Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, Olav
dc.contributor.authorAdolfsen, Pål
dc.date.accessioned2012-05-08T12:50:09Z
dc.date.available2012-05-08T12:50:09Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7671-213-4
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134032
dc.description.abstractFiskebestanden i den regulerte innsjøen Savalen (702 m.o.h.) i Alvdal og Tynset kommuner ble undersøkt ved prøvefiske i august 2000 og juni 2001. Undersøkelsen ble foretatt v.h.a fiske med bunngarn og flytegarn i 2000 og bunngarn i 2001. Røye og ørret er de viktigste fiske artene i Savalen, med røye som den helt klart dominerende arten. I tillegg finnes ørekyte og enkelte individer av harr. Både ørret og røyebestanden er relativt tynne som følge av intenst garnfiske og begrensede reproduksjonsmuligheter. Alders og størrelsessammensetning i ørret og røyebestanden tyder på at det meste av beskatningen skjer på fisk fra og med 30 cm. lengde/4 års alder. Som en følge av de tynne bestandene vokser både ørret og røye raskt og en stor del av bestanden er ung fisk med høy kondisjonsfaktor. Næringsvalget for røye er i hovedsak krepsdyrplankton (hoppekreps og vannlopper), mens ørreten hadde en mer variert meny av marflo, vårfluelarver og ulike bunn og overflatelevende insekter. Det er et årlig utsettingspålegg på 6200 2-somrige ørret av stedegen stamme i Savalen. Andelen settefisk i prøvefiskematerialet har økt med økende utsettingsantall siden forrige prøvefiske i 1993 og settefisken utgjør i dag ca. 40 % av ørretbestanden. Dagens forvaltning av ørret og røyebestanden favoriserer garnfiske da en stor andel av fisken tas opp med et intensivt fiske som beskatter relativ ung fisk. En stor andel av fiskebestanden tas opp før den har fått utnyttet sitt vekstpotensiale. Det foreslås en omlegging der intensiteten i garnfisket reduseres noe og maskeviddene økes for å gi fisken mulighet til å vokse seg større før den beskattes. For å unngå overbefolkning av røye kan røyebestanden beskattes med flytegarn, uten at ørretbestanden beskattes vesentlig.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The fish population in the regulated lake Savalen, in Alvdal and Tynset counties in Norway, were surveyed by net fishing in 2000 and 2001. The survey was done using both floating nets and bottom nets in 2000, and by using bottom nets in 2001. Arctic Charr (Salvelinus alpinus) and brown trout are the main species in the lake Savalen, Artic char is dominating in numbers. Also present in the lake is minnow (Phoxinus phoxinus) , and a very few individuals of grayling (Thymallus thymallus). The Grayling has probably entered the lake by the hydropower water tunnel form the river Eiunna. Populations of brown trout and arctic char is rather thin, caused by limited reproduction possibilities and intensive net fishing. The age and size structure of the populations indicates that most of the fishing is done on individuals that are 30 centimeters or more in length and 4 years age. As an effect of the thin populations the growth rate is high both for the brown trout and the arctic char, and a large amount of the populations consists of young individuals with condition above average. The food samples collected from arctic char consist of mainly zoo plankton. The brown trout has a more varied menu, including gammarus lacustris, tricoptera and different bottom and surface living insects. The stocking program implies stocking of 6200 two-summer aged brown trout of in the lake. The part of stocked trout have increased with increasing numbers of stocking, and today constitute about 40 percent of the captures. Management of the arctic char and brown trout populations today favors net fishing, and most of the fish is caught by intensive net fishing. A major part of the net captured fish is young individuals, caught before the potential of growth is reached. It is recommended to reduced the fishing intensity and increase the mesh size in net fishing. The arctic char can be caught by using floating nets instead of bottom nets to protect the brown trout population.
dc.relation.ispartofseries4;2002
dc.subjectfiskeundersøkelseno_NO
dc.subjectørretno_NO
dc.subjectrøyeno_NO
dc.titleFiskebestanden i Savalen – prøvefiskerapport 2000 – 2001no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber37no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record