Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.contributor.authorHåland, Kjersti Sørmoen
dc.contributor.authorMælan, Ellen Nesset
dc.date.accessioned2014-04-29T08:00:02Z
dc.date.available2014-04-29T08:00:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7671-929-1
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194501
dc.description.abstractKommunene i Telemark har i likhet med en rekke andre norske kommuner, opplevd at andelen av barn i barnehage og elever i grunnskolen som mottar spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, har økt de senere årene. Dette er et nasjonalt fenomen og i Telemark fylke har andelen elever som mottar spesialundervisning i grunnskolen, økt i mange år. Det siste året har det vært en liten nedgang, og i 2013/14 mottar 1910 elever i grunnskolen spesialundervisning, noe som tilsvarer 9,54 % av grunnskoleelevene i Telemark. Andelen elever med spesialundervisning på landsbasis er på 8,4 %. Rapporten inneholder anbefalinger til rutiner for vurdering av tilpasset opplæring, spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Dette er ment som en veileder til ledere i skoler og barnehager, samt til skole- og barnehageeier, for å sikre en mer enhetlig og systematisk praksis. Anbefalingene bygger på et helhetsperspektiv på undervisning og læring som ivaretar både den faglige, sosiale og personlige inkluderingen. Det bør videre sikres at utgangspunktet er en relasjonell og systemisk forståelse av den undervisning og læring som foregår i den enkelte skole og barnehage. Startpunkt for alle overveielser og tilnærminger må være barn/elever som ikke har en tilfredsstillende læring og utvikling. Disse barna og elevene skal ha en rask respons som skal sikre et bedre læringsutbytte. Helhetsperspektivet er i varetatt i rapporten gjennom en redegjørelse for ulike sider ved inkluderingsbegrepet. Videre er forståelse av spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp belyst gjennom et individuelt perspektiv og et relasjonelt perspektiv. Det er også presentert en modell for pedagogisk analyse som skoler og barnehager bør anvende i vurderinger av barn og unge sitt behov for hjelp og støtte. Rutinene som er beskrevet omkring vurdering av behov for og iverksetting av spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, er bygd opp omkring fem hovedpunkter: • Rutiner i kommune/skole/barnehage • Før henvisning til PP-tjenesten • Henvisning til og sakkyndig vurdering av PP-tjenesten • Enkeltvedtak og utarbeidelse av individuell opplæringsplan • Iverksetting og evaluering av spesialundervisning Disse hovedpunktene behandles spesifikt for barnehage og skole, og det gis også en kort beskrivelse av kommunen sitt ansvar som skole- og barnehageeier.nb_NO
dc.description.abstractThe municipalities in Telemark, like many other Norwegian municipalities, found that the proportion of children in kindergarten and primary school students receiving special educational assistance and special education has increased in recent years. This is a national phenomenon and in Telemark county, the proportion of students who receive special education in elementary school, increased in many years. The past year has been a slight decline, and in 2013/14 receives 1,910 pupils in primary school special education, which corresponds to 9.54 % of primary school pupils in Telemark. The proportion of pupils with special education nationwide is 8.4%. The report contains recommendations for procedures for adapted education, special education and special educational assistance. This is intended as a guide for managers in schools and kindergartens, as well as for owners of schools and kindergartens, to ensure a more coherent and systematic practice. The recommendations are based on a holistic perspective on teaching and learning that take both the academic, social and personal inclusion. It should also be ensured that the starting point is a relational and systemic understanding of the teaching and learning that takes place in each school and kindergarten. Starting point for all considerations and approaches must be children/ students who do not have a satisfactory learning outcome and development. These children and students should have a quick response to ensure a better learning outcome. A holistic perspective is taken care of in the report through a presentation of various aspects of the concept of inclusion. Further understanding of special education and special educational assistance is illuminated through an individual perspective and a relational perspective. It also presented a model for pedagogical analysis as schools and kindergartens should apply to assessments of children and young people’s need for help and support. The procedures described about assessing the need for and implementation of special educational assistance and special education is built around five main points: • Procedures in the municipality / school / kindergarten • Process before referrals to psychology services (PPT) • Referral to and expert assessment of psychology services (PPT) • Decisions regarding special education and prepare plans for special education • Implementation and evaluation of special education These main points are treated specifically for kindergarten and school, and it also provides a brief description of the municipality’s responsibility as school and kindergarten owner.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;7/14
dc.subjectspesialpedagogisk hjelpnb_NO
dc.subjectspesialundervisningnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.titlePrinsipper og prosedyrer for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning – Telemark fylkenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber41nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record