Show simple item record

dc.contributor.authorKulbrandstad, Lars Anders
dc.date.accessioned2010-01-19T14:24:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-697-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133910
dc.description.abstractNorsk: Målet med dette prosjektet var å prøve ut et opplegg for innsamling av data om språkholdninger og språkkunnskaper blant ungdomsskoleelever og å gi lærerstudenter erfaring med planlegging, gjennomføring og rapportering av en vitenskapelig undersøkelse. De fire studentene som var med fikk grunnleggende faglig og metodisk opplæring, de var med å utvikle instrumenter for innsamling av data, de gjennomførte selve datainnsamlingen, og de deltok i bearbeiding og analyse av data og rapportering av funn. Studentene selv mente deltakelsen i prosjektet hadde skapt større interesse for forskning og økt forståelse for hva forskning er. De syntes også at de hadde fått bedre innsikt i fagområdet som prosjektet dreide seg om. Utprøving av et spørreskjema med påstander om bruk av dialekt, bruk av norsk med aksent, tospråklighet og minoritetsspråk gav resultater som tydet på at ungdomsskoleelevene hadde relativt positive holdninger til dialektbruk, men at ganske mange hadde preferanse for mer standardisert talemål. Holdningene til norsk med aksent syntes også å være positive, om enn mindre positive enn tilfellet av med dialektbruk. Det samme virket å være tilfelle med holdningene til tospråklighet og bruk av minoritetsspråk. Spørreskjemaet fungerte i hovedsak tilfredsstillende, men justeringer anbefales. Det andre hovedinstrumentet for innsamling av data var et hefte med spørsmål knyttet til opptak av en person som snakker norsk med utenlandsk aksent. Det viste seg vanskelig å tolke svarene fra elevene som klare holdningsuttrykk. Heftet så ut til å være bedre egnet til å framskaffe data om elevenes metaspråk og dermed deres språkkunnskaper og språklige oppmerksomhet.en
dc.description.abstractEnglish: The aim of this project was to test instruments for collecting data on language attitudes and knowledge about language among lower secondary school pupils, and to give student teachers the opportunity to experience how a scientific investigation is planned, conducted and reported. The four students involved received instructions on the subject matter in question. They were introduced to relevant research methods, took part in the development of the data collecting instruments, were in charge of the collection of data, contributed to the treatment and analysis of the data, and wrote a report about the findings. The students felt that participating in the project had made them more interested in research and given them a better understanding of what research is about. They also reported having gained deeper insight into the academic area of the project. Testing of a questionnaire with statements on dialect use, the use of Norwegian with a foreign accent, bilingualism and minority languages gave results that indicated relatively positive attitudes among the pupils to dialects, but quite a few expressed a preference for more standardized oral language. The attitudes towards Norwegian with a foreign accent also seemed to be positive, although less so than towards dialects. All in all the questionnaire functioned satisfactorily, but some adjustments should be made. The other main instrument for collecting data was a booklet with questions connected to a recording of a person who speaks Norwegian with a foreign accent. It turned out to be difficult to interpret the answers given by the pupils as clear expressions of attitudes. The booklet seemed to be better suited to produce data on their meta-language and thereby on their knowledge about language and language awareness.
dc.format.extent820226 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries12/2008en
dc.subjectdidaktikken
dc.subjectnorskundervisningen
dc.subjectspråkholdningeren
dc.subjectdialekteren
dc.subjectnorsk med aksenten
dc.subjecttospråkligheten
dc.subjectminoritetsspråken
dc.subjectlærerutdanningen
dc.subjectstudentinvolvering i forskningen
dc.titleStørre språklig mangfold – en utfordring for lærerutdanning og grunnskole : et bidrag til fornying av norskfageten
dc.title.alternativeGreater linguistic variation – a challenge for teacher education and basic school teachingen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record