Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSorknes, Birgit
dc.date.accessioned2014-10-15T10:45:28Z
dc.date.available2014-10-15T10:45:28Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/223897
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2013.nb_NO
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Samarbeid hjem – skole er et kjent tema for både foreldre og lærere. Hvordan samarbeidet skal være er grundig beskrevet i styringsdokumenter for skolen. Hvilken betydning samarbeidet har for elevenes læringsutbytte har kommet mer frem i lyset de senere årene. Ut fra nyere forskning er det en klar sammenheng mellom foreldrenes engasjement, interesse og entusiasme for lekser, skolegang og utdanning, og elevenes læringsutbytte. Denne oppgaven presenterer hvordan et utvalg foreldre og kontaktlærere opplever og forstår samarbeid mellom hjem og skole. Med følgende problemstilling som utgangspunkt: «Hvordan opplever og forstår foreldre og kontaktlærere hjem – skole samarbeidet» er det foretatt en spørreundersøkelse av foreldre på 6. trinn i en kommune. I tillegg er det gjennomført intervju med fem kontaktlærere. Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i et sosiokulturelt perspektiv. Resultatene er drøftet ut fra John Hattie og Thomas Nordahl sine forskningsarbeider, og sett i sammenheng med Bourdieus teorier om kapital og Anton Hoëms sosialiseringsteori. Resultatene samstemmer med annen forskning. Foreldrene er positive til skolegang/utdanning og følger opp lekser på en tilfredsstillende måte. Samtidig opplever kontaktlærerne et skille mellom ord og handling; lett å si det, men ikke alltid like lett å gjøre det. Kontaktlærerne opplever at foreldrenes deltakelse i forhold til lekser svekkes etter hvert som elevene blir eldre. En årsak til det kan være foreldrenes egne opplevelse av svakt kunnskapsnivå. Kontaktlærerne opplever at elevene og foreldrene har ulik sosial/kulturell bakgrunn, men det kan synes som om temaet ikke blir tatt opp til drøfting i lærerkollegiene. Foreldrene føler liten medbestemmelse i skolen. Kontaktlærerne er usikre på foreldrenes medbestemmelse på områder de ikke har forutsetninger for å mene noe om. Ut fra antall informanter i denne undersøkelsen kan man ikke generalisere, men resultatene gir et grunnlag for videre drøfting om temaetnb_NO
dc.description.abstractEnglish: The home – school interaction is a well-known topic for both parents and school employees, and how this cooperation is supposed to work is well described in school guidelines. How important this cooperation is for the pupils` valuable learning outcome is something that has been given enlightened in recent years. Modern research has shown a distinct relation between the parents’ involvement, their interest and enthusiasm for their children’s homework, school attendance and education, and how the pupils themselves benefit from learning. This thesis presents how a selection of parents and teachers experience and understand the interaction between home and school. Parents of 6.th grade students in a county have answered a survey based on this question: «How is the parents` and teachers` experience and understanding of the cooperation between home and school? ». In addition, 5 contact teachers were interviewed concerning the same topic. The paper is written in a sociocultural perspective. The results are discussed according to John Hattie and Thomas Nordahl`s research. In addition, it has been correlated to Bourdieu`s theories on capital an Anton Hoëm`s theory about socialization. There is coherence between the results found and other research. Parents are positive to both school and education, while the teachers experience a difference between word and action, meaning that some things are easy to outré, but not so easy to act out concerning following up with the pupils` homework from the parents` behalf. As the pupils get older, the teachers engagement could be an experience of the parent`s own feelings not having enough knowledge, as the teachers experience a difference between the social and cultural background between the parents and children. Parents feel that they have nothing to say in school related matters. Teachers sometimes experience that they are uncertain of the parents` rights to make decisions in matters they have no assumptions to mean anything about. The number of objects in this study does not give enough material to generalize, but the results make a basis for further discussions of the topic.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecthjem-skole samarbeidnb_NO
dc.titleSamarbeid hjem – skole. Hvordan opplever og forstår foreldre og kontaktlærere hjem – skole samarbeidet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel