Show simple item record

dc.contributor.authorAli, Waqas Naeem
dc.date.accessioned2015-12-07T09:00:39Z
dc.date.available2015-12-07T09:00:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367157
dc.description.abstractNorsk sammendrag: Politisk dagsorden har diktert en større vekt på utjevning av sosiale helseforskjeller. Et spesifikt tiltak satt inn for å bekjempe denne problematikken er å øke gjennomstrømmingen i videregående skole. Anslagsvis 30 prosent av elever sitter igjen uten vitnemål eller fagbrev/svennebrev 5 år etter påbegynt studieløp. Dette er en stor påkjenning for den enkelte elev, men også et stort samfunnsmessig problem. Hensikten med oppgaven er todelt. Den første hensikten er å gjøre et dypdykk i erfaringer som kan ha spilt en medvirkende årsak til at elever faller ut. Med hovedvekt på informanters egne ord og erfaringer. Den andre hensikten er å gi et bidrag til utforming av tiltak mot frafall, samt å gi en økt forståelse angående hva en elev opplever i tiden før frafall. Problemstillingen: Hvilke opplevelser og erfaringer har elever hatt i tiden før frafall? Metode: En kvalitativ tilnærming, med et semistrukturert intervju for datainnsamling. Graneheim og Lundmans (2004) innholdsanalyse ble brukt på datamaterialet. Deltakere: Det er totalt 8 informanter, fem gutter og tre jenter. Aldersspennet var fra 16-31 år. Resultatet viser at elevene i tiden før frafall har erfart begge sider av spekteret. Enkelte opplevde støtte fra lærere, mens andre opplevde en mangel på dette. De informantene som opplevde en mangel på støtte følte erfaringer med å bli oversett, å være hjelpeløs, negative tilbakemeldinger, å bli utstøtt og mangel på oppfølgning. Når de erfarte støtte fortalte de om erfaringer med å bli fulgt opp, ha gode sosiale relasjoner og ekstrahjelp fra lærere. Konklusjon: Erfaringene viser til flere opplevelser av både fravær av støtte og erfaringer med støtte. Elevene har hatt vanskeligoppvekst i møtet med skolen og systemet rundt slik som aspekter ved hjemme, lærere, usikkerhet om nåtid og fremtid. Informantene uttrykker vanskeligheter de ikke klarer å bearbeide alene, men at tilstrekkelig hjelp for å klare seg ikke er tilfelle. Informantene har erfart mye negativt i sin fortid og har også en mørk fremtid. Nøkkelord: Erfaring, frafall, videregående skole, kvalitativ, folkehelse, sosiale ulikheter, unge mennesker, helsefremming.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Political agenda has dictated a greater emphasis on reducing social inequalities in health. A specific measure in place to combat this problem is to increase the number of graduates in high school. An estimated 30 percent of students are left without a diploma or certificate five years after initiation of study. This is a great stress for the individual students, but also a huge social problem. The first purpose is to dive into experience that may have played a contributory cause of the students’ dropout. This is done through an emphasis on the considerations of the pupils. The other objective is to make a contribution to the formulation of measures against dropouts, and provide an increased understanding regarding what a student experiences in the time before dropping out. Research question: What kind of experiences have the students had in the time before the dropout? Methods: A qualitative approach, with a semi-structured interview for data collection. Graneheim and Lundmans (2004) content analysis was used on the data Participants: There are a total of 8 informants, five boys and three girls. The age ranged from 16 to 31 years. Result: The results show that students in the time before dropping out have experienced both sides of the spectrum. Some experienced support from teachers, while others experienced a shortage of this. The informants who experienced a lack of support felt ignored, being helpless, negative feedback, being ostracized and lack of follow-up. When they experienced support they told about their experiences of being followed up, have a good social relations and extra help from teachers. Conclusion: The evidence shows experiences of both the absence of support and experiences with support. Students have had difficult childhoods in the meeting with the school and the system around. The aspects of difficulties stem from problems at home, teachers, uncertainty about the present and future. Informants express difficulties they fail to work on alone, but Erfaringer i tiden før frafall i videregående skole 5 that sufficient means to coping is not the case. School as a health-promotion arena should get more space in the public system and can have a big impact on the problem of dropping out. Keywords: Experience, dropout, high school, qualitative, public health, social inequalities, young people, health promotion
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfolkehelsenb_NO
dc.subjectdrop-outnb_NO
dc.subjectvideregående skolenb_NO
dc.subjectfrafallnb_NO
dc.subjectsosiale ulikheternb_NO
dc.subjectungdomnb_NO
dc.subjectskolepolitikknb_NO
dc.subject.meshCommunity Medicine
dc.subject.meshSchools
dc.subject.meshAdolescent
dc.subject.meshQualitative Research
dc.subject.meshStudent Dropouts
dc.subject.meshPublic Health
dc.titleErfaringer i tiden før frafall i videregående skolenb_NO
dc.title.alternativeExperiences in the time before dropping out Of high schoolnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record