Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyhre, Line Kirkelund
dc.date.accessioned2015-11-23T12:17:05Z
dc.date.available2015-11-23T12:17:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2365243
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne masteroppgaven skriver jeg om tilpasset opplæring for tospråklige elever. Jeg var nysgjerrig på hva lærere kan gjøre for å tilpasse undervisningen best mulig, ved at tospråklige elever er i klasserommet sammen med andre elever. Siden dette er en kvalitativ studie med få informanter, kan jeg ikke gi et fasitsvar på hvordan alle lærere arbeider, men det kan gi et innblikk i hvordan hverdagen er for et utvalg lærere. Studien kan forhåpentlig være til hjelp for andre lærere som kjenner seg igjen i problemstillingen. Problemstillingen min er derfor som følger: Hvordan arbeider et utvalg lærere med å tilpasse opplæringen til tospråklige elever i mainstream-klasserommet? For å kunne besvare problemstillingen har det vært nødvendig med teoretisk forankring før jeg tok steget ut i feltet. Teorien omhandler blant annet begrepene Mainstreaming, ’pull-out’, monoglossisk ideologi, heteroglossisk ideologi, inkludering, differensiering, fest-bruker og hverdags-bruker av flerkulturelt mangfold. Teoriene har vært mitt bakteppe for undersøkelsen jeg foretok. Disse teoriene har utvidet min bakgrunnskunnskap, og ført til at jeg har sett praksisfeltet med andre øyne. Innhenting av materiale til min masteroppgave har foregått gjennom observasjoner og intervjuer. Materialet har blitt analysert med hjelp av den hermeneutiske sirkelen, og har ført fram til konklusjonen som besvarer min problemstilling. Materialet har blitt presentert, og blitt drøftet i lys av teori. Drøftingen har ledet fram til at utvalget lærere for det mest arbeider i mainstream-klasserommet, med en grunntanke om at det beste for tospråklige elever, er å være en del av fellesskapet. Lærerne ser ut til å arbeide under den monoglossiske ideologien, og ved hjelp av kvantitativ differensiering. Det ser ut til at skolen er fest-bruker av det flerkulturelle mangfoldet, men at skolen har et godt grunnlag for å utvikle seg til å bli en inkluderende praksis som hverdags-brukere av de ulike kulturene som er representert ved skolen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this master thesis I write about adaptive education for bilingual learners. I was currious to see what teachers can do to adapt learning in the best way possible by having bilinguals inside the classroom with the other pupils present. Since this is a qualitative study with few informants, I cannot be able to give a correct answer to how all teachers work. But I can give an insight in how the everyday-tasks for teachers can be. The masters thesis can hopefully give other teachers, who may recognize themselves in this topic, ideas. The research question is as follows: How does a selection of teachers work to adapt the education for bilingual learners in the mainstream-classroom? To answer the research question a theoretical approach has been required before I entered the field. The theory includes following terms: mainstreamng, ’pull-out’, monoglossic heteroglossic, inclusion, differentiation, party-user and everyday-user of multicultural diversity. The theories have been the basis of my study. These theories have expanded my background-knowledge, and have led me to see the field with new eyes. In order to collect material for my master thesis I have made observations and interviews. The material was analyzed with help of the hermeneutic circle, which has made it possible to answer my research question. The material has been presented and discussed in light of theory. The discussion has led to the conclusion that the selection of teachers work in the mainstream-classroom, for the most of the time, as they believe that it is best for bilingual learners to be a part of the fellowship. The teachers seem to work within a monoglossic framework, and aply quantitative differentiation. The school appears to be a party-user of multicultural diversity, but has the foundation to develop an inclusive practice as everydayusers of the different cultures represented at the school.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjecttospråklige elevernb_NO
dc.titleTilpasset opplæring for tospråklige elever i mainstream-klasserommet. En kvalitativ studie av et utvalg læreres måter å arbeide på.nb_NO
dc.title.alternativeAdaptive education for bilingual learners in the mainstream-classroom. A qualitative study of teachers’ educational methods.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel