Show simple item record

dc.contributor.authorOkshovd, Olaug
dc.date.accessioned2015-11-23T14:54:52Z
dc.date.available2015-11-23T14:54:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2365353
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark 2015. Bakgrunnen for studien er elev-lærer relasjonen. Min egen praksis har gjort meg oppmerksom på hvor stor betydning denne relasjonen har for elevens læringsprosess. Denne oppgaven har som hensikt å finne ut på hvilken måte lærerens anerkjennelse er av betydning for elevens opplevelse av motivasjon og mestring. Det empiriske materialet bygger på individuelle intervju med 5 elever ved en videregående skole. Resultatene analyseres og tolkes i lys av anerkjennelsesteori, med vekt på Honneths teori om anerkjennelse i de tre sfærer, og i lys av Bubers dialogfilosofi, samt at jeg lar Vygotsky sosiokulturelle teori, samt Banduras mestringsteori, danne grunnlag for elevens motivasjon og mestring. Funn drøftes også mot profesjonsteori, der læreren som profesjonsutøver og maktperson blir belyst med filosofen Foucaults maktteori, og sosiologen Bourdieus teori og analysebegreper. Analysen samles under tre hovedkategorier: verdsettelse, identitet, samt motivasjon og mestring. Studien viser at når elevene får anerkjennelse gjennom ros og oppmerksomhet medfører dette at de øker troen på seg selv, blir motivert for skolearbeidet og på denne måten lettere opplever mestring på skolen. Funn viser også at flere av elevene har hatt opplevelse med lærer der de ikke har fått tilstrekkelig anerkjennelse, noe som har fått negative følger for deres læringsarbeid. Studien har også vist at lærerens anerkjennelse av eleven er et viktig element for at eleven skal føle seg som en hel person, og at elevens opplevelse av å ha en positiv identitet er viktig også for elevens faglige mestring. Motsatt er det funn som tyder på at fravær av lærerens anerkjennelse kan føre til en opplevelse av krenkelse hos eleven med fare for redusert selvtillit og selvverd.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a thesis in adapted education at Hedmark University College in 2015. The background for this study is exploring student-teacher relationship. My own practice, as a teacher, has made me aware of how important this relationship is for the student's learning process. The aim of my thesis is to investigate the importance of teacher recognition to the student’s experience of motivation and achievement. The empirical material is based on individual interviews with five students at a high school. The results are analysed and interpreted in the light of theory of recognition, with emphasis on Honneth's theory of recognition in the three spheres, and then in the light of Buber’s philosophy of dialogue. Furthermore, I also let Vygotsky’s sociocultural theory, and Banduras theory of “self-efficacy”, form the basis for the student's motivation and achievement. Findings are also discussed in relation to the theory of profession, where the teacher as professional practitioner and person of authority is illuminated by philosopher Foucault’s theory of power and sociologist Bourdieu’s theory and concepts of analysis. This analysis is brought together under three main categories: Valuation, Identity, Motivation and Achievement. The study shows that when students receive recognition through encouragement and attention, their self-confidence increases as well as their motivation for schoolwork and makes it easier to master. Findings also show negative consequences for the student’s learning efforts where recognition was not sufficient. In addition to this, teacher recognition of students is an essential element for students to feel like a complete human being, and that the student’s experience of having a positive identity is also important for the student’s academic achievement. Moreover, there are findings suggesting that the absence of the teacher’s recognition can lead to a feeling of offense as well as reduced confidence and self-worth.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectlærer-elev relasjonernb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjecttilpasset opplæringnb_NO
dc.subjectanerkjennelsenb_NO
dc.title«Han liker meg ikke, så det nytter ikke!» Elevens møte med læreren – anerkjennelsens betydning for elevens opplevelse av motivasjon og mestring.nb_NO
dc.title.alternative"He doesn't like me, so it's no sense trying!"nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record