Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHabbestad, Haldis Karin
dc.date.accessioned2014-06-24T10:17:17Z
dc.date.available2014-06-24T10:17:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196659
dc.description.abstractBegrepet selvledelse ble introdusert av forskere med utgangspunkt i at organisasjoner i dag er komplekse og mangfoldige. Selvledelse er i dag en sentral del av organisasjons- og ledelseslitteraturen. Mange organisasjoner har bygget ned hierarkiet i organisasjonen og innført en teambasert organisasjonsform. Når dette skjer så stiller det store krav til medarbeidernes evne til å organisere eget arbeid. Underveis i studien har jeg blitt oppmerksom på at det er faktisk selvledelse i samhandling med andre som har betydning for arbeidet. Dette gir utgangspunkt for hovedproblemstillingen; ”Kan selvledelse ha effekt på teamarbeid og samhandling mellom de ansatte?” Det var oppsiktsvekkende mange av studiene som kom frem til at team/samhandling med andre på arbeidsplassen har en innvirkning på hvordan man leder seg selv. Dette bør derfor implementeres ute i bedriftene, der man ser at i enkelte oppgaver så lønner det seg å sette ned selvledendeteam. Selvledelse er ett skritt videre for en organisasjon. Skal selvledelse kunne innføres så må de ansatte i organisasjonen ha tilstrekkelig høy fagkompetanse i forhold til arbeidsoppgavene. Være engasjert i arbeidet, og ha grad av selvstendighet som er forenlig med ideen om selvledelse. Dette leder over til min andre problemstilling; Selvledelse, for hvem og i hvilken type organisasjon passer det inn? Studien viser at selvledelse passer best inn i kunnskapsbedrifter. Dette gjelder de ansatte uansett, kjønn, erfaring og utdanning. Det er ikke påvist at det er forskjeller mellom offentlige og private virksomheter. For å se på om selvledelse har noen effekt for den enkelte organisasjon, har jeg sett på; ”Kan selvledelse bidra til at organisasjonen når sine mål, og gi bedre resultater?” Selvledelse kan være med å bidra til at organisasjonen når sine mål. Dette mest med tanke på at den menneskelige kapitalen er mer og mer viktig i dagens arbeidsmarked. Selvledelse gir oss mulighet til å utnytte disse ressursene bedre. For å oppnå selvledelse må alle ta ansvar for egne holdninger, arbeidsinnsats, arbeidssituasjon og generell livssituasjon. Dette gjøres ved å sette selvledelse på dagsorden, gjennom kursing og ansvarsbygging. Selvledelse tar altså for seg den menneskelige kapitalen i arbeidslivet. Ved å bruke denne kapitalen på riktig måte så vil det gi positiv avkastning for bedriften.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag engelsk (abstract): The concept of self-management was introduced by researchers with the premise that organizations today are complex and diverse. Self-management is now a key part of the organizational and management literature. Many organizations have scaled down the hierarchy of the organization and introduced a team-based organizational structure. When this happens we asks the demand on employees' ability to organize own work. During the study, I have become aware that it is indeed self-management in coordination with other involved for the work. This provides the basis for the main question; "Can self-management have an effect on teamwork and collaboration between employees? " It was startling many of the studies that found that team / interaction with others in the workplace has an impact on how they manage themselves. This should be more implemented by the industry, where one sees that in some tasks it pays to put down selfleadingteam. Although management is one step forward for an organization. Should self-management be introduced so they must be employees of the organization have sufficient high professional competence for the tasks. Be engaged in the work, and have autonomy that is consistent with the idea of self-management. This lead over to my second question; “Self-management, for whom and in what type of organizational does it fit in? The study shows that self-management best fits into knowledge-based organizations. This applies to employees regardless of gender, experience and education. There is no evidence that there are differences between public and private enterprises. To examine whether self-management has an effect for each organization, I have asked; " Can self-management help the organization achieve its goals and perform better? " Self-management can be to help the organization achieve its goals. The most considering that human capital is increasingly important in today's job market. Self-management allows us to exploit these resources better. To achieve self-management must all take responsibility for their own attitudes, effort, work and general life situation? This is done by setting self-management on the daily agenda, through training and responsible construction. Self-management is important for the human capital in the workplace. By using this capital properly it will generate a positive return for the company
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectcoachingnb_NO
dc.subjectteamarbeidnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleSelvledelse. En litteraturstudie inn i selvledelsenb_NO
dc.title.alternativeA literature study into self-managementnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber47nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel