Show simple item record

dc.contributor.authorMangen, Silje
dc.date.accessioned2014-09-22T11:33:28Z
dc.date.available2014-09-22T11:33:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220867
dc.description.abstractSkolen er den arenaen hvor alle barn mellom 6 og 16 år befinner seg og det er her det kan gjøres en innsats med det forebyggende arbeidet. Selv om skolen skal være styrt av et førevar prinsipp viser forskning at det ofte er vente-å-se holdningen som er gjeldende. Det har de siste årene blitt satt fokus på forebyggende arbeid i stedet for behandling og i den sammenheng er hensikten med denne oppgaven å se på om tverrfaglig samarbeid kan være et verktøy for å få til et forebyggende arbeid med det psykososiale skolemiljøet. Jeg har tatt utgangspunkt i teori om forutsetninger og utfordringer for tverrfaglig samarbeid hentet fra Glavin & Erdal (2013) og Ødegård (2009) og sett på hva tverrfaglig samarbeid i skolen kan bidra med. Videre har jeg brukt Mrazek & Haggerty (1994) sine definisjoner av de tre nivåene for forebygging og knyttet det opp mot tverrfaglig samarbeid i skolen. Jeg har også gjort rede for psykisk helse og viktigheten av å forebygge for å unngå utviklingen av psykiske vansker. Min studie har en vitenskapsteoretiske forankring i sosialkonstruktivismen. Metodene som er brukt i denne studien for å samle inn data er individuelle intervju og ikke-deltakende observasjon. Jeg har gjennomført et semistrukturert intervju med seks deltakere hvor fire av de har sosialfaglig bakgrunn og to har en pedagogisk bakgrunn. De har alle erfaring med tverrfaglig samarbeid og har kontakt med skolen daglig eller på jevnlig basis. Jeg har også vært med og observert på et tverretatlige teammøte for å få en innsikt i hvordan tverretatlig samarbeid fungerer i praksis. I denne undersøkelsen var det fem hovedfunn som var sentrale; tiltak for å fremme det psykososiale miljøet, forutsetninger for et godt tverrfaglig samarbeid, kunnskapsformidling, spenninger mellom profesjonene og organisering. Funnene indikerer at det er noen spenninger mellom profesjonene som kan ha en sammenheng med at det er flere grunnleggende forutsetninger som forankring i skolesystem og lovverk og avklaring av rolle og arbeidsoppgaver som ikke er på plass enda. Når de grunnleggende forutsetningene ikke er på plass kan det føre til at det blir mer flerfaglig jobbing internt i skolen. Det er viktig med et helhetlig tilbud rundt barn, men for at det skal være et verktøy for det forebyggende arbeidet i skolen må forutsetningene være på plass slik at det er mulighet til å få til et tverrfaglig samarbeid mellom pedagogene og de andre yrkesgruppene. Det er behov for å finne ut av om man skal ha andre yrkesgrupper inn i skolen og hvordan det skal organiseres. Implikasjoner for videre forskning kan være å evaluere hvordan tverrfaglig samarbeid internt fungerer i dag for å se på hvilken virkning det har og om man virkelig skal satse på det.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.title"Skolen - en gave til alle hjelpetjenester" : en kvalitativ studie om tverrfaglig samarbeid og forebyggende arbeid i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record