Show simple item record

dc.contributor.authorLøviknes, Randi
dc.date.accessioned2014-10-02T10:57:08Z
dc.date.available2014-10-02T10:57:08Z
dc.date.issued2014-10-02
dc.identifier.isbn978-82-7671-954-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222724
dc.description.abstractPå bakgrunn av faglige diskusjoner, erfaringer og utfordringer, var det ved Sykehuset Innlandet, kirurgisk avdeling H4, kommet fram ønske om og behov for å undersøke hvordan pasienter operert for brystkreft opplevde det postoperative forløpet. Problemstilling: Vil bruk av preoperativ næringsdrikke kunne gi et postoperativt forløp med redusert kvalme, hodepine og svimmelhet hos pasienter operert for cancer mammae? Hensikt: • pasientene føler seg trygge og har minimalt med plager • sykepleierne i avdelingen lærer å kritisk granske egen praksis • utvikle sykepleietjenesten til en utvalgt pasientgruppe • studentene får delta i et utviklingsprosjekt der teori og praksis knyttes sammen • studentene får øvelse i å søke litteratur Utvalg: • 20 pasienter med diagnosen ca. mammae som hadde gjennomgått ulike former for brystkirurgi. 10 pasienter fulgte avdelingens vanlige rutiner, 10 pasienter fikk preoperativ næringsdrikke. Metode: • Det ble utarbeidet et spørreskjema hvor fenomenene som ønsket undersøkt ble vist ved hjelp av en visuell analog skala, VAS. Spørsmålene ble hentet fra SSI-HF sitt ESAS-Skjema. Diskusjon/Resultat: Ingen signifikant forskjell i plagene de to gruppene beskrev. Prosjektet førte til økt fokus på «gjeldende prosedyre» beskrevet i en kunnskapsbasert veiledende pleieplan. Hensikten med prosjektet ble oppnådd og det var få pasienter som opplevde store plager i det postoperative forløpet.nb_NO
dc.description.abstractOn the basis of discussions, experiences and challenges at SSI-HF Surgical ward H4, emerged desire and a need to examine how patients undergoing surgery for breast cancer experienced the postoperative course. Aim and purpose: Will the use of preoperative nutritional drink provide a postoperative course with reduced nausea, headaches and dizziness in patients operated for breast cancer? • patients feel safe and have minimal complaints • nurses in the ward learn to critically examine their own practice • develop nursing services to a selected group of patients • students will participate in a development project in which theory and practice are linked together • students and nurses receive training in searching literature Sample: • 20 patients with a diagnosis: breast cancer that had undergone various forms of breast surgery. 10 patients followed the department’s standard procedures, 10 patients received preoperative nutritional drink. Method: A questionnaire in which phenomena that wanted investigated was demonstrated using a visual analogue scale, VAS. Questions were taken from SSI HF’s ESAS form. Discussion/Results: No significant difference in the symptoms of the two groups described. The project led to an increased focus on ”current procedure” described in a knowledge-based guiding care plan. The purpose of the project was achieved and there were few patients who experienced great trials in the postoperative course.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;7/2014
dc.subjectpostoperativ hodepinenb_NO
dc.subjectpostoperativ kvalmenb_NO
dc.subjectpreoperativ fastenb_NO
dc.subjectpostoperativ sykepleienb_NO
dc.titlePraksisprosjekt SSI-HF/Høgskolen i Hedmark. Postoperativ kvalme, hodepine og svimmelhet hos pasienter operert for brystkreftnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record