Show simple item record

dc.contributor.authorRuss, Dorthe Hoel
dc.date.accessioned2014-11-10T13:37:16Z
dc.date.available2014-11-10T13:37:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225696
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Målet med denne masteroppgaven har vært å studere hvordan stillhet, taushet og manglende kommunikasjon kommer til uttrykk i Merethe Lindstrøms (ML) noveller «Skade» (2007), «Vederlag» (2007) og «Stillhetens hav» (1999). Videre har det vært et mål å undersøke på hvilke måter det samme utvalget av noveller forholder seg til novellesjangeren. Jeg analyserer novellene og benytter teori for å undersøke på hvilke måter stillhet og taushet kommer til uttrykk i MLs noveller. Det å skrive om stillhet og taushet er i seg selv et paradoks. I undersøkelsene av hvordan ML nærmer seg dette paradokset har jeg hovedsakelig tatt utgangspunkt i Susan Sontags, Ihab Hassans og Elisabeth Løvlies teori om stillhet i litteratur og kunst. Sontag er opptatt av hvordan en utarming av språket har ført til en oppvurdering av stillhet og taushet innenfor kunst og litteratur. Hassan beskriver stillheten som et sentralt kjennetegn ved postmoderne litteratur. Han har studert hvordan den litterære stillheten kommer til uttrykk i Miller og Becketts verk. Mine undersøkelser av MLs noveller viser noen likhetstrekk i hvordan ML, Miller og Beckett skriver om stillhet og taushet. I denne sammenheng står fraværet av evaluering sentralt. Løvlie har utviklet et begrepsapparat for litterær stillhet som er nyttig når en undersøker hvordan stillhet og taushet kommer til uttrykk i litterære tekster. Analyser av novellene viser at stillhet og taushet kommer til uttrykk på mange måter i MLs noveller. I tillegg til å være en viktig del av novellenes overordnede tematikk, kommer stillhet og taushet til uttrykk gjennom for eksempel gjentakelser, apori, parallellhistorier, konsentrasjon og fortetning. Undersøkelsene av hvordan utvalget av MLs noveller forholder seg til novellesjangeren støtter seg på dansk og angloamerikansk novelleteori. De viktigste bidragsyterne i denne sammenheng er Søren Baggesen, Jørgen Dines Johansen, Marie Lund Klujeff og Charles E. May. Jeg tar i bruk teorien for å studere MLs noveller i et sjangermessig perspektiv. I denne sammenheng er forhold som hvordan novellene forholder seg til begivenheten, peripeti, novellepersonene, komposisjon og forteller særlig interessante. Undersøkelsene viser at måten MLs noveller forholder seg til novellesjangeren på er relevant for hvordan stillhet og taushet kommer til uttrykk i novellene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The objective of this Master´s thesis has been to study how silence, the unsaid, and lack of communication is expressed in Merethe Lindstrøm´s (ML) short stories “Skade” (2007), “Vederlag” (2007) and “Stillhetens hav” (1999). Furthermore, it has been an objective to examine how the same short stories relate to the short story genre. I have analysed the short stories and use theory to investigate how silence and the unsaid are expressed in ML´s short stories. Writing about silence and the unsaid is a paradox in itself. In my examinations of how ML deals with this paradox, I have mainly used Susan Sontag´s, Ihab Hassan´s and Elisabeth Løvlie´s theories about silence in literature and art. Sontag is concerned with how the devaluation of language has led to a revaluation of silence in literature and art. Hassan describes silence as an important characteristic of postmodern art. He has studied how literary silence is expressed in the works of Miller and Beckett. My examinations of ML´s short stories show some resemblance of how ML, Miller and Beckett writes about silence and the unsaid. Lack of evaluation is a central distinction the writers share. Løvlie has developed concepts about literary silence. These concepts are useful in the investigation of how silence and the unsaid are expressed in literature. My analysis of MLs short stories shows that silence and the unsaid are expressed in many different ways in these texts. In addition to being an important part of the theme in the short stories, silence and the unsaid are expressed through repetition, aporia, parallel stories, concentration and condensation. In the examinations of how ML´s short stories relate to the short story genre, I use theory about the short story genre developed by Danish and Anglo-American literary theorists. The most significant theorists in this Master´s thesis are Søren Baggesen, Jørgen Dines Johansen, Marie Lund Klujeff and Charles E. May. Looking into how ML´s short stories relate to the short story genre, I consider different circumstances like event, peripety, characters, composition and narrator. I have found that the way in which ML´s short stories relate to the short story genre opens up different opportunities to express something about silence and the unsaid.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectnovellernb_NO
dc.subjectanalysenb_NO
dc.subjectnorsk samtidslitteraturnb_NO
dc.title"Og det som er, kan ikke sies" – Om stillhet og taushet i Merethe Lindstrøms novellernb_NO
dc.title.alternative«And that which is, cannot be said» – About silence and the unsaid in Merethe Lindstrøm´s short storiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042nb_NO
dc.source.pagenumber97nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record