Show simple item record

dc.contributor.authorLekhal, Ratib
dc.contributor.authorVigmostad, Inger
dc.date.accessioned2014-04-29T08:16:10Z
dc.date.available2014-04-29T08:16:10Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7671-932-1
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194503
dc.description.abstractNorsk: Hensikten med denne rapporten er å gjengi resultater fra deskriptive analyser av variasjon i barnehagekvalitet for fire og femåringer i et utvalg av norske barnehager. Mer spesifikt ønsket vi å beskrive; «variasjonen i en rekke sentrale områder tilknyttet barnas opplevelse av barnehagehverdagen, deres sosiale og språklige utvikling», «variasjonen i pedagogisk praksis og indikatorer for prosessuelle kvalitet i barnehagen» og «foreldres opplevelse og tilfredshet med tilbudet, og samarbeid med de ansatte». Her følger tre hovedfunn: • Variasjonen i indikatorer for prosessuell kvalitet i barnehagen: De pedagogiske lederne i barnehagene i utvalget viser en variasjonsbredde når det gjelder hva de svarer på en rekke områder. Dette gjelder blant annet hvordan de opplever deres relasjon til foreldre og barn og deres eget jobbmiljø. • Ulikheter og fellestrekk blant 4 og 5-åringer i barnehagen: Det er store variasjoner i utviklingsmessige forhold blant de barna som er representert i utvalget. Mer spesifikt var det store forskjeller mellom barna når det gjaldt språk, atferd og sosiale ferdigheter. • Forskjeller mellom de ulike barnehagene: Framstillingen viser at det er relativt stor variasjon mellom barnehager i hvordan barns språklige og sosiale ferdigheter blir rapportert. Samme trenden finner man også når det gjelder foreldrenes opplevelse av samarbeid og tilfredshet med barnehagetilbudet. Det er med andre ord barnehager der barn viser svært godt språk eller sosiale ferdigheter, og der foreldrene er tilfredse med barnehagetilbudet. Samtidig finnes det også barnehager der barn generelt viser lite hensiktsmessig utvikling eller at foreldrene er mindre fornøyde med tilbudet. Det er vanskelig å forklare hva som er årsaken til de relativt store forskjellene mellom barnehagene. For eksempel er det vanskelig å vite om disse forskjellene skyldes de ulike forutsetningene barna har når de begynner i barnehagen eller om det kan ses som en indikator hvordan den enkelte barnehage arbeider med de ulike fokusområdene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The purpose of this report was to provide result of descriptive analyzes of variation in child care quality for four and five years old children in Norwegian childcare centers. More specifically, we wanted to describe: “variation in a number of key areas associated with children’s experience in childcare”, “their social and language development “,”variation in educational practice and indicators of process quality” and “parents’ satisfaction with the center and their collaboration with the staff. ” Here are three main findings: • The variation in indicators of process quality in center care: The educational staff shows a relatively large variation in terms of how they respond to a variety of areas. This includes, for instance how they experience their relationship with parents and children, in addition to their own work environment. • Differences and similarities among 4 and 5 year olds in center care: There is considerable variation between and across different developmental areas among the children in the sample. More specifically, there were large differences between the children in terms of language, behavior and social skills. • Differences between childcare centers: There is a relatively large variation between centers in how children’s language and social skills are reported. The same trend is also found concerning parents’ collaboration and satisfaction with the childcare center. In other words there are centers where the children show good language or social skills, and where the parents are satisfied with the center. However, there are also centers where children generally show less appropriate development or that their parents are less satisfied. It’s hard to explain the cause of the relatively large differences between centers we find in this study. For instance, we do not know if these differences are due to differences between the children that are already present when they start childcare or whether it can be seen as an indicator of how the different centers working with the various areas.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;6/14
dc.subjectsju kommuner i Opplandnb_NO
dc.subjectutviklings- og forskningsprosjektnb_NO
dc.subjectkvantitativ studie av barnehagekvalitetnb_NO
dc.titleTrivsel og kvalitet i barnehagennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record