Show simple item record

dc.contributor.authorSverdrup, Therese E.
dc.date.accessioned2012-05-08T13:08:29Z
dc.date.available2012-05-08T13:08:29Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7671-197-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134046
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler hvordan ansatte i førstelinjen i offentlig sektor opplever sitt arbeidsmiljø. Undersøkelsen ble gjennomført ved tre servicekontor i offentlig sektor. Det ble foretatt 8 intervjuer med frontservice personell om deres oppfattelse av det psykososiale arbeidsmiljøet. Målet med undersøkelsen var to delt. For det første, å sammenligne resultatene fra de tre kontorene for å se om det var noen fellestrekk eller ikke i det psykososiale arbeidsmiljøet, og om disse eventuelle fellestrekkene i arbeidsmiljøet kan si noe om generelle arbeidsmiljøbetingelser i serviceyrket i offentlig sektor. Eller er det slik at hvert individ med sine personlige forutsetninger opplever arbeidsmiljøet forskjellig? For det andre, å finne nye problemstillinger og tema når det gjelder frontservice og psykososialt arbeidsmiljø, som kan være aktuelle å undersøke videre. Resultatene viste at fellestrekkene i arbeidsmiljøet viste seg å omfatte store deler av det fysiske arbeidsmiljøet, herunder støy, luftkvalitet og temperatur. I tillegg var det viktig å være sosial og kunne samarbeide. Videre oppfattet alle de spurte arbeidsdagen som hektisk, og at de hadde liten mulighet til å bestemme tempo og planlegge arbeidsdagen selv. Spennvidden lå i hvilke utfordringer de følte de hadde i arbeidet, hvilke evner de følte de fikk brukt, og forventninger til arbeidet. Det ble avdekket flere tema og problemstillinger som kan være aktuelle å undersøke videre, herunder; tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, dilemmaet i ”forvaltningens to ansikter”, omstilling i offentlig sektor konsekvenser for arbeidsmiljø samt omfanget av stress og emosjonell utmattelse blant førstelinjen. Ved økt fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet, kan en ved å avdekke hvilke arbeidsmiljøbetingelser som er generelle, finne ut hvilke tiltak som bør igangsettes for å bedre hverdagen i førstelinjen.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This article concerns how employees in front service in public sector perceive the psychosocial work environment. The study was conducted in three front service offices in public sector. 8 interviews with front service personnel were carried out in order to reveal their perception of the psychosocial environment at their workplace. The aim of the study was twofold. First, to compare the results from the three offices in order to identify similarities or not in the psychosocial work environment, and whether or not these potential similarities in the psychosocial work environment can tell us if there exists any general work environment conditions in front service in public sector. Or is it so that every individual with its personal preferences perceives the psychosocial environment at their workplace differently? Second, to discover new subjects and approaches in front service and psychosocial work environment that can lead to further studies. The results showed that the similarities to a large extent included the physical work environment, hereby noise, air quality and temperature. Also, it seemed to be important to be able to cooperate and to be social. Further, they all agreed that their working day was rather hectic, and that they had minor possibilities to decide the pace at work, and to plan their working day. The variation constituted the employees’ perceptions about challenges at work, which abilities they felt they used, and expectations towards work. Several subjects and approaches were discovered, such as; plans to improve the psychosocial work environment, the dilemma of “the public administrators two faces”, reorganization in public sector and consequences for psychosocial work environment, and the amount of stress and emotional exhaustion among front service personnel. Through increased focus on the psychosocial work environment, one can reveal which conditions of the psychosocial work environment that are general, and hence create plans for making a better work environment for front service personnel.
dc.relation.ispartofseries2;2002
dc.subjectpsykososialt arbeidsmiljøno_NO
dc.subjectoffentlig sektorno_NO
dc.subjectarbeidsmiljøno_NO
dc.titlePsykososialt arbeidsmiljø på tre servicekontor i offentlig sektor – hvordan opplever medarbeiderne sin yrkeshverdag?no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber67no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record