Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.contributor.authorSunnevåg, Anne-Karin
dc.contributor.authorLøken, Gro
dc.date.accessioned2011-02-04T12:41:06Z
dc.date.available2011-02-04T12:41:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7671-813-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133956
dc.description.abstractNorsk: Manglende kunnskaper fra grunnskolen framstår som den viktigste faktoren for ikke å gjennomføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Elever som ikke lykkes faglig i grunnskolen og dermed får faglige problemer i videregående, har også gjerne sosiale og personlige erfaringer som bidrar til at videre skolegang kan bli vanskelig. En av tre lykkes ikke i norsk videregående opplæring. Sannsynligheten for frafall fnner en særlig i overgangsfasene mellom de ulike delene av opplæringen. Mange slutter det første året i videregående skole. Årsaken til det er gjerne feilvalg, at en ikke kom inn på det en ønsket eller at utdanningsprogrammet ikke var som forventet (Hernes, 2010; Markussen, 2008; Wollscheid, 2010). Danmark har lenge hatt et frivillig skoleår etter grunnskolen, et 10. skoleår, som her ville tilsvart et 11. år. Rundt halvparten av elevene velger et frivillig 10. år i Danmark. Målet for disse elevene er å forbedre seg faglig, utvikle seg personlig og sosialt samt å bli mer bevisst på hvilken videre utdanning de ønsker. Denne rapporten bygger i hovedsak på de erfaringer som er gjort i Danmark, målt gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, spørreskjema og gruppeintervjuer av lærere og elever. Rapporten har til hensikt å fnne ut hvilke elever som velger et frivillig 10. skoleår, hvordan er elevenes faglige og sosiale utvikling, hva er det som kjennetegner det pedagogiske innholdet og hvilke erfaringer har elever og lærere med dette tilbudet. I den kvantitative undersøkelsen som er gjennomført blant 10. klasseelever i Danmark, er resultatene i hovedsak sammenlignet med elever i 9. klasse med samme faglige nivå. Det kvantitative materiale viser at elevene i 10. klasse skårer bedre enn 9. klasseelevene på alle områder, men det er ikke like stor forbedring på alt. De har en positiv faglig utvikling i de sentrale fagene dansk, matematikk og engelsk, og særlig gjelder dette for guttene. Det er en klar forbedring i motivasjon og arbeidsinnsats, og omfanget av adferdsproblemer er klart redusert i forhold til 9. klasse. Den kvantitative undersøkelsen viste også at elevene i 10. klasse er mindre utsatt for mobbing og trives bedre på skolen. Intervjuene av elever og lærere bekrefter de kvantitative resultatene, og viser høy grad av sammenfall mellom lærere og elever når det gjelder erfaringer fra det frivillige 10. skoleår. Lærerne stiller krav til elevene både sosialt og faglig, og både elever og lærere mener at valg av temalinjer bygde på egne interesser, og det å kunne velge bort noe var positivt for all læring som foregikk. Begge grupper framhever fraværet av mobbing og det at elevene blir godtatt som de er, som særlig positivt. Både lærere og elever er enige om at et 10. klassetilbud må være på et annet sted enn der elevene har gått på skole tidligere. Dette gir både et fysisk og et sosialt miljøskifte. Med de erfaringene Danmark har med et frivillig 10. skoleår konkluderer denne rapporten med at det er verdt å vurdere mulighetene for et tilsvarende tilbud i Norge. Et frivillig 11. skoleår bygd på bestemte premisser kan bidra til at fere elever får studie- eller yrkeskompetanse gjennom videregående opplæring.en_US
dc.description.abstractEnglish: Lack of knowledge from primary school appears to be the main factor for not enacting the upper secondary education. Students who does not succeed academically in primary school and who, on behalf of this, continues their lack of success in school, might also have social and personal experiences which contributes to make the upper secondary education challenging. One out of three is not successful in the Norwegian upper secondary education. The probabilities of dropping out are particularly in the transition phases between the different parts of the training. Many students drop out the frst year in upper secondary education. The reason for this is often the wrong choice, that one did not come in on a desired or that education was not as expected (Hernes, 2010; Markussen, 2008; Wollscheid, 2010). In Denmark, when completed primary school, they have a voluntary 10th school year. This year will correspond to a possible 11th year in Norway. Nearly half of the Danish students choose to complete this voluntary 10th year. The purpose of this year is to improve their academicals knowledge’s together with their personal and social competencies. This year will also help them become more aware of their interests in further education, and help them choose the right program in upper secondary school. This report is based primarily on the experiences made in Denmark, as measured through quantitative and qualitative surveys, questionnaires, and group interviews with teachers and students. The report aims to determine which students who choose a voluntary 10th school year, how their academic and social developments are, what are the characteristics of the educational content and the experiences students and teachers have with this project. In the quantitative survey conducted among 10th grade students in Denmark, the results are mainly compared with students in 9th grade with the similar academic level. The quantitative material shows that the 10th grade students have better results in all subjects than the 9th grade students have, but the extent of improvement are not equal in all subjects. They have a positive development in the central subjects, Danish, math and English, and this is outstanding among the boys. It is an obvious improvement in motivation and work effort, and the extents of the behavioral diffculties are radically decreased when compared to the 9th grade students. The quantitative survey also shows that the 10th grade students are less exposed for bullying, and feels more satisfed in school. The interview of students and teachers confrm the quantitative results, and shows a high degree of congruence between teachers and students on their experiences from the voluntary 10th school year. The teachers are expecting the students to perform both socially and academically, and both teachers and pupils claim that the students` choice of subjects was built on behalf of their interests and that the ability to pick and choose from different subjects has a positive effect on their educational interest. Both groups emphasize the absence of bullying and the fact that students are accepted as they are, as particularly positive. Both students and teachers agree that the 10th school year has to be located in a different area than their elementary school, to give them a complete physical and social change of their educational environment. With the experience of Denmark this report concludes that a similar offer should be considered in Norway. A voluntary 11th school year in Norway built on certain premises can contribute to more pupils completing their upper secondary education.
dc.description.sponsorshipKunnskapsdepartementeten_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;02/2011
dc.subjectfrafallen_US
dc.subjectvideregående opplæringen_US
dc.subjectfrivilligen_US
dc.subject10. skoleåren_US
dc.title«Det er fedt»: Evaluering av det frivillige 10. skoleår i Danmarken_US
dc.title.alternative«It is cool»: Evaluation of the voluntary 10th school year in Denmarken_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.source.pagenumber106en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record