Show simple item record

dc.contributor.authorLangdal, Kjell
dc.date.accessioned2008-08-07T09:07:48Z
dc.date.issued2008-08-07T09:07:48Z
dc.identifier.isbn978-82-7671-646-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133804
dc.description.abstractNorsk: Rapporten er en oppsummering av undersøkelser på settefisk og et forsøk på å evaluere effektene av utsettingene i Glomma på strekningen som er direkte berørt av Rendals-overføringen. Her inngår tre delprosjekter: 1) Forflytning hos settefisk etter utsetting 2) Hvor raskt og godt settefisken tilpasser seg forholdene i det fri. 3) Hva settefisken har bidratt med til fisketilbudet for lokale aurefiskere i Stor-Elvdal. Umiddelbart etter utsetting foretar settefisken kortere eller lengre forflytninger nedstrøms, og alle er stasjonære etter 14 dager. Alle ender opp på moderate strykstrekninger og ikke på stilleflytende partier hvor rovfisk vanligvis oppholder seg. Settefisken tilpasser seg forholdene i vassdraget i løpet av to måneder. Den vokser seint, bare 60 % av det villfisken vokser per år. Næringsopptaket er lavt i perioden etter utsetting, men øker etter hvert og er sammenlignbart med villfisken på ettersommeren. Kondisjon og fettmengder går betydelig ned, og hos settefisk er verdiene for disse parametrene lavere innfor vinteren enn hos villfisk. Dødeligheten er ganske høy, og har trulig sammenheng med at settefisken har relativt dårlig evne til å husholdere med et knapt energibudsjett, et relativt høgt fisketrykk og predasjon fra gjedde. Andelen settefisk i fangsten til lokale aurefiskere er betydelig lavere enn hva den var i forsøksfangsten. Hvor mye settefisken utgjør av aurebestanden i elva er derfor noe uklart. Det foreslås at utsetting av fisk på den aktuelle strekningen fases ut. Dette begrunnes både med det som ovenfor er nevnt om settefiskens begrensete mestring av forholdene og av følgende: Rekrutteringen til aurebestanden i Glomma er lite påvirket av reguleringene, mens vekst og produksjon er. Den ville auren blir sikret en bedre framtid uten settefisk i elva og med relativt restriktive fiskeregler. Alternativer til settefisk er habitattiltak i form av steinutlegginger for gi bedre forhold for ung laksefisk. Det påpekes at kunnskap om fiskernes preferanser bør økes gjennom spørreundersøkelser, og at utviklingen i fisket blir følges opp med fangststatistikk.en
dc.description.abstractEnglish: The report summarizes investigations on released hatchery brown trout in the river Glomma and aims to evaluate the effects of this measure. The following three subprojects are included: 1) The movements of the hatchery fish following release. 2) The speed and extent to which the hatchery fish adapt to the natural environment. 3) The contribution of the hatchery fish to the catch of local trout fishers. Immediately after release the released fish moved downstream and nearly all became stationary within 14 days. All the radio tagged trout ended up in stretches with moderate current speed. Hatchery trout adapts to the natural environment in the course of two months. Consumption of natural food items following release was low but increased during the summer months and was comparable to that of the wild trout in August. The growth was quite slow, only 60 % of that of the wild trout. The condition factor and the amount of fat reserves decreased considerably before the onset of the winter. The mortality was quite high, partly because the hatchery fish seemed to be inferior in handling the scanty energy supply. Fishing pressure and predation from pike are probably the other factors important for this low survival. The contribution of hatchery trout to the catch of the anglers is considerably lower than the corresponding value in the test fishing. The recruitment to the trout population is not supposed to be significantly influenced by the regulations of the water flow but not so for the growth and production of the trout. The release of hatchery trout to the river Glomma is proposed to be discontinued. Instead, I recommend implementing habitat measures preferably as stony structures that may enhance the habitat quality for young trout and grayling. Likewise, it is important for the management to increase the knowledge of the anglers’ preferences regarding the fishery product and the development of the fishery in the river Glomma.
dc.format.extent893730 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries16/2007en
dc.subjectaureen
dc.subjectsettefisken
dc.subjectforflytningeren
dc.subjecttilpasningeren
dc.subjecteffekter på fisketen
dc.subjectalternative tiltaken
dc.titleEvaluering av fiskeutsettingene i Glomma på strekningen Høyegga–Renaen
dc.title.alternativeEvaluation of releases of hatchery trout in the river Glomma from Høyegga to Renaen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record