Show simple item record

dc.contributor.authorRøe, Anita
dc.date.accessioned2014-11-12T13:56:23Z
dc.date.available2014-11-12T13:56:23Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225825
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteravhandlingen omhandler elever på musikklinje i videregående skole og deres forhold til øving på hovedinstrumentet. Elevene har ukentlige undervisningstimer på sitt hovedinstrument, og det kreves en innsats i form av egenøving for å oppnå fremgang og utvikle gode ferdigheter. Det hviler et ansvar på eleven selv for å planlegge, gjennomføre og evaluere sin egen øving. Jeg er interessert i å finne ut hvilke faktorer som virker inn på elevenes motivasjon for å øve. Avhandlingens problemstilling er som følger: Hva påvirker elevers motivasjon for egenøving? Den overordnede vitenskapsteoretiske tilnærmingen er fenomenologisk i det jeg ønsker å løfte frem elevenes opplevde livsverden. For å besvare problemstillingen har jeg intervjuet fem musikkelever i videregående skole i tråd med det kvalitative forskningsintervjuet. Avhandlingen er teoretisk forankret i et sosial-kognitivt læringsperspektiv med hovedfokus på teori om selvregulert læring. Selvregulert læring kan forstås som en syklisk prosess der eleven aktivt benytter ulike strategier helhetlig for å regulere og øke sin egen læring og viser seg som en relevant teori sett i lys av resultatene som fremkom fra intervjuundersøkelsen. Resultatene fra intervjuundersøkelsen viser at opplevelsene og erfaringene elevene gjør seg underveis i en læringsprosess, virker regulerende hvordan de møter en ny oppgave. Elevenes tanker om sine egne prestasjoner og ferdigheter påvirker deres forventning om egen mestring og dermed også motivasjonen for å investere i øvingen. I tillegg viser faktorer som målorientering og tilbakemeldinger seg som betydningsfulle for elevenes motivasjon.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis concerns students studying music at a further education establishment and their relationship to practice on their primary instrument. The students have weekly classes on their main instrument, and this requires commitment in the form of individual practice to achieve progress and develop skills. The responsibility rests with the students themselves to plan, conduct and evaluate their own self-regulated practice. I am interested in exploring which factors affect a student’s motivation to practice. The thesis’ main concern is thus: What influences a student’s motivation to practice? The overall scientific approach is phenomenological in that i wish to highlight the students experienced livsverden (living). To address this question i have interviewed 5 music students from a further education establishment adhering to the qualitative research interview. The thesis is theoretically rooted in a social-cognitive learning perspective with its main focus on the theories of self-regulated learning. Self-regulated learning can be understood as a cyclic process whereby the student actively uses various strategies collectively to regulate and enhance their learning, and shows itself as a relevant theory judging by the results in the interviews. The results from the interviews show that the experiences that the student gains throughout the learning process seem decisive in how they approach further challenges. The students thoughts on their performance and skills affects their expectations regarding accomplishment and the motivation to invest in self-regulated practice. The factors of goal direction and feedback are also of significance for the student’s motivation.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectøvingnb_NO
dc.subjectmusikknb_NO
dc.subjecthovedinstrumentnb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.titleHovedinstrumentet, musikken og meg. Motivasjon for øving.nb_NO
dc.title.alternativeMy Instrument, the Music and Me. Motivation for Practice.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record