Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.contributor.authorSunnevåg, Anne-Karin
dc.contributor.authorOttosen, Anna L.
dc.date.accessioned2010-04-16T12:11:07Z
dc.date.available2010-04-16T12:11:07Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7671-738-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133856
dc.description.abstractNorsk: I denne forskningsrapporten presenteres kvantitative og kvalitative resultater av arbeidet med LP-modellen i perioden 2006–2008. Høsten 2006 ble LP-modellen implementert 105 skoler i 33 kommuner i Norge. Lillegården kompetansesenter har hatt ansvaret for implementeringen av LP-modellen, og Høgskolen i Hedmark har gjennomført en evaluering av dette utviklingsarbeidet. Gjennom evalueringen av arbeidet med LP-modellen har hensikten vært å bidra til at skolene og lærerne skulle kunne få kunnskaper og ferdigheter knyttet til å utvikle gode læringsmiljø. Gjennom to kartleggingsundersøkelser, den første foretatt høsten 2006 og den andre våren 2008, har skolene hatt mulighet til å se hvilke områder innenfor læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte de burde fokusere på for så etter ca to år kunne studere den endring og utvikling som har skjedd på disse områdene gjennom prosjektperioden. Denne forskningsrapporten handler om hvilke resultater LP-skolene har oppnådd, og eventuelt hvilken sammenheng disse resultatene har med det implementeringsarbeidet som har foregått i prosjektperioden. Resultatene viser at det har vært en positiv utvikling innenfor flere områder i LP-skolene. Utviklingsarbeidet har gitt resultater både for elevenes læringsutbytte og læringsmiljø og for lærernes arbeidssituasjon. Resultatene uttrykker at lærerne klart opplever en mer samarbeidsorientert skolekultur, samtidig som det er mer struktur på undervisningen og en bedre atferd hos elevene. Det betyr at lærerne samarbeider bedre, har et mer positivt syn på elevene og opplever at de takler atferdsproblemer på en hensiktsmessig måte. Det har vært noe mindre utvikling innenfor elevvurderingene, men resultatene viser at elevene opplever mindre bråk og uro i undervisningen, de skolefaglige prestasjonene viser en liten forbedring og elevene klarer i større grad å innordne seg på skolen. Andelen elever som mottar spesialundervisning har blitt redusert med 15 % sett i forhold til utviklingen innen spesialundervisning ellers i grunnskolen. Implementeringsarbeidet har vært av variabel kvalitet. Mange skoler, PPkontorer og skoleeiere har realisert en implementering i samsvar med intenskjonene i LP-modellen, men mange skoler har ikke hatt en tilfredsstillende implementering og hvor endring av praksis ikke har vært tydelig nok. Det er store variasjoner i grad av vellykket implementering og felles for mange skoler er at noen deler at implementeringsarbeidet har gått bedre enn andre. Skolene har lykkes best i forhold til opplæring og i forståelse av LP-modellen, men har hatt vansker med å følge analysemodellen, få i gangsatt tiltak og forankre arbeidet i skolen. Evalueringen viser også at det er en sammenheng mellom en vellykket implementering og aktiv støtte, involvering fra skoleeier og god veiledning av PP-tjeneste.en_US
dc.description.abstractEnglish: During the fall of 2006, the LP-model was implemented in 105 schools in 33 municipalities in Norway, and in this research report, quantitative and qualitative results from the project are prestented. Lillegården Resource Center has been responsible for the implementation process, while Hedmark University College has carried out the evaluation. Throughout the evaluation, the aim has been to contribute to an upgrading of skills and competence within the area of creating good learning environments. Through two survey investigations, carried out in 2006 and 2008, the participating schools have been able to decide what areas within the learning environment they should prioritize and also to assess development and progress in the project period. The research report focuses on the results that the schools have accomplished, as well as what relation the results may have with the implementation processes. The results show that there has been a positive development within several areas in the LP schools. Student learning outcomes, learning environment and teachers’ working situation are all areas where there have been improvement. The teachers experience a more cooperative school culture, more structure in the teaching situation and less learning-disruptive behavior. Consequently, it can be argued that teachers have improved their cooperation, teachers apply a more positive view of the student and lastly, teachers handle emotional and behaviour problems in a more appropriate way. There has been less development in the student assessments, but the results show that the students experience a more positive working atmosphere in the classroom, there is a slight improvment in learning outcomes and lastly, the students communicate that they to a greater extent manage to conform and adapt to the school environment. The share of students receiving special needs education has been reduced by 15 % compared to the development in Norwegian primary schools as a whole. Further, the evaluation indicate that the implementation processes has been of different quality. Many schools, PP-offices and school owners have implemented according to the intentions in the LP-model, while other schools have not had a satisfactory implementation. In these schools, a positive development in teaching practice is absent. Common for several schools are, however, that some parts of the implementation process has been better than others. Most schools have succeeded in the training part and in the understanding of the modell. On the other side, they have reported difficulties with regards to follow the model of analysis, start up actions and initiatives and lastly, to make the work sustainable. The evaluation thus highlights that there is a relation between successful implementation, active support and involvement from school owner and good guidance and direction from the educational and psychological counselling service.
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapport;05/2009
dc.subjectLP-modellenen_US
dc.subjectlæringsmiljøen_US
dc.subjectimplementeringsstrategieren_US
dc.subjectThe LP-modelen_US
dc.subjectlearning environmenten_US
dc.subjectimplementation strategiesen_US
dc.titleLP-modellen : evaluering av LP-modellen 2006–2008en_US
dc.title.alternativeEvaluation of the LP-modelen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel