Show simple item record

dc.contributor.authorØsterås, Johannes
dc.date.accessioned2010-01-19T14:40:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-703-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133862
dc.description.abstractNorsk: I denne rapporten vil jeg prøve å forklare hva idrett betyr for et utvalg ungdommer. Første del av rapporten er et teorikapitel som først tar for seg Peter Arnold (1997) og Jan Ove Tangen (2004) sine ulike syn på idrett som fenomen. Deretter redegjøres det for Arnold (1988) sin modell: «The Three Dimensonal Model of the Curriculum», som er grunnleggende teori og analyseverktøy i rapporten. I metodekapitlet redegjøres det for ulike teorier og vitenskapelige tradisjoner for å analysere tekst. Jeg valgte en fenomenologisk/ hermeneutisk tilnærming og Paul Ricoeur sin forståelse for å analysere disse dataene. Datainnsamlingen er gjort på videregående skoler i Elverum og Trondheim. Det er til sammen 93 informanter med i undersøkelsen; de er fra ulike studieprogram og det er både jenter og gutter i utvalget. Neste kapitel inneholder resultater og drøfting. De aller fleste av mine informanter skriver at de er positive til idrett, men flere har opplevd ubehagelige situasjoner i den organiserte idretten. Det er størst mangfold i aktivitetsvalget i Trondheim, mens fotball dominerer i Elverum. En god del driver med idrett pga det sosiale, venner og fordi de synes det er gøy med idrett. Mange har i aldersgruppa 16–18 år slutta med organisert idrett og begynt med uorganisert trening. Noen av årsakene til at mange slutter med organisert idrett er at det blir for seriøst, treneren plukker ut de spillerne som er best (resultatfokus), topping av lag som medfører lite spilletid for noen. Av mine 93 informanter er det veldig få som uttrykker at målet er å bli virkelig gode i idrett. Det er forskjeller på hvilket forhold informantene på ulike studieprogrammer har til idrett i materialet. Elever som studerer på idrettsfag er i størst grad resultatorientert, mens de som studerer til å bli tømrer viser seg i stor grad å være kroppsfiksert.en
dc.description.abstractEnglish: In this rapport I will try to explain what sport means to Norwegian adolescents. The first part of this manuscript comprises Peter Arnold`s (1997) and Jan Ove Tangen`s (2004) different view`s on sport as a social phenomenon. Then I describe Arnold`s (1988) «Three Dimensional Model of the Curriculum», as an analytic tool in this report. In the methodology I sketch different theories and scientific traditions for analysis of text. I chose a phenomenological/ hermeneutic approach and Paul Ricoeur`s understanding to analyze the present data. The data collection was conducted at secondary schools in Elverum and Trondheim. The sample consists of 93 informants; they are from different student programs at secondary school`s, and there are both boys and girls in the sample. The next chapter comprises a presentation of results and discussion. Many of the informants held that they are positive to sport, but some have experienced unpleasant situations in organized sport while a multitude of activities are present in Trondheim, football dominates in Elverum. Many youth play sport for social reason, friends and because they think sport is fun. Many have at the age of 16–18 quit organized sport, and started with unorganized sport. Reason`s for leaving organized sport are that it is too serious, the trainer pick out the best players, selection of team which leads to less playtime for some athletes. Out of 93 informants, very few express that they want to succeed in sport. Informants from various study programs have different relationship to sport. Sport students are to the largest extent result oriented, while carpenter students are to a larger degree oriented towards body/appearance.
dc.format.extent540820 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries15/2008en
dc.subjectidretten
dc.subjectungdomen
dc.subjectkroppsøving
dc.titleHva betyr idrett for deg?en
dc.title.alternativeWhat does sport mean for you?en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record