Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorShifidi, Linus Nghifingiwanga
dc.date.accessioned2014-11-12T14:13:38Z
dc.date.available2014-11-12T14:13:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225830
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014. Master in Adapted education.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The history of Namibia shows that Namibia was a German colony from 1884 to 1914. After Independence in 1990, English became the official language and the language of instruction as from grade 4 up to University level. The Namibian language policy instructs teachers and learners to use English across the curriculum except in mother tongue lesson in spite of various indigenous languages in Namibia. Translanguaging as defined by Garcia (2006) is the use of more than one language in a classroom. Garcia referred to it as ‘planned and systematic use of two languages inside one lesson which may help the learners to learn and understand through interactional communication with the teacher and their peers. This study was guided by three theoretical frameworks - constructivist, socio-cultural perspectives and bilingualism where observations and interviews were used as methods for my data collection. The investigation was aimed at exploring the existence of translanguaging in Namibian schools, the extent to which translanguaging occurs during lessons as well as looking at opinions from teachers whether translanguaging has a potential to enhance learners’ understanding of the subject contents. In order to embark on the investigation of the translanguaging phenomenon in Namibian school, three schools were picked from three regions of Khomas, Oshikoto and Ohangwena respectively. There were 30 participants consisting of 6 learners, 3 teachers, 1 Head of department from each of the three schools. The findings from both teachers and learners indicate that translanguaging is indeed happening in these regions. The findings shows that translanguaging is more common as one moves from urban to rural schools perhaps due to a lack of facilities and expertise. Respondents are positive towards translanguaging, they feel certain that translanguaging helps learners to understand, and encourages them to participate and interact with each other during lessons Based on the responses from both teachers and learners in these three regions, it is evident that translanguaging is actually prevailing in Namibian schools especially in Oshikoto and Ohangwena regions. Both teachers and learners have highlighted some reasons such as helping learners with understanding difficult concepts. Both teachers and learners have acknowledged the necessity of translanguaging and cited the potential of translanguaging in enhancing learning and understanding, participation, and socialization in multicultural/lingual classrooms. The conclusion should be that translanguaging is really necessary in Namibia as a means of communication strategy in case learners seem not to be on track. The study found that there are certain schools with internal policies that prohibit learners from speaking their local languages in the school premises even to the extent of charging them to pay a certain amount as a punishment for using their local languages. I think this practice is not good because it may cause learners to show contempt for their mother tongues and devalue their cultural and linguistic heritage.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Historien om Namibia viser at Namibia var en tysk koloni fra 1884 til 1914. Etter friheten i 1990, ble engelsk det offisielle språket og språket i undervisningen fra 4. Klasse til universitetsnivå. Den namibiske språkpolitikk instruerer lærere og elever til å bruke engelsk på tvers av pensum bortsett fra i morsmål leksjon på tross av ulike urfolksspråk i Namibia. Translanguaging som definert av Garcia (2006) er bruk av mer enn ett språk i et klasserom. Garcia refererer til det som 'planlagt og systematisk bruk av to språk innenfor en lærdom som kan hjelpe elevene til å lære og forstå gjennom kommunikasjon med læreren og medelevene.’ Denne studien ble ledet av tre teoretiske rammeverk som er konstruktivistiske, sosio- kulturelle perspektiver og tospråklighet hvor jeg brukte observasjoner og intervjuer som metoder for min datainnsamling. Undersøkelsen ble rettet mot å finne ut om det finnes translanguaging i namibiske skoler, i hvilken grad translanguaging oppstår i timene, så vel som å finne ut fra lærere og elever hva de mener om hvorvidt translanguaging har et potensial for å øke elevenes forståelse av emnest innholdet. For å kunne ta fatt på etterforskningen av translanguaging fenomen i Namibiske skoler, ble tre skoler plukket fra tre regioner i Khomas, Oshikoto og Ohangwena. Det var 30 deltakere, bestående av seks elever, tre lærere, og en avdelingsleder fra hver av de tre skolene. Funnene fra både lærere og elever tyder på at translanguaging faktisk skjer i disse regionene. Funnene viser at translanguaging er mer vanlig etter hvert som man beveger seg fra urbane til rurale skoler. Grunn kan være mangel på fasiliteter og kompetanse. Respondentene er positive til translanguaging; de føler at translanguaging hjelper elevene til å forstå, oppmuntrer dem til å delta og samhandle med hverandre i timene. Basert på svarene fra både lærere og elever i disse tre regionene, er det tydelig at translanguaging faktisk er rådende i namibiske skolene, spesielt i Oshikoto og Ohangwena regioner. Både lærere og elever har markert noen årsaker for dette, som for eksempel for å hjelpe elever med å forstå vanskelige begreper. Både lærere og elever har erkjent nødvendigheten av translanguaging og sitert potensialet i translanguaging i å forbedre læring og forståelse, deltagelse, sosialisering i flerkulturelle flerspråklige klasserom. Konklusjonen må være at translanguaging er virkelig nødvendig i Namibiske skoler som et middel for kommunikasjonsstrategi i tilfellet elever ikke synes å være på rett spor. Studien fant at det er visse skoler med interne retningslinjer som forbyr elever fra å tale deres lokale språk i skolens lokaler. I de mest ekstreme tilfeller elever måtte betale en bot som straff hvis de ble tatt for å bruke det lokale språket. Jeg tror denne politikken er feil, fordi den kan få elevene til forakte sitt morsmål og devaluere deres kulturelle og språklige arv.
dc.language.isoengnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttranslanguagingnb_NO
dc.subjectNamibianb_NO
dc.titleINTEGRATION OF TRANSLANGUAGING IN LESSONS: An approach to teaching and learning in Namibian junior secondary schools. A qualitative case study in three regions in Namibia.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::African languages: 036nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::English language: 020nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber92nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel