Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGranerud, Arild
dc.contributor.authorEriksson, Bengt G.
dc.contributor.authorLund, Inger Elisabeth
dc.date.accessioned2013-01-14T09:49:45Z
dc.date.available2013-01-14T09:49:45Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-7671-893-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134132
dc.description.abstractNorsk: Virksomheter innen Grønn omsorg innebærer å bruke aktiviteter på gården, med dyr og i naturen for å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner til bedring, rehabilitering og helse. Slike virksomheter kan være rettet mot mange ulike grupper, men her mot personer med psykiske problemer og/eller rusproblemer. «Inn på tunet» (IPT) er en felles benevning for Grønn omsorg, prosjektet Recovery-orienterte grønn omsorgstjenester (ROGCS) ved Høgskolen i Hedmark har til hensikt å skape økt og fordypet kunnskap om Grønn omsorg fra mest mulig ulike perspektiver. Denne rapport beskriver to delstudier innen prosjektet, del 1 er rettet mot deltakere, eller tidligere deltakere i IPT virksomheter og del 2 er rettet mot tilbydere, begge studiene gjeller Hedmark og Opplands fylke. Del 1 beskriver og analyserer deltagernes subjektive erfaringer ved kvalitative intervjuer med 20 personer i ulike aldrer, likt fordelt mellom kvinner og menn. Analysen var Grounded Theory-rettet analyse. Analysen resulterte i en hovedkategori – Et meningsfullt liv – og 5 kategorier: Kontakt med dyr, Et «naturlig» arbeid, Ledelse og gruppeprosesser, Utfordring og mestring, samt Sosialt felleskap og tilhørighet. Resultatene viser en meget positiv vurdering av deltakelsen. IPT-virksomheter viste mye felles med andre typer behandlings- og støttevirksomheter, men også med kjennetegn som spesifikt er koblet til Grønn omsorg. Ulike uttrykk for recovery kunne gjenkjennes i intervjupersonenes utsagn. Empowerment ble økt, liksom følelsen av sosial integrering. Fokus ble forskjøvet fra sykdom og uhelse, i retning mot styrke, helse og velvære. Del 2 gir fordypet kunnskap om en gruppe tilbyderes perspektiv på arbeidet innen IPT gjennom 3 kvalitative flerstegs fokusgrupper med tilbydere. En kvalitativ og mønstersøkende analyse, med inspirasjon fra hermeneutikk og fenomenologi, resulterte i 6 kategorier. Tilbyderne synes det er et givende arbeid å ha brukere på gården. De bryr seg om brukerne, og gleder seg med dem når de gjør fremskritt. Allikevel ser de at flesteparten av rusmisbrukerne faller tilbake til gamle vaner, og mye av dette skyldes et dårlig fungerende ettervern. Skjemaveldet og byråkratiet i helse-Norge oppleves som en frustrasjon og vanskeliggjør jobben for tilbyderne. Det kan være vanskelig å få til en god flyt i tilbudet, og innimellom lever tilbyderne fra hånd til munn. Selv om kommunen kan være begeistret over resultatene, kan det allikevel være vanskelig for tilbyderne å få langsiktige kontrakter, noe som oppleves stressende. IPT er et lavterskeltilbud, og gården har en rolig og uhøytidelig stemning som kan være med å ufarliggjøre situasjonen for brukeren. Tilbyderne bør ha egenskaper som empati, tålmodighet, humor og humør, og evne til å kunne håndtere uforutsette ting. Effekten av grønn omsorg tror tilbyderne kommer av å jobbe praktisk sammen med brukerne, at brukerne får ansvar som gjør at de føler mestring. I tillegg får brukerne være sammen med dyr, og de er en del av et sosialt fellesskap. IPT kan bidra til forebyggende psykisk helsearbeid, en ressurs som hittil ikke er så mye brukt.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Green Care services involve using activities in nature, on farms and with animals to help people in difficult life situations to reach recovery, rehabilitation and health. Such activities can be directed towards many different groups. Here it is geared towards people with mental health problems and/or addictions. «Inn på tunet» (IPT) is a common Norwegian designation for Green Care. The research project Recovery-Oriented Green Care Services (Rogcs) at Hedmark University College intends to create widened and deepened knowledge about Green Care from diverse perspectives. This report describes two sub-studies within the project. Part 1 is directed towards participants or former participants in Green Care activities and part 2 is directed towards providers, both studies in Hedmark and Oppland county. Part 1 describes and analyses the participants’ subjective experiences by qualitative interviews with 20 people in various ages, equally divided between men and women. The analysis was Grounded Theory-oriented. The analysis resulted in a main category – A meaningful life – and 5 categories: Contact with animals, A «natural» labor, Leadership and group processes, Challenges and coping, and Social community and belonging. The results show a very positive assessment of the participation. IPT organizations have a lot in common with other types of treatment and support activities, but also with characteristics that are specifically linked to IPT. Different expressions of recovery could be identified in the interview subjects’ statements. Empowerment was increased, as was the feeling of social integration. The focus was changed from disease and ill-health, in the direction of strength, health and wellness. Part 2 gives further knowledge from providers’ perspective on the work of the IPT through 3 multistage qualitative focus groups with providers. A qualitative analysis, inspired by hermeneutics and phenomenology, resulted in six categories. Providers find it a rewarding job to have users on the farm. They care about the users, and rejoice with them when they are making progress. Yet they see that the majority of substance abuse founders fall back into old habits, and much of this is due to a poorly functioning aftercare. Paperwork and bureaucracy in ‘Health-Norway’ is experienced as a frustration and hampers job providers. It can be difficult to get a good flow in the offer and occasionally providers live from hand to mouth. Although the authorities show to be thrilled with the good results, it can still be difficult for the providers to get long-term contracts, which is experienced stressful. IPT is a low-threshold service, and the farms have a quiet and unpretentious atmosphere that can help to make the situation feel safe for the users. Providers should have personal traits such as empathy, patience, humor and good spirits, and an ability to handle unexpected situations. The providers believe that the positive effects of green care are due to performing practical work together, interacting with animals, that the service users are given responsibility and therefore learn coping skills, but also that they are part of a social community on the farm. In addition, IPT contributes to preventive mental health work, a resource which so far is not widely used.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;04/2012
dc.subjectgrønn omsorgno_NO
dc.subjectrecoveryno_NO
dc.subjectpsykisk helseno_NO
dc.subjectdeltager og tilbyder perspektivno_NO
dc.subjectarbeidstreningno_NO
dc.subjectsosialt entreprenørskapno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.titleGrønn omsorg fra deltager og tilbyderes perspektiv: Delrapport i prosjektet Recovery-orienterte grønn omsorgstjenesterno_NO
dc.title.alternativeGreen care from participants and providers perspective: Sub report from the research project Recovery-Oriented Green Care Servicesno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber147no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel