Show simple item record

dc.contributor.authorBerntsen, Lars Viggo
dc.date.accessioned2008-08-12T14:18:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-528-1
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133906
dc.description.abstractNorsk: Hensikten med denne studien er å løfte fram problemstillinger og områder innenfor skolens virksomhet der kulturmangfoldet skaper konflikter. Søkelyset settes på skoleledelsen der den blir utfordret til å være tydelig på hva som forventes av skolesamfunnet, og til å gi en nødvendig avklaring av hva som skal være skolens pedagogiske tilrettelegging for minoritetselevene. Forskningsspørsmålet fokuserer de etiske dilemmaene som skolelederne befinner seg i. Det lar seg ikke gjøre å realisere alle gode målsettinger i ethvert tilfelle. Noen verdier må gis forrang for andre, og dette kan variere fra område til område og fra situasjon til situasjon. Problemstillingen er todelt: a) På hvilke områder innenfor skolens virksomhet oppstår etiske dilemmaer, og hva slags etiske dilemmaer dreier det seg om? b) Hvilke inkluderingsstrategier og organisering settes i verk i arbeidet med minoritetselevene? Studien er basert på kvalitative intervjuer av åtte skoleledere i grunnskolen. Teoriperspektiver og begrepsapparat er hentet fra fagområdene etikk, ledelse og flerkulturell pedagogikk. I analysen gjøres det rede for ulike etiske dilemmaer og for ulike måter skolene forsøker å løse de pedagogiske utfordringene på. Kulturmangfoldet og visjonen om et flerkulturelt samfunn aktualiserer og forsterker verdiaspektet i skolen. Dette medfører behov for et språk og aktive begreper som i tilstrekkelig grad fanger inn verdiimplikasjonene i de praktiske utfordringene. De etiske dilemmaene jeg peker på i prosjektet, kan alle kalles inkluderingdilemmaer. Det vil si dilemmaer som kan relateres til arbeidet med å skape en skole for alle uansett etnisk bakgrunn. Begrepet tydeliggjør de flerkulturelle utfordringene, og det bidrar til å løfte fram de etiske aspektene ved skoleledernes styring av arbeidet med minoritetselever.en
dc.description.abstractEnglish: The Norwegian system of education is based on basic Christian and humanist values, such as equality, love of humankind, and solidarity. The principles of democracy and human rights are a natural part of these values. All men and women are equal and human integrity is inviolable. Children and adolescents have to learn about our common heritage and gain an understanding of ethical norms and principles. In a multicultural society these basic values can be difficult to understand and accept for a number of new citizens. Their cultural background involves different languages, religions, norms and values, and often different habits and rules of conduct. Education is based on the principle that parents have the main responsibility for the upbringing of their children. Disagreements between schools and parents represent a great challenge to the educational authorities. All people have to be respected for their culture and world-view. On the other hand ll new citizens must respect Norwegian law and basic human rights. This project was designed to get information about typical conflicts between the ethnic majority and various ethnic minority groups in schools, and about how leaders in schools attempted to find good solutions to these dilemmas. The main questions are: a) In what fields within school activities do ethical dilemmas tend to arise, and especially what kind of dilemmas are these? b) What strategies of inclusion and organizing are implemented to foster the successful inclusion of minority groups? The study is based on qualitative interviews of eight school leaders in Primary and Lower secondary school. The theoretical perspectives and concepts used are taken from the fields of leadership, multicultural education and ethics. The analysis outlines a number of ethical dilemmas that the school leaders have to deal with. The results may not be robust enough to form the basis for generalisations, but they are intended to be a contribution to new research, and to provide a sound basis for the formulation of new questions.
dc.format.extent788284 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries04/2006en
dc.subjectetikken
dc.subjectledelseen
dc.subjectflerkulturell pedagogikken
dc.titleRom for alle? : etiske dilemmaer for skoleledelsen i en flerkulturell grunnskoleen
dc.title.alternativeRoom for all? : ethical dilemmas for leaders in a multicultural schoolen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Ethics: 164en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record