Show simple item record

dc.contributor.authorØvstehage, Marianne
dc.date.accessioned2015-12-09T09:11:17Z
dc.date.available2015-12-09T09:11:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367321
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven har tittelen ” I hvilken grad er læringsmiljøet ved en skole påvirket av skolestørrelse?” og er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Ved å jobbe ved en fådelt skole i tre år har jeg opparbeidet meg kunnskap og interesse for dette med forskjellen mellom små og store skoler, og hva skolestørrelse har å si for læringsmiljøet ved en skole. Forskningsfunnene bygger på SPEED undersøkelsen og er et samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Volda, og strekker seg fra august 2012 til våren 2016. Elever fra 5.-9.trinn blir kartlagt, og fokuset er spesialundervisningen, men materialet fra kartleggingsundersøkelsen danner også grunnlag for å se på andre sammenhenger. Det innsamlede datamaterialet i form av spørreundersøkelser er kodet inn til programmet SPSS av SPEED-prosjektet, og analysert videre i SPSS og drøftet i lys av teori på det aktuelle området. Det overordnede teoriperspektivet som benyttes i oppgaven er det sosiokulturelle læringssynet med Vygotskys proksimale utviklingssone i fokus. Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie av sammenhengen mellom skolestørrelse og kvalitet på læringsmiljø. Empirien bygger på SPEED-prosjektet sin kartleggingsundersøkelse. Denne undersøkelsen er gjennomført ved 95 forskjellige barne og ungdomsskoler i 12 kommuner (Haug, 2014). Informanter er lærere, elever og foreldre. I denne oppgaven velger jeg i all hovedsak å se på elevsvarene, men ønsker å knytte lærernes svar på skolefaglige prestasjoner opp mot elevsvarene. Et godt læringsmiljø er i seg selv et viktig mål, men dette må sees i sammenheng med de skolefaglige prestasjonene elevene oppnår ved de ulike skolene. I analysedelen er de kvantitative analysene fremstilt gjennom bruk av programmet SPSS. Her er det gjennomført variansanalyser, frekvensanalyser og reliabilitetsanalyser. Funnene fra disse analysene gir grunnlaget for å kunne svare på oppgavens problemstilling. I tillegg vil det vises til tidligere teori for å kunne støtte opp under funnene mine. Undersøkelsens innhold bygger på elevsvar angående egen trivsel, atferd og relasjoner samt lærernes svar angående skolefaglige prestasjoner. Hovedfunnene viser at elevene ved små skoler trives jevnt over bedre og har bedre atferd enn elevene fra de store skolene. Elevene fra de store skolene scorer derimot høyere på relasjoner og skolefaglige prestasjoner.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The title of this master’s thesis is “To what extent is the learning environment at a school affected by the school size?”, and it is submitted in partial fulfillment of the requirement of the master’s degree in adapted education at Høgskolen i Hedmark. After working at a school with mixed-age classes for three years, I have gained knowledge and interest in the differences between small and big schools and its impact on the learning environment. The findings presented in this thesis are based on results from the SPEED survey, which is a joint research project between Høgskolen i Hedmark and Høskulen i Volda stretching in time from August 2012 to the spring of 2016. Pupils from fifth to ninth grade are surveyed, and the main focus is special education, but the data from the survey also allows us to look at other correlations. The collected data from questionnaires was coded into the SPSS software where it is analyzed and discussed in light of the relevant theory. The overarching theory perspective used in this thesis is the sociocultural standpoint with Vygotsky’s zone of proximal development in focus. This thesis is a quantitative study of the correlation between the size of a school and the quality of the learning environment. The empirical evidence is based on the surveys from the SPEED research project. This survey was conducted at 95 different primary and secondary schools in 12 municipalities (Haug, 2014). The informants are teachers, pupils and parents. In this thesis, I choose to focus on the pupils’ answers, but I also wish to compare the teachers’ answers about academic performance to the answers from the pupils. A good learning environment is in itself an important goal, but it must be seen in conjunction with the pupils’ academic performance at the different schools. In the analysis section of this thesis, I display the quantitative analysis using the SPSS software. This includes variance, frequency and reliability analyses. The findings from these analyses form the evidence used to support the questions raised in this thesis. In addition, I will refer to former theory to support my findings. The survey is based on student responses regarding their own well-being, behavior and relationships as well as teachers' answers regarding academic performance. The main findings show that students in small schools thrive consistently better and have better behavior than the students from the bigger schools. Students from the bigger schools score higher on relationships and academic performance.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.titleI hvilken grad er læringsmiljøet ved en skole påvirket av skolestørrelse?nb_NO
dc.title.alternativeTo what extent is the learning environment at a school affected by the school size?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber100nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record