Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJacobsen, Nina Utvær
dc.date.accessioned2014-10-31T08:05:35Z
dc.date.available2014-10-31T08:05:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225205
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark 2014. Oppgaven har som hensikt å finne ut hvilke diskurser som kommer til uttrykk i den forståelsen minoritetsspråklige foresatte og lærere har av hverandre før skolestart og hvordan denne forståelsen utvikles i løpet av det første skoleåret. Oppgaven er bygget opp som en kasusstudie. Intensjonen er å gi «tykke beskrivelser» av kasusen som blir studert. Mitt empiriske materiale bygger på intervjuer med 5 minoritetsforesatte og 4 lærere knyttet til en gitt 1. klasse i perioden juni 2012 til april/mai 2013. Det empiriske materialet blir analysert og tolket i lys av de tyske filosofene Edmund Husserl og Hans-Georg Gadamer begrep om menneskers «livsverden», og Bourdieus teori og analysebegreper. I tillegg benytter jeg noe teori om sosiale konstruksjoner og hvilke tolkninger og strategier som tas i bruk i møter mellom mennesker. Oppgaven er komparativ ved at den sammenlikner minoritetsforesatte og lærere. Den har også som hensikt å vise utvikling over tid. Undersøkelsen ga flere svar, men et gjennomgående trekk er nødvendigheten av å vise interesse for og å delta i hverandres livsverden. Jeg opplever også at lærerne i mindre grad tar del i de minoritetsforesattes livsverden, enn motsatt.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a Master's degree thesis in Adapted Education at Hedmark University College 2014. The thesis aims to find out which discourses being expressed in the understanding minority parents and teachers have of each other before they start school and how this understanding develops during the first school year. The thesis is structured as a case study. The intention is to provide "thick descriptions" of the case being studied . My empirical material consists of interviews with five minority parents and four teachers related to a given 1st grade class from June 2012 to April / May 2013. The empirical material is analyzed and interpreted in the light of the German philosophers Edmund Husserl and Hans- Georg Gadamer 's concept of human " life-world " and Bourdieu's theory and analysis concepts. I also use some theory of social structures, and the interpretations and strategies that are used in meetings between people. The task is comparative in that it compares minority parents and teachers. It also intends to show trends over time. The survey gave several answers, but a common feature is the need to show interest and participate in each other's life world. I also find that teachers in smaller extent in the minority parent`s life world, than the opposite.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectminoritetsspråkligenb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectforeldrenb_NO
dc.subjectforesattenb_NO
dc.subjectlærerenb_NO
dc.titleHvordan opplever vi hverandre? En kvalitativ undersøkelse om hvilke diskurser som kommer til uttrykk i den forståelsen minoritetsforesatte og lærere har av hverandre før skolestart og hvordan disse utvikles i løpet av det første skoleåret.nb_NO
dc.title.alternativeHow we see each other?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel