeed in this. In this way students who need it most, get very little training in reading. The school library can be an important resource in the students’ reading instruction. Our material indicates that this may be a resource that is underused. Several aspects of the library will determine how this resource can be used, among others how the library is organized and how it is integrated in the teachers’ work. Access, selection, and the school librarian’s academic and pedagogical competence are important factors.
dc.format.extent510117 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapporten
dc.relation.ispartofseries11 - 2009en
dc.subjectlesingen
dc.subjectleseopplæring på ungdomstrinneten
dc.subjectungdomslitteraturen
dc.subjectskolebiblioteken
dc.subjectlesestrategieren
dc.subjectleseforståelseen
dc.subjectleseinteresseren
dc.subjectholdninger til lesingen
dc.titleLesing på ungdomstrinnet : en rapport fra et Gi rom for lesing!- prosjekten
dc.title.alternativeReading in lower secondary school : report from a project in Make room for reading! (Gi rom for lesing!)en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::General literary science: 041en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record